Luke 17

Gen tiate

Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Gen walang ano atob nilgum amolmol be insov gen tiate aplo inde. Bemem amol ret ete girwel amolmol be isov gen tiate aplo ile ok asonge ninggas vavavne bamo molge nindeb mul ane. Dangetok be vie ve amolmol inadgin vat bamo ti nile amol nok savwalo be inkari ei nisov gielk nile, velob nimbweg be nirwel amolmol ebe as aplos givin gwangne ite ok be insov gen tiate aplo inde. Dangetok be yem unemb aim ate dabin vie-ngge. Amol ti ginei gilgum gen tiate gitangi mie, okob mie nunei yaun be nomb bing bwaibwaya nitangi ei, be ginei ei giute miam yaun ge be giro ate vukir okob mie tam nivalngan ei ane tiate ete gilgum ok. Be ginei amol nok gilgum gen tiate gitangi mie vukuri be vukuri, bekob gitangi mie gilek tis as mate walang ok be gipasang yaun gitangi mie, okob mie tam nivalngan ei ane tiate ete gilgum ok.”

Yaun ebe ve aplond nivin Yisu ok

Be eisir singamolomb itangi Yisu ile be inei, “Amol Bamo, Mie nulgum amei-mei aplongg amei givin menihlang gwangne-ngge ma!” Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Yem utpweng wer-sivsiev ano ane vatu are gikwai ve gen etok ane vatu natu-natu molge bemem kob gireu love bamo weik ebe ei ok. Dangetok be ginei yem aim aplongg aim givin siti-ngge weik ete wer-sivsiev ano ane vatu ok, okob etok gitangi ebe atob yem unei nitangi ei-weiwei etenik dang eteik, ‘Uhlu imate ukwai taku sawa etenik be ule uspun imate isov taku sawa ti.’ Atob ei-weiwei etok talngavo-ngge ve yem aim yaun be nile.”

Amol bamo ti ane amol kulkul ane geb ane kulkul

Be Yisu ginei, “Amol bamo ti ane amol kulkul ane gile ve geb ane kulkul givang love gibok be ginumul gile ebe nam ok. Be ane amol bamo nok ginei gitangi ei be ginei, ‘Mie nupasang imate be nundu awangg ben be nan nimungg be bwayage kob nundu am be non nindeb mul ane.’ Be amol kulkul ane nok atob talngavo-ngge be nilgum nitangi ete ane amol bamo ginei ok. Bemem amol bamo nok wat ninei yaun vie ti nitangi ane amol kulkul ane etok ve ebe gisov ei ane yaun ane lu-ngge ok ite, ve etok ei ane kulkul roro. 10 Be Yisu ginei, Dangetok be yem ok unalgum weik etok ge. Yem unalgum aim kulkul walang ok tis aplongg-aim dongke-ngge be unei, amei algum kulkul ebe mie gob gitangi amei ok roro-ngge be amb kulkul ti givin ite.”

Yisu gilgum amolmol bage isgabu ebe tis bid nam-vu ok be utlas vie vukuri

11 Yisu ve nireu nile Jerusalem, beti givang gito givin Samaria tis Galilaia as taku-ngge ve gile 12 love gibielk nam dabe ti be gile vunge ve eisir dubi ti nangge etok. Be eisir nok gitangi bage isgabu (10), be tepwengge inggas gimat bid nam-vu. Be gimat ete eisir inggas ok, gitangi ebe ve invang me inambweg invin amolmol sukus ok ite, beti eisir ivarkei aikawe-ngge 13 be ital gile ve Yisu be inei, “Yisu Mie Amol Bamo, Tam-viti ve amei.” 14 Yisu gili eisir be ginei, “Unde be unes aim-ate ru itangi bambamo ebe emb kulkul da ane ok be indi yem utlangg aim.” Beti eisir iute Yisu avo-ngge be ile, be givin ebe eisir ivang luev ge nangge ve ile ok, be bid tiate bambamo etok ges ulur gikwai utlas ulis be ande utlas ulis vie vukuri nangge ete luev sawa ok. 15 Eisir nok as amol ti gili ginei ande ei utle vie vukuri, beti ginumul gitangi Yisu gile be gikari ate gile gitak nalk gideb Yisu na ane be avo givwat Pomate are. Be amol nok nangge Samaria. 17 Be Yisu ginei, “Ayeu galgum amolmol gitangi bage-isgabu (10) be utlas vie vukuri bemem wali ande subu ivang inend 18 beti as amol ti ginumul ginme be avo givwat Pomate are ite? Ve etenik amol taku ti ane ete galkik ei-ngge ginumul ginme be avo givwat Pomate are nik?”

