Luke 2

Malia gikuv Yisu

Givin sawa etok ge amolmol Rom ane as amol bamo ti ebe geb amolmol dabin ok are Augustas geb yaun ve in-gas amolmol tepwengge ares. Be kulkul etok eisir es vu givin ebe amol bamo ti are Sairinias geb amolmol dabin nangge Siria as taku ok. Beti amolmol walang ok imdil be itangi as nam dabe ge ile ve inro ares.

Be Josep ei nangge Dawit ane vaku gen beti ei gimdil nangge Nasaret gideb Galilaia as taku ane be gile nam dabe ti are Betlehem, ebe warik vias ve Dawit nangge ok. Josep gigas avie (Malia) ebe bambamo emb gitangi ei ve gabu inemb is ate ok givin be gabu ile ve inro sulu ares nangge etok. Be Malia nok ande tis ta. Be givin ebe sulu imbweg Betlehem ok be nunus gitun ei. Nam taulop ane ande gingik be sawa ma molge beti Josep gabu Malia ile iengk nam bwelk ane. Malia vie ve natu amol mate ane nangge etok be gisum ei ve kambam be gihle ru gile gitak bwelk as bele ebe en ben gisov ok.

Angela be tis amolmol ebe emb bwelk dabin ok

Be givin etok amolmol subu ebe emb as bwelk sipsip dabin nangge taku etok ok, eisir imbweg aikawe ikwai nam ve emb as bwelk dabin tis tambok givin. Be Amol Bamo ane angela ti gibielk ve eisir be ane bogbogo geb eisir avwut love ipelk anongge. 10 Bemem angela ginei gitangi eisir be ginei; “Unpelk bwaya, Ayeu ganme ve nanei binge vie ti nitangi yem, be asonge amolmol walang ok tas vevias ge nangge nalk. 11 Unaute kob, Galkik as mate etenik yem aim Amol ebe ve nemb yem ru ok ande meng-gihlang nangge Dawit ane nam, Amol nok are Kilisi. 12 Atob yem unatpweng ei are nipil gen dang eteik, nunus ti tine gisum ve kambam be gihle ru gile gitak bwelk as bele ebe en ben gisov ok be giengk bwelk as nam, ok ti amol nok etok.

13 Be seukie-ngge angela anongge meivin angela dongke etok be inei uye be avos givwat Pomate are be inei,

14 “Avond nivwat Pomate are niengk ei goto ge, be nangge nalk atob amolmol ebe Pomate gili is vie ok atob invang vie-ngge.
15 Angela ile ikwai bekob amolmol ebe emb as bwelk dabin ok inei ve is ate be inei, Tamdil talek ebe Betlehem nok be tali gen ebe galkik Amol Bamo ane angela ginei binge gitangi it ok okob ma. 16 Beti gaptol imdil giengk ti ge be ile love imbielk ve Malia gabu Josep be nunus muele ebe giengk gisov bwelk as bele nangge bwelk as nam ok. 17 Eisir ili nunus nok gikwai bekob iput nunus nok ane yaun ebe angela ginei gitangi eisir ok lavo gitangi Malia gabu Josep be tis amolmol ebe imbweg ivin sulu ok be iute. 18 Amolmol iute eisir bwelk ane as yaun ebe iput ok love avos poke ge. 19 Be Malia gipasang yaun bambamo etok tepwengge giengk aplo. 20 Eisir bwelk ane ile be ili gen walang ok gitangi yaun ebe galkik angela ginei gitangi eisir ok bekob ilumul ile lavos vukuri be avos givwat Pomate are ve gen bambamo etok ane.

Ital nunus muele nok are

21 As mate 8 gile gikwai kob iure nunus nok utle ulis be ital are Yisu, gitangi ebe warik nunus nok giengk tine subwe aplo ite nangge be Pomate ane angela ti gir ok.

Malia gabu Josep es Yisu ru nangge lum yamar bamo aplo

22 Givin sawa ebe Josep gabu Malia ve inalgum gen nitangi ebe Mose ane yaun ginei ok, ve inemb da nunus vaku ane be tis da gen ebe givalval Malia gili ok, beti sulu imdil be inggas Yisu be ireu ile Jerusalem ve inemb ei nitangi Pomate. 23 Ve Amol Bamo ane yaun ebe giengk ane kapia ok ginei dang eteik; ‘Nunus amol mate ane ebe tinas gen ikuv is ulu ok atob inemb eisir nitangi Amol Bamo nile.’ 24 Beti Josep gabu Malia ireu Jerusalem ile, be sulu ile ve inemb as da nivin weik etok ge ve yaun ebe giengk Amol Bamo ane kapia ok ginei; ‘Amolmol inemb man-gum me man-bubu natu ailu ve da nitangi Pomate.’

