Luke 20

Amolmol iutani Yisu ane gwangne ane dabe

As mate ti Yisu gisov lum yamar aplo gile be ginei mateu ve amolmol givang. Be bambamo ebe emb kulkul da ane ok tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis Juda as awaga subu, eisir iro is ate sut bekob ete ivang itangi Yisu ile be inei; “Mie unei lavo itangi amei kob. Wali mie gulgum gen bambamo etenik ve amol ret ane gwangne? Be amol ret geb ane gwangne gitangi mie beti nolik mie gubielk Jerusalem be gulgum ve guvinvin amolmol tepwengge ile ihlang ikwai lum yamar aplo?” Be Yisu giwel eisir avos be ginei atob ayeu nautani yem ve yaun ti ane nimungg bekob; “Ande ma, be yem unei yaun etek lavo itangi ayeu kob. Wali Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok gigas gwangne nangge inend beti gilgum kulkul etok? Nangge amolmol me nangge Pomate ane?” Be eisir ebe iutani Yisu ok inei ve is ate be inei, “Atob eitit tanei ret? Ginei eitit tanei Pomate geb ane gwangne gitangi Jon, ok-ti atob ei ninei; ‘Be nam nambed be yem aplongg aim givin Jon ite?’ Bemem ginei eitit tanei Jon gigas ane gwangne nangge amolmol, atob amolmol bambamo etenik ines eitit ve vat. Ve eisir itpweng are gikwai inei Jon ei Pomate ane amol kulkul ane ti ebe ginei Pomate avo ok.” Beti eisir iwel Yisu avo be inei, “Amei tangg amei gisgil.” Be Yisu ginei gitangi eisir, “Dangetok be ayeu ok atob nanei Amol ebe geb ane gwangne gitangi ayeu be galgum gen bambamo etok ok binge nitangi yem ite weik etok ge.”

Bing-ai gipil Juda as awaga ve eisir weik amol ti ebe geb um wain ane dabin ok

Bekob Yisu ginei bingai ti gitangi amolmol be ginei; “Amol ti givro ane wain um ti. Bekob amol nok tis ane amolmol kulkul ane kakie gisov dongke be inei atob um nok ane tivie ninggas kulkul etok ane ano tavlu nivin. Beti amol nok geb ane um wain nok gisov amolmol ebe ve inemb ei ane gen dabin ok bais ve inemb dabin, be ei ate gimdil be gile ve gibweg nam dabe ti nangge taku undib ge ti. 10 Ei gibweg etok love aiweng ebe ve inpis wain ano ok meng gihlang, kob ei gihlin ane amol kulkul ane ti be gile ve nivwat ane amol bamo nok ane mone nangge eisir ebe ipis wain nok ane ano ok. Bemem eisir ebe emb wain dabin ok es amol nok bekob ihlin be givang bage apo-ngge ve ginumul gile. 11 Beti um tivie gihlin ane amol kulkul ane ti vukuri be gile. Bemem eisir ebe emb wain dabin ok es amol nok be ilgum ei tiate-tiate bekob ihlin ei be givang sin-ge ve ginumul gile weik etok ge. 12 Be um tivie gihlin ane amol ti vukuri gile bemem eisir ebe emb um wain dabin ok es amol nok weik etok ge be ikari ei gihlang gikwai um aplo. 13 Beti um tivie gibweg be tang gitung, atob ayeu nalgum eisir etenik nam nambed? Bekob ginei, ‘Ayeu nalek nahlin natungg dongke ebe tang givin ei gitlek ok be nile, veik atob eisir indi be inei etok ayeu natungg be atob inpasang ei vie-ngge niwei bais taptape-ngge.’ 14 Bemem givin ebe amolmol ebe emb um wain dabin ok ili ebe um nok tivie natu ebe gitangi eisir gile ok, be inei ve is ate be inei, ‘Um etenik ane tivie natu ete ginme nik be eitit tanes ei vunu nikwai. Veik tan-gas um wain etenik ve it.’ 15 Beti eisir emb amol nok ta be ikari gile gihlang gikwai um aplo bekob ile es ei vunu. Be Yisu ginei, Ginei um nok ane tivie nimbielk, okob atob nilgum ret nitangi amolmol ete emb ei ane um dabin ok? 16 Atob ei nes eisir ete emb ei ane um dabin ok vunkunu be nemb kulkul etok nisov amolmol vaku bais ve inemb dabin. Bemem amolmol iute yaun etok be inei, “Ma yapin! Etok gitangi ite.”

17 Yisu na giro eisir ta bekob ginei, “Yem usam yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane iro ok be utpweng are gikwai me ma? Yaun nok ginei dangeteik;

‘Twelk ebe warik amolmol gimungg ane itav as nam giwei ok, ande amolmol bwais gikwai. Bemem galkik as mate etenik ande twelk nok meng gihlang weik twelk ebe givarkei wavin tiate na ok.’
18 Amol ti ginei gibieg gisov twelk etok atob ei ninggas tiate, bemem ginei Pomate nes amol ti, amol etok atob nile suksukus weik ebe seksek ok.”

