Luke 19

Yisu gabu Sakai

Yisu gibielk Jeriko gikwai be veve mang-mangi nireu nile ebe Jerusalem ok. Be amolmol ebe emb kulkul takes ane ok as amol bamo ti ebe geb eisir dabin ok, are Sakai ei gibweg ete Jeriko ok. Be ei amol ti ebe tis wambal walang ok. Ei gilgum ve nili Yisu nisov matano roro-ngge bemem gilgum be gitangi ite ve amolmol anongge molge ivarkei isil Yisu. Be givin ve Sakai nok ei amol tupe molge be gitangi ebe atob na nipar-kar amolmol be nili Yisu ok ite. Beti ei gituvki gimungg gile be gireu ei ti ebe givarkei luev bane ok ve nili Yisu, ve atob Yisu nivang nitwep ei eteok ane lu ve nile. Yisu givang gile love gitwep ei ete Sakai gireu gile gibweg ok ane lu, be gidank be gili Sakai ebe gibweg ei-nggoto ok, be ginei gitangi ei be ginei; “Sakai, usov unme utak seukie-ngge, ve as mate etenik atob ayeu nambweg navin mie nangge miam nam!” Sakai gisov mengg gitak nalk seukie-ngge be gigas Yisu tis ta vevie-ngge gile ebe ane nam ok. Amolmol tepwengge ili be tas vavis anongge be inei, “Ret ginei beti Yisu gile ve nimbweg nivin amol tiate ane etok nangge ane nam?” Bekob Sakai gimdil be ginei gitangi Yisu be ginei; “Amol Bamo, as mate etenik atob ayeu nambwas angg wambal be namb tavlu nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok. Be ginei ayeu gayo amol ti be gavwat ei ane gen ti gikwai, okob atob ayeu namb gen aivat nitangi ei niwel ei ane gen dongke ete ayeu gavwat gimungg ok.” Be Yisu ginei yaun gipil Sakai nok gitangi amolmol be ginei; “Galkik as mate etenik ge Pomate givang givin nam etenik. Be amol etenik ei Ablaham ane vaku ti. 10 Be Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok ganme ve namb amolmol ebe ivang aikawe ikwai Pomate ane luev ok ru weik ete ande galgum gitangi Sakai nik!”