19 Bekob ginei ve amol nok be ginei, “Umdil be ule, ve mie aplom givin Pomate beti gilgum be utlem vie.”

Sawa ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok

20 Eisir Parisai subu itangi Yisu ile be iutani ei be inei, “Asger kob Pomate nihlin amei-mei Amol Bamo be ninme?” Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Eitit gitangi ebe atob tandi gen ti veik tanatpweng are tanei Amol Bamo ande ginme ok ite, 21 ve gen etok atob yem ate tangg-aim nitung.” 22 Bekob Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Asonge mul ane atob yem tangg-aim nitung ve undi Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok, bemem atob undi ite. 23 Be atob amolmol anongge inme be inei nitangi yem be inei, ‘Taundi, Ei ande meng gihlang nangge taku eteok me nangge ebeik.’ Bemem yem unaute eisir avos be unrek ayeu unde bwaya. 24 Ve Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob nanumul nanme weik ebe bilip geb be geb taku avut ok, be atob amolmol tepwengge nangge nalk matanos nitut nimbweg ayeu. 25 Bemem gen mate ane eteik, Ayeu atob nanggas gen bunam nalk etenik ane be amolmol as mate etenik ane bwais be inavkir dumas nitangi ayeu nimungg bekob. 26 Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nanumul nanme weik ebe warik bui gitimb Noak ane amolmol-gen ok. 27 Ve givin sawa etok amolmol en be inum be emb is ate ane emb be ilgum as gen sinsin-ge ivang love givin ebe Noak gisov ane ei-vovo aplo gile ok, be bui girun love amolmol tepwengge inum bui be imat vunkunu be ma. 28 Asonge sawa ebe Pomate Natu ayeu ve nanumul nanme ok, atob weik ebe warik yev gen amolmol nangga Sodom tis Gomora ok. Ve givin sawa etok amolmol nangge Sodom tis Gomora en be inum be ivgo gen nangge is ate be emb kulkul ve ivro ben be itav nam undib bambamo, be ilgum as gen sin-ge ivang 29 love sawa ebe Lot gimdil gikwai Sodom gile ok be seukie-ngge yev gisov nangge gulumb ginme be gen amolmol be tis gen walang ok love ti giengk ite ma molge. 30 Dangetok be asonge Pomate Natu ayeu ok atob nakuri yem ge weik ete eisir Sodom tis Gomora ikuri-ngge ve ebe yev gen is ok. 31 Be nivin sawa etok atob amolmol ebe imbweg as nam luvwe ok gitangi ebe ve indumul insov as nam aplo inde vukuri ve invwat as wambal ok ite. Be eisir ebe ivang as um aplo ok gitangi ebe ve indumul inde as nam ve invwat as kup tis kambam ok ite. 32 Tangg aim nitung Lot arwe ebe girau na lili be gile ve vat ok. 33 Be Yisu ginei, Amol ti ginei tang gitung utle ulis bamo molge atob nindeb mul ane atob ei nimbweg ite, be amol ti ginei gimat vunu ve awangg kulkul ane, amol etok atob nimbweg matawe nindeb mul ane. 34 Be Yisu ginei ayeu nanei nitangi yem, Amol ailu atob niyengk dongke, bemem Pomate atob ninggas amol ti nikwai be nune atob nimbweg em. 35 Be avie ailu atob inemb kulkul ve indu ben nisov dongke invang be Pomate atob ninggas avie ti be avie ti atob nimbweg em. 36 Be amol ailu atob inemb kulkul invin is ate invang as um aplo be atob Pomate ninggas amol ti nikwai ti.”

37 Eisir singamolomb iute yaun etok be iutani Yisu be inei, “Gen bambamo ete ande mie gunei ok atob menihlang nangge taku sawa inend?” Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Asonge nindeb mul ane nivin ebe ayeu ve nanumul nanme nalk ok, atob weik mank-gilavie ebe iro is ate sut itangi taku ebe gen gimat giengk ile ok.”

Copyright information for `KBM