Luke 16

Bing-ai gipil amol ti ebe geb ane amol bamo ane kulkul dabin ok

Yisu ginei gitangi ane singamolombgen be ginei, “Amol tis are ti ane amol kulkul ane ebe geb ei ane gen dabin ok gibweg, be amolmol subu ile inei yaun bingkasop gitangi ei ane amol bamo be inei, ‘Miam amol kulkul ane giya-yaing miam mone be tis am gen vevies subu givin.’ Beti amol bamo nok gital ane amol kulkul ane etok gile be ginei, ‘Ayeu gaute miam yaun ti beti ayeu tang givin ve naute yaun nok lavo vevie kob. Be ayeu bwaingg ve ret mie nomb awangg gen dabin vukuri.’ Beti amol kulkul ane nok ta gitung giengk aplo ge be ginei, ‘Ginei awangg amol bamo nitin ayeu nakwai angg kulkul, okob atob ayeu namdom au-ate? Ve ayeu gitangi ebe atob natle nalk be navro ben ok ite, be ginei ayeu nautani amolmol ve ben be tis gen subu-subu ane atob nilgum be ayeu mai mayangg.’ Amol nok ta gitung gitung love kob ginei ande ayeu gatpweng gen ebe atob nalgum ok are, be ginei ayeu nalgum dangete ande tang gitung ik okob atob awangg nune-nggen in-gas ayeu napil as nam nale nivin ebe awangg amol bamo ve nitin ayeu nakwai angg kulkul ok.’ Beti amol nok gital eisir ebe ivwat gen nangge ei ane amol bamo be es as gen etok ane den vunkunu ite nangge ok be itangi ei ile. Amol ti gimungg gile be ei giutani be ginei, ‘Mie guvwat gen aivir nangge awangg amol bamo?’ Be amol ebe givwat gen ok giwel ei avo be ginei, ‘Ayeu gavwat giris ebe ivse ben ok, ebe gisov daram ok gitangi daram 20.’ Be amol ebe ane amol bamo gitin ei ok ginei gitangi ei, ‘Atob mie nuro am gen ebe guvwat ok ane yaun nireu kapia vaku eteik be nuro nunei mie guvwat gen gitangi 10 ge.’ Bekob amol ti gile be amol nok giutani ei be ginei, ‘Mie guvwat gen aivir nangge awangg amol bamo?’ Be amol ebe givwat gen ok ginei, ‘Ayeu gavwat padi tis bek gitangi 1,000.’ Be amol ebe ane amol bamo gitin ok ginei, ‘Atob mie nuro am gen ebe guvwat ok ane yaun nireu kapia vaku eteik be nuro nunei mie guvwat gen gitangi 800 ge.’ Amol nok gilgum gen bingkasop etok be ges ane luev vie molge weik ebe amolmol dabas gwet bambamo ane ilgum gen ok, beti ane amol bamo gili be ta vevie be avo givwat ei anongge ve gen ete gilgum ok ane. Be Yisu ginei, ‘Amolmol ebe ivkir dumas gitangi Pomate ok, eisir itpweng luev ebe ve inyo-inyo amolmol ok are vie molge gilek amolmol ebe aplos givin Pomate ok.’

Be Yisu ginei ayeu nanei nitangi yem, “Unemb aim wambal nalk etenik ane nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok, veik ginei gen ete yem omb gitangi eisir ok ma nikwai okob atob Pomate ninggas yem unde unambweg unvin ei nangge ane taku vie ninggas ta-ngge. 10 Amol ti ginei geb gen siti-ngge dabin vie molge, atob ei nemb gen walang ok dabin vie-ngge weik etok ge. Be amol ti ginei geb gen natu ti dabin vie ite, okob ei gitangi ebe atob nemb gen bamo ti dabin ok ite. 11 Be ginei yem unemb aim gen nalk ane dabin vevie ite, okob yem gitangi ebe atob unemb Pomate ane gen dabin ok ite weik etok ge. 12 Be ginei omb amolmol subu as gen dabin vevie ite okob gitangi ebe atob unemb yem ate aim gen dabin ok ite weik etok ge. 13 Amol ti gitangi ebe ve nemb tivie ailu as kulkul nipil dongke ok ite, ve atob ei bua ve tivie ti be ta nivin ti. Dangetok be yem unemb Pomate ane kulkul be tis kulkul mone ane nipil dongke ite.”

Yisu ane yaun subu ebe ginei-ginei ok

14 Eisir Parisai iute Yusi ane yaun bambamo ete ginei ok be ilgum molok gile ei, ve eisir nok ebe tas givin mone gitlek molge ok. 15 Beti Yisu ginei yaun gitangi eisir be ginei, “Yem etenik ete upasang aim ate love vie molge veik amolmol indi be inei yem amolmol vie ane bemem Pomate gitpweng yem aplongg-aim are gikwai. Gen ebe amolmol ge ili inei gen vie be bamo ok ete Pomate gili ginei etok gen sin-ge.