Bing-ai gipil amol bamo ti ane amolmol kulkul ane ebe inggas as mone ok

11 Be Yisu ginei bing-ai ti gitangi amolmol ebe iute ei ane yaun ok ve gisov ei ande gile gibloblo Jerusalem be amolmol inei bwat atob etenik ge Pomate nemb ei ve eisir as amol bamo. 12 Beti ei ta gitung ve ninei lavo nitangi amolmol bemem ginei gipil bing-ai ge dangeteik; “Amol ti ve nivang nam dabe ti ve amol bamo ebe geb amolmol dabin ok nemb ei ve nemb amolmol dabin. 13 Be givin ebe amol nok ve nimdil ane ok be ei gital ane amolmol kulkul ane be itangi ei ile, be ei geb mone gol dongke-dongke gitangi ane amolmol kulkul ane 10 etok gitangi-ngge. Be mone ete ei geb gitangi ane amolmol kulkul ane ok, gitangi ebe mone aiweng aitol ane ok. Be amol nok ginei, ‘Yem unemb kulkul nipil mone etenik be unawkwen nivin tis ete ayeu ve navang ok.’ 14 Bemem amol nok ane bambamo-nggen nangge ei ate ane nam eisir bwais ve ret ei nemb amolmol dabin. Beti eisir emb yaun givang mul gile ve amolanmol ebe atob amol nok nimbielk ve eisir ok be inei, ‘Amei bwaingg amei ve ret amol etenok nemb eitit dabin.’ 15 Bemem bwayage kob emb amol nok ve nemb eisir dabin. Bekob amol nok ginumul gile ane nam vukuri be ginei be amolmol ital ei ane amolmol kulkul ane ebe warik geb mone gol ano dongke-dongke gitangi eisir ok be itangi ei ile be ginei, ‘Ayeu veve nali mone ebe warik gab gitangi yem be ganei unalgum kulkul nipil ok ane ano.’ 16 Beti eisir kulkul ane nok as amol ti gimungg gitangi ane amol bamo gile be ginei, ‘Mie gob mone gol dongke-ngge gitangi ayeu, be ayeu gab kulkul gipil mone nok be gagas mone gol nok bage isgabu meng givin.’ 17 Be ei ane amol bamo ginei gitangi ei, ‘Miam kulkul vie. Be mie amol kulkul ane vie ti ebe gob gen siti-ngge dabin vie molge ok. Dangetok be atob ayeu namb mie ve amol bamo ti be nomb nam bage isgabu dabin.’ 18 Bekob amol luvwe ti ane gitangi ane amol bamo gile be ginei, ‘Amol bamo, ayeu gab kulkul gipil mone gol dongke ebe mie gob gitangi ayeu ok be gagas mone gol nok gitangi bage tavlu meng givin.’ 19 Be ei ane amol bamo ginei gitangi ei, ‘Atob ayeu namb mie ve nomb nam dabe bage tavlu dabin.’ 20 Be amol ti vukuri gile be ginei, ‘Amol bamo, ayeu gatak miam mone ebe gob gitangi ayeu ok gisov kambam den natu ti be am gen nok ete giengk ik. 21 Ve ayeu gapelk ve mie, ve mie amol gwangne, be gen ebe amolmol subu ivro ok, bemem atob mie nunggas gen etok ane ano.’ 22 Be amol bamo nok ta vavis vunungge be ginei gitangi ei, ‘Mie amol kulkul ane tiate ti, be mie ate ande gunei am wayam vusa gikwai. Ginei mie gutpweng are gunei ayeu amol eteik ebe gavwat gen ebe gab ane kulkul ite ok ane ano, 23 okob vie ve mie nomb kulkul nipil awangg mone etenik be nuvkwen awangg gen be bamo yapin. Veik nivin ebe ayeu ve nanumul nanme ok okob navwat angg gen tepwengge nikwai. Bemem gimdom be mie gulgum dangetok ite?’ 24 Bekob amol bamo nok ginei gitangi amolmol ebe ivarkei etok ok be ginei, ‘Unemb mone gol dongke etok ikwai amol etenok be unemb itangi amol ebe gigas mone gol gitangi bage isgabu ok.’ 25 Bemem amolmol inei gitangi amol bamo nok be inei, ‘Ma yapin! Amol etenok ande gigas mone gol gitangi bage isgabu gikwai.’ 26 Be amol bamo nok ginei gitangi eisir be ginei ayeu nanei nitangi yem, ‘Amol ti ginei geb ane gen dabin na gili, atob ei ninggas gen subu nile nivin. Bemem amol ti ginei geb ane gen dabin vevie ite, atob inemb gen siti ebe giengk givin ei ate ok nikwai. 27 Be ayeu nanei nitangi yem, Unde be un-gas amolmol ebe walirik inei bwais ve ayeu namb yem dabin ok unme be unes eisir vunkunu nangge ayeu nangg.’”

Yisu gisov Jerusalem gile weik Amol (King) Bamo

28 Yisu ginei yaun etok be ma gikwai kob tis ane singamolomb gen imdil ve inreu inde Jerusalem. 29 Eisir ivang painge love ile imbloblo Betepage be tis Betania as taku nangge matendubi ebe ei oliv anongge givarkei ok, beti Yisu gihlin ane singamolomb gen ailu ve inmungg inde inahlang nam dabe ailu etok. 30 Be ginei gitangi sulu be ginei, “Yemlu unmungg unde unahlang nam ok, be nam ete givarkei mate ge nik atob gabu undi bwelk dongki ti amolmol iro wal gile be givarkei. Be bwelk nok amol ti gibweg giwei ite molge, be gabu unahlang wal nikwai be unatwem unme etenik. 31 Be ginei amol ti ve niutani yemlu be ninei, ‘Yemlu ve unamdom etenik?’ Okob gabu unei nitangi amol etok be unei, ‘Amei-mei Amol Bamo ginei bwelk etenik ane kulkul giengk.’