25 Be givin sawa etok amol ti are Saimon gibweg ete Jerusalem. Be Saimon nok ei amol ti ebe aplo givin Pomate be gisge sawa ebe Pomate ve nemb amolmol Israel ane ru ok. 26 Be Ngalau Yamar geb ei avwut be ginei gitangi ei ve atob nimat vunu ite love nili Amol Bamo ane Amol ebe ve nemb amolmol ru ok ebe warik ginei ane yaun ge gimungg ok bekob. 27 Be givin sawa etok Ngalau Yamar gitwem Saimon gisov lum yamar aplo gile. Be Josep gabu Malia inggas Yisu be isov ile ve inalgum kulkul nipil ei weik ebe Amol Bamo ane yaun ginei ok. 28 Be Saimon gile geb Yisu ginme giwei bage taptape be avo givwat Pomate are be ginei,

29 “Amol Bamo, Mie gupasang am yaun ebe warik gubiti ok be giengk love galkik ande ano gile, dangetok be mie nunggas am amol kulkul ane ayeu nalek tis tangg vevie ge.
30 Ve galkik etenik ande ayeu gali miam Amol ebe gob ginme ve nemb amolmol ru ok gisov matanongg, mie gupasang luev etok giengk gitip ge veik amolmol tepwengge indi.
32 Amol nok weik ebe yev ok be atob ane aivi niro nipil amolmol gitip ane be meinahlang ve miam amolmol-gen,
be miam amolmol Israel ane atob in-gas ares bamo ve Amol nok ane.”
33 Malia gabu Josep avos poke ge ve yaun bambamo ete Saimon ginei gipil Yisu ok. 34 Saimon geb avo ukwas giwei sotol gikwai kob ginei ve Yisu tine Malia be ginei, “Nunus ete Pomate ei ate geb nik, asonge nilgum amolmol walang molge nangge Israel be inambieg be atob nilgum amolmol anongge be inamdil vukuri weik etok ge. Ei atob nivang weik Pomate ei ate dalgo, be atob amolmol inei yaun ungglus-ungglus walang ano nipil ei. 35 Veik yaun ebe eisir tas gitung giengk aplos ge ok atob inei nile nihlang. Be nangge mie ate aplom, atob mie tam viti bamo molge weik ebe emb buyag valir ane ane mate gitangi mie atem ok.”

36 Be givin etok Pomate ane avie kulkul ane ti ebe ginei Pomate avo ok are Ana, ei ok gisov lum yamar aplo gile givin. Be Ana tame nangge Asel ane vaku gen are Panuel. Ana geb amol be gabu ivang love Sonda bamo 7 gile gikwai kob arwe amol gimat vunu. 37 Be ei givang dangetok love nolge babamos avie be ei ane Sonda bamo gitangi 84, bemem ei utle bua ve lum yamar ite molge. As mate walang ok ei ginum numul lum yamar painge ngge ve ginei uye be avo givwat Pomate are gigas ta ge givin tambok be as, be giyamar ben be ges miengk gitangi Pomate. 38 Be givin sawa etok ge Ana gibielk ve Josep gabu Malia be Yisu nangge lum yamar aplo be ges miengk be ginei ane ta vie gitangi Pomate gikwai kob ginei yaun gipil Yisu, gitangi amolmol ebe isge ve Pomate nemb amolmol Jerusalem ane ru ok.

Josep ginumul gile Nasaret

39 Josep gabu Malia ilgum gen walang ok gitangi ebe Amol Bamo ginei inalgum ok love ma gikwai kob gabu inggas Yisu be inumul ile as nam Nasaret gideb Galilaia as taku ane vukuri. 40 Yisu gitumk love bamo be ane dabe gwet vie molge, be Pomate ta givin ei anongge.

Amol natu Yisu gibweg lum yamar aplo

41 Givin Sonda bamo walang ok Yisu tine gabu tame ireu Jerusalem ile ve inalgum ben Sonda ebe ital inei Pasova ok ane. 42 Be givin sawa etok ande Yisu ane Sonda bamo gitangi 12 be tame gabu tine inggas ei givin be ireu Jerusalem ile vukuri ve inalgum as ben bamo ebe ilgum-ilgum ok. 43 Eisir as as-mate ebe ilgum ben etok ande gile ma gikwai be Josep gabu Malia veve indumul inde ebe Nasaret ok vukuri, bemem Amol natu Yisu ei gibweg Jerusalem mangmangi be tame gabu tine tas gisgil ge. 44 Sulu inei bwat ande ei givang givin ane nune-gen subu beti gabu tas gitung yaun ti ite, be gabu ivang love ande as gile gisov be gabu ili ei mama ge beti ile iutani as nune-gen subu velob ei nivang nivin eisir. 45 Bemem gabu irek ei ivang love ili ma, 46 be ande as mate ailu gile gikwai be ti menggivin ve aitol ane okob gabu ile ili ei ebe gibweg givin eisir Juda as amolmol bambamo mateu ane ve giute eisir as yaun be giutau-tani is gibweg ok. 47 Eisir bambamo mateu ane ebe imbweg lum yamar aplo ok iute ei ane yaun ebe ginei ginei ok love avos poke ge. 48 Be tame gabu tine ili ei ebe gibweg givin bambamo mateu ane nangge lum yamar aplo ok be yaun ok ma, be tine ginei gitangi ei be ginei, “Natum, Mie gulgum dangetok gitangi eilu ve ret ane? Eilu tamem arek mie love ali ma be aplongg-amei bunam molge ve mie ane.”

49 Be Yisu ginei gitangi sulu be ginei, “Yemlu urek ayeu ve ret ane. Yemlu uli ebe ayeu tanggivin ve nambweg Tamangg ane nam ok me ma?”

50 Bemem sulu itpweng yaun ete ei ginei gitangi sulu ok are ite. 51 Bekob Yisu gimdil be givin tame gabu tine be tepwe inumul ile Nasaret. Be as mate walang ok Yisu gisov tine gabu tame as yaun ane lu vie ngge. Be Malia gipasang gen bambamo etok tepwengge giengk aplo. 52 Yisu gitumk love bamo be ane dabe gwet vie molge, be amolmol be tis Pomate ei ate ok tas givin ei anongge molge.

Copyright information for `KBM