16 Bekob Yisu ginei, Mose be tis amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge ok (propet), as yaun geb yem dabin painge love sawa ebe Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok meng gihlang. Jon meng gihlang kob ei ginei mateu gitangi amolmol gipil Pomate ane taku be ginei, ‘Gibloblo ve Pomate nemb amolmol dabin.’ Be Yisu ginei, ‘Dangetok beti galkik etenik amolmol ete lolos ivang nik ve insov Pomate ane el aplo inde. 17 Be ginei, Gulumb tis nalk asonge ma nikwai, bemem Pomate ane yaun poke natu ti gitangi ebe atob ta nivalngan ane gen be niengk em ok ite, ma yapin.’

18 Amol ti ginei bua ve arwe be gile geb avie vaku ti vukuri, amol etok giyaing luev ebe emb is ate ane ok. Be ginei amol ti bua ve arwe be gitin ei, bekob amol ti gile geb avie ete arwe bua ve ane ok, okob amol ete gile geb avie etok vukuri ok ei giyaing luev ebe emb is ate ane ok givin weik etok ge.

Lasarus gabu amol ti ebe tis wambal walang ok

19 Be Yisu ginei, “Warik amol ti ebe tis are ok gibweg, be as mate walang ok ei gino ane kup vevies ge be gen ane ben vevies ge. 20 Be nangge taku etok amol ti are lasarus gibweg, bid gen ei love geb utle ulis tepwengge avwut. Be as mate ti ei ane nune-nggen subu ivwat ei ile be itak gibweg gibloblo amol tis are nok ane nam avo, 21 Be ei ta gitung ve nivkwen ate ve ben suk-sukus ebe amol tis are etok gen be gilgum be bingbleng gile gitak gitak nalk ok. Be uvun ok inme be es amblas givang ei ane bid bambamo ebe giengk utle ulis ok. 22 Ivwang be bwayage kob Lasarus gimat vunu, be Pomate ane angela inme inggas ei ile itak ei gibweg vie-ngge givin Ablaham. Bekob amol tis are etok gimat vunu weik etok ge be ispun. 23 Be amol nok mang-mangi gile taku ebe yev giengk ok be gibweg etok, bemem nangge taku nok ei gigas vavavne bamo tiate. Be ei geb na itin kob gili Ablaham gabu Lasarus imbweg aikawe molge. 24 Beti amol nok gital be ginei, ‘Tamangg Ablaham, tam viti ve ayeu be uhlin Lasarus inme be emb bui luvus siti be ayeu anum kob ve ayeu gagas vavavne bamo molge nangge yev bamo eteik aplo.’

25 Bemem Ablaham giwel amol nok avo be ginei, ‘Angg nune, tam itung vevie be uli kob, ve nolge mie gugas am gen vevies walang ok tepwengge gikwai givin ebe gubweg matawem nangge nalk ok! Be Lasarus likok ei gen walang ok ma ve ane be gikuk lili tiate, bemem galkik etenik ande ei gibweg tis ta vevie-ngge nangge taku vie eteik be giwel mie gugas bunam nangge etenok. 26 Be givin ve luev ti giengk ebe ve amei andek andi yem be anemb yem ru ok ite ma molge. Be yem ok gitangi ebe atob unme undeb tavlu ete amei ambweg ik ok ite weik etok ge.’ 27 Be amol nok ginei, ‘Tamangg, (Ablaham) ayeu nanei nitangi mie, ginei dangetok okob mie nuhlin Lasarus be ninumul nile tamangg ane nam ok 28 be nes bing gwangne-ngge nitangi awangg male-nggen bage-tavlu ete imbweg ok velob eisir invang mul ve luev ete ande ayeu ganme ik, ve taku eteik tiate be ane vavavne bamo molge.’

29 Bemem Ablaham giwel amol nok avo be ginei, ‘Eisir isam Mose be tis amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge ok (propet) as yaun be itpweng are gikwai!’ 30 Be amol nok ginei, ‘Ablaham, Eisir ok isam yaun etok bemem yaun etok gitangi ite weik etok ge, bemem ginei amol ti nimdil vukuri nangge taku gimat ane be nile be ninei yaun ve eisir, okob atob eisir inaute yaun be inro is ate vukir inkwai as gen tiate aplo.’ 31 Bemem Ablaham ginei, ‘Ginei eisir aplos givin Mose be tis amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge (propet) ok as yaun ite, okob atob aplos nivin amol ti ebe gimdil vukuri nangge taku gimat ane ok ane yaun nam nambed? Atob ma weik etok ge!’

Copyright information for `KBM