32 Beti eisir singamolomb ailu nok imdil be imungg ile, gabu ivang love imbielk nam be gabu ili gen walang ok gitangi ebe galkik Yisu ginei gitangi sulu yapin ok. 33 Be givin ebe gabu ihlang wal gikwai bwelk dongki etok ivarkei ok, be bwelk nok tivie giutani sulu be ginei, ‘Yemlu ve unamdom beti uhlang wal gikwai bwelk etenok?’ 34 Be sulu iwel amol nok avo be inei, ‘Amei-mei Amol Bamo ginei bwelk etenik tis kulkul.’

35 Beti amol nok na vier ve sulu be itwem bwelk nok be itangi Yisu ile. Be gabu iwaulu as kup be ival gile bwelk nok dume tulkwe bekob Yisu gipil gile gibweg giwei. 36 Yisu gibweg giwei bwelk dongki nok be givang ve gile be amolmol anongge iwaulu as kup be ival gile luev gili be Yisu tis bwelk nok ivang iwei dobo ve ile. 37 Yisu ande gile gibloblo Jerusalem gikwai be gisov nangge matendubi ebe ei oliv anongge givarkei ok ve gile be ei ate ane amolmol gen imdil be avos givwat Pomate are ve gen bambamo ebe eisir ili ok ane. 38 Be inei,

“Eitit avond nivwat Pomate are, ve Ei gihlin Amol ebe ve nemb eitit dabin ok be ginme tis Tame ane gwangne. Be Pomate ande ta vie-ngge ve eitit, dangetok be eitit avond nivwat Ei are niengk ei-nggoto ge.”
39 Eisir Parisai iute ebe amolmol avos bambamo-ngge ve avos givwat Pomate are ok, beti ile inei gitangi Yisu be inei, “Gidung, Mie unei yaun itangi am amolmol gen veik eisir tumingge siti ma?” 40 Be Yisu giwel eisir Parisai avos be ginei, ‘Ayeu nanei roro-ngge nitangi yem, Ginei eisir etenik tumingge inambweg, atob vat bambamo ete iyengk nik intal yaun vusa!’

Yisu giteng gireu Jerusalem

41 Yisu givang love gile gibloblo Jerusalem be gili taku nok love giteng anongge 42 be ginei, “Galkik as mate etenik ginei yem unatpweng luev ebe ve unambweg matawangg aim ok are, atob vie molge. Bemem yem ande bwaingg aim, dangetok be asonge yem un-gas gen bunam bamo molge.

43 Be asonge amolmol valir ane inme be vepias indek insov yem aim nam luvwe be atob insum 44 yem be ines yem tis natungg aimgen vunkunu love ma. Be gen ti wat nivarkei lavo vukuri dangete galkik givarkei nik ite, atob inyaing tepwengge nikwai. Ve Pomate ta givin ve ginei nemb yem dabin, bemem yem bwaingg-aim be uvkir dumangg-aim gitangi Ei.”

Yisu gisov lum yamar aplo gile be gitin amolmol ile ihlang ikwai lum aplo

45 Yisu gisov lum yamar aplo gile be gitin amolmol ebe ile ve ivgo gen be emb gen giwel ate nangge lum yamar aplo ok be ile ihlang ikwai. 46 Bekob ginei gitangi eisir be ginei, “Yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane iro ok ginei dang eteik; ‘Pomate ginei awangg nam atob tantal tanei amolmol tepwengge as nam mateu ane.’

Bemem yem ulgum love ande weik ebe amolmol vaina ane as taku ok.”

47 Be givin sawa etok Yisu gisov lum yamar aplo gile tis as mate walang ok be ginei mateu gitangi amolmol. Be gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis eisir bambamo subu ebe emb kulkul da ane ok irek luev ve ines Yisu vunu, 48 bemem ilgum be gitangi ite. Ve as mate walang ok amolmol iro isate sut itangi Yisu ile painge-ngge ve inaute mateu ebe Ei ginei ginei ok, be sawa ti giengk ite molge.

Copyright information for `KBM