Luke 18

Bing-ai gipil avie tupe ti be tis amol bamo ebe gilgum amolmol as yaun ok

Be Yisu ginei bing-ai ti gitangi ane singamolomb gen be gibul is ve ginei ines miengk gwangne-ngge be utlas bua bwaya be ginei:

“Amol bamo ti ebe gilgum amolmol as yaun ok gibweg nam dabe ti, be amol nok ei gipelk ve Pomate ite be tang givin amolmol ite weik etok ge. Be givin sawa etok avie tupe ti ebe nolge arwe gimat vunu gikwai ok gibweg nam dabe etok givin. Be avie nok givang gitangi amol bamo nok gile gigas ta-ngge be ginei ane gen bunam ebe amolmol ilgum gitangi ei ok binge gitangi amol bamo nok veik niute be nemb ei ru. Bemem amol bamo nok bua ve nemb avie tupe etok ru. Be bwayage kob amol bamo nok ginei, ‘Ayeu gapelk ve Pomate be tis amolmol ok ite weik etok ge, bemem gisov avie tupe etenik ane tangir gitangi ayeu gigas ta-ngge beti atob ayeu namb ei ru, velob ei nivang nitangi ayeu painge-ngge love nakwes.’”

Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Ande yem ute amol tiate etok ane yaun ebe ginei ok gikwai me ma? Be Pomate ei Amol vie molge, dangetok be ginei yem unautani Ei ve aim gen bunam ane ninggas ta-ngge atob ei nemb yem ru seukie-ngge. Be ayeu nanei nitangi yem, Pomate gitangi ebe atob nemb amolmol ebe iutani ei ve as gen bunam ane ok ru seukie-ngge. Bemem nivin sawa ebe Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ve nanumul nanme ok, okob ayeu tang givin ve nali amolmol ebe aplos givin Pomate ok.

Bing-ai gipil Parisai amol ti be tis amol ti ebe geb kulkul takes ane ok

Yisu ginei bing-ai ti gipil amolmol ebe indang isate be ili amolmol subu weik gen sin-ge 10 ok be ginei; “Amol ailu isov lum yamar aplo ile ve ines miengk. Amol ti nangge Parisai, be eisir Parisai nok ebe indang isate be inei eisir amolmol vie ane ok. Be amol ti ebe geb kulkul takes ane ok, be eisir kulkul takes ane nok ebe amolmol Parisai ane ili eisir inei amolmol tiate ane ok. 11 Parisai amol nok gimdil be ges ane miengk dangeteik; ‘O Pomate, ayeu tangg vevie-ngge ve mie, ve ayeu weik amol tiate ane eteik ebe geb kulkul takes ane ok be tis amolmol tiate ane subu ok ite. Ve eisir etok ebe ivalval amolmol as gen be inei yaun bingkas-kasop anongge ok, be wasi tinas givin. 12 Bemem ayeu, ayeu gayamar ben givin as mate ailu ailu tis Sonda walang ok, be gavwat angg gen walang ok nangge um be gab ano ti ano ti gitangi bage isgabu ve da gitangi mie.’

13 Bemem amol ebe geb kulkul takes ane ok givarkei aikawe-ngge be bua ve nindank nireu gulumb, be ei gituk be ginei ane yaun gitangi Pomate dangeteik; ‘Pomate, Tam viti ve ayeu ve ayeu amol tiate ane.’ 14 Beti Yisu ginei gitangi amolmol be ginei Ayeu nanei nitangi yem; Amol ete geb kulkul takes ane ok Pomate gili ei ginei ei amol vie molge gitlek Parisai amol etok. Ve amol ti ginei nindang ate be avo nivwat ate, atob Pomate nili ei weik gen sin-ge. Bemem amol ti ebe bua ve ret amolmol avos nivwat ei are ok ete atob Pomate nili ei weik amol bamo ti.”

Yisu geb avo ukwas giwei nunus natu natu

15 Amolmol subu inggas natus gen itangi Yisu ile ve Yisu nitak bage niwei nunus natu natu nok be nemb avo ukwas niwei eisir. Beti eisir singamolomb ili ebe amolmol inggas natus gen itangi Yisu ile ok be inggo is. 16 Bemem Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Untau nunus etenok be intangi ayeu inme, be unvarkei eisir as luev avwut bwaya. Ve Pomate tang givin ve nemb amolmol dang dang etenik dabin. 17 Be Yisu ginei ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem; Amol ti ginei aplo givin Pomate ane yaun weik ete nunus natu natu aplos givin amolmol as yaun ok ite, atob Pomate nemb ei dabin ite ma yapin.”

Yaun gipil amol ebe tis wambal walang ok

18 Bekob Juda as amol bamo ti ebe geb eisir dabin ok gitangi Yisu gile be giutani Yisu be ginei; “Gidung vie, Ayeu nalgum gen ret veik nambweg matawangg dangetok?” 19 Be Yisu giwel amol nok avo be giutani ei be ginei, “Mie gutal ayeu gunei Gidung vie, be ande mie gutpweng yaun ake ete gunei nok are me ma?” Be Yisu ginei, Amol vie ti givang nalk etenik ite molge, Pomate dongke-ngge ei amol vie. 20 Be mie gutpweng Pomate ane yaun ebe geb gitangi Mose ok are gikwai, ve yaun etok ginei dangeteik; ‘Nos amolmol vunu ite; Nulgum gen wasi ane ite, be nunei yaun sinsin-ge nipil amolmol ite. Nuvaina ite; Nusov tinem gabu tamem as yaun ane lu-ngge.’ 21 Be amol nok giwel Yisu avo be ginei, “Givin ebe ayeu nunus ge ok be ginme love galkik as mate etenik ayeu gapasang yaun etenok vie-ngge be galgum ano gile ete gavang nik.” 22 Yisu giute amol nok ane yaun ebe ginei ok gikwai bekob ginei gitangi ei be ginei; “Gen dongke-ngge giengk nangge. Be gen nok dang eteik; Mie nule be nomb am wambal tepwengge be amolmol inavgo bekob nomb am gen etok ane mone nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok. Bekob nunme be nuvang mul ve ayeu. Veik atob mie nunggas am gen vevies ge nindeb mul ane nangge Pomate ane taku.” 23 Bemem givin ebe amol nok giute ebe Yisu ginei yaun dangetok gitangi ei ok be aplo bunam molge, ve ei amol ti ebe tis wambal walang ok be bua ve ret nikarkari ane gen sinsin. 24 Yisu gili love aplo bunam molge be ginei, “Gen etok bunam molge ve amolmol ebe tis wambal walang ok ebe ve insov Pomate ane taku inde ok. 25 Ayeu nanei yaun ti nitangi yem bekob, Gen bamo ti gitangi ebe atob nisov gen avo natu ti nile bwayagege ok ite, bemem etok bunam molge ve amolmol ebe tis wambal bamo ok, ebe ve insov Pomate ane taku inde ok.”

26 Amolmol ebe imbweg be iute Yisu ane yaun etok ok, iutani Yisu be inei, “Ginei dang etok, okob amol ret atob nimbweg vie?” 27 Yisu giwel eisir avos be ginei, “Amol ti gitangi ebe ve nilgum gen dangetok ok ite molge, bemem Pomate ei gitangi ve nilgum gen walang ok, be Ei ate-ngge atob nilgum gen dangetok.” 28 Bekob Pita ginei gitangi Yisu be ginei, “Miam singamolomb gen amei, amei avang akwai amei nam be galkik anme avang mul ve mie. Be wali asonge amei an-gas gen ret nindeb mul ane?” 29 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Bingano, ayeu nanei nitangi yem; Amol ti ginei givang gikwai arwe-nggen tis natu-nggen, me male-nggen, me ane bambamo-nggen ve Pomate ane kulkul ane, 30 atob amol etok ninggas gen vevies walang ano molge nindeb mul ane, be atob ei nimbweg vie molge nangge Pomate ane taku.”

Yisu ginei yaun ebe asonge nimat vunu bekob matawe be nimdil vukuri ok vukuri

31 Yisu gigas ane singamolomb gen 12 ebok ile aikawe ikwai amolmol bekob ginei gitangi eisir be ginei; “Unaute kob, Atob eitit tanreu tande Jerusalem ok okob atob yaun bambamo ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ok iro gipil Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob ano nile. 32 Ve atob amolmol inemb ayeu nitangi amolmol gitip ane be atob eisir gitip ane inalgum gen ungglus-ungglus nitangi ayeu be inluk nireu ayeu be inmalk ve ayeu. 33 Be atob inrau ayeu bekob ines ayeu vunu. Bemem as mate ebe ve aitol ane ok okob atob ayeu matawangg be namdil vukuri nangge taku gimat ane.” 34 Eisir singamolomb iute yaun bambamo ete Yisu ginei ok bemem itpweng are ite, ve yaun etok ane dabe givwaivun ate gitangi eisir. Be tas gisgil gen ete Yisu ginei yaun gipil ok.

Yisu gilgum amol ti ebe matano bop ok be vie vukuri

35 Yisu tis ane singamolomb gen ivang love ile imbloblo nam dabe ti are Jeriko, be amol matano bop ti gibweg luev bane ve giutau-tani gen nangge amolmol ebe iriv be ira ivang luev ok. 36 Be givin ebe matano bop nok giute ebe amolmol ilgum ve indi Yisu be ilgum be kakie bambamo ok, beti ei giutani be ginei “Gen ret dangeteok?” 37 Beti amolmol inei lavo gitangi ei be inei, “Yisu Nasaret ane ebe Pomate gihlin be ginme ve nemb amolmol ru ok ete ginme nik.” 38 Beti amol matano bop nok gital avo bamo be ginei, “Yisu, Dawit ane natu mie, Tam viti ve ayeu!” 39 Be amolmol ebe ande imungg ile ok inggo amol nok be inei, “Tuminnge.” Bemem amol nok gital yaun avo bamo-ngge vukuri be ginei, “Dawit natu mie, tam viti ve ayeu.” 40 Beti Yisu givarkei va ta be ginei gitangi amolmol ve in-gas amol matano bop nok nitangi ei nile. Amolmol inggas amol matano bop nok be ivang ile love ile imbloblo Yisu be Yisu giutani ei be ginei; 41 “Mie tam givin gunei ayeu nalgum gen ret nitangi mie?” Be amol nok giwel Yisu avo be ginei, “Amol Bamo, ayeu tang givin ve nali taku vukuri.” 42 Bekob Yisu ginei gitangi ei be ginei, “Mie aplom givin Pomate beti atob nilgum mie matanom be ponge. Dangetok be matanom ponge be nuli taku!” 43 Be seukie-ngge amol nok matano ponge be gili gen vukuri, be ei givang mul ve Yisu be avo givwat Pomate are. Be amolmol ebe ili gen etok givin ok avos givwat Pomate are givin weik etok ge.

Copyright information for `KBM