19 Gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis bambamo ebe emb kulkul da ane ok, itpweng are inei Yisu ginei bing-ai etok gipil eisir. Beti eisir tas vavis be ilgum ve inemb Yisu ta tis sawa etok ge bemem ipelk ve amolmol.

Yaun takes ane

20 Beti eisir tas gitung ve inei bwayage be indi sawa vie-ngge ti okob. Be eisir nok ivgo amolmol subu be inei yaun gisov eisir ve inde be inaute Yisu ane yaun ebe ginei-ginei ok be ginei Yisu ginei yaun ti gitlek okob eisir inemb ei ta be in-gas ei intangi amol bamo ebe geb eisir dabin ok inde. 21 Beti eisir nok ile be ilgum weik ebe eisir amolmol yaun ano ane ok be iutani Yisu be inei; “Gidung, Amei atpweng are gikwai anei miam yaun ebe gunei be gubul amolmol nangge lum mateu ane aplo ok, yaun etok ano molge. Be mie tam gitung amolmol ebe tis ares ok, me eisir ebe tis ares ite ok bamo molge ite. Mie gubul amolmol ve yaun ano ebe Pomate tang gitung ve atob nilgum nitangi amolmol ok roro-ngge. 22 Dangetok be Mie unei yaun etenik lavo itangi amei kob, ve gitangi ebe atob amei anemb mone takes ane nitangi Rom as amol bamo ebe geb amolmol dabin ok me ma?”

23 Bemem Yisu ande gitpweng gen ebe eisir tas gitung giengk aplos ge ok are gikwai, beti ginei gitangi eisir be ginei; 24 “Unes mone nok ano ti ru be ayeu nali kob, nanei amol ret dalgo be tis are ete giengk mone nik?” 25 Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Eteik Rom as amol bamo ebe geb amolmol dabin ok are be tis dalgo ete giengk mone eteik.” Be Yisu ginei, “Dangetok be unemb Rom as amol bamo ane gen ninumul nitangi ei ate nile, be unemb Pomate ane gen nitangi Pomate nile!” 26 Eisir nok tas gitung yapin ve inei inautani Yisu ve yaun takes nok ane veik ginei Yisu ninei yaun ti nitlek okob eisir atob inemb ei ta, bemem ilgum be ili ma. Be ikuri vunu-ngge ve Yisu ane yaun ebe ginei ok ane be tumi-ngge ivarkei.

Yaun ebe atob amolmol inmat vunu be nindeb mul ane kob matawas be inamdil vukuri ok

27 Sadukai subu ivang itangi Yisu ile, (Eisir Sadukai nok ebe inei amolmol ebe imat vunu ok asonge matawas be inamdil vukuri ite ok) be iutani Yisu be inei, 28 “Mose giro yaun eteik be geb gitangi amei; ‘Ve amol ti ginei gimat vunu gikwai arwe be sulu natus ma, okob amol nok male atob nemb avie tupe nok veik nes nunus vier niwel amol ebe gimat vunu ok.’

29 Dangetok be amol ti tis male-nggen imbweg, eisir nok gitangi bage tavlu be ano ailu (7). Be amol mate ane geb avie ti bemem kob gimat vunu be gabu natus ma. 30 Bekob amol ebe gile gisa amol mate ane ok geb avie tupe nok, bemem bwayage kob ei gimat vunu weik etok ge be gabu natus ma. 31 Bekob amol luvwe ti ane geb avie nok vukuri, bemem gimat dongke nok ge gipil sotol kawe be male etok tepwengge be imat vunkunu be ma. 32 Be bwayage kob avie etok ok gimat vunu givin weik etok ge. 33 Be eisir Sadukai inei gitangi Yisu be inei, “Asonge nindeb mul ane nivin ebe amolmol ebe imat vunkunu ok ve matawas be inamdil vukuri ok, okob atob eisir bage tavlu be ano ailu etok as amol ret ninggas avie etok ve arwe? Ve sotol kawe be male etok tepwengge emb avie dongke etok ve arwas.”

34 Be Yisu giwel Sadukai avos be ginei; “Galkik sawa etenik ge ete avie be amol emb is ate. 35 Bemem asonge nindeb mul ane nivin ebe amolmol ebe imat vunkunu ok ve inamdil vukuri nangge taku gimat ane ok, okob avie be amol ebe aplos givin Pomate ok wat inemb is ate vukuri dangete galkik ilgum-ilgum nik ite. 36 Atob eisir meinahlang weik ebe Pomate ane angela kulkul ane ok be wat inmat vunu vukuri ite, ve Pomate ei ate ges eisir itin vukuri nangge taku gimat ane be gili eisir weik ebe natu-nggen ok. 37 Bemem luev ebe ve tanamdil vukuri nangge taku gimat ane ok ete Mose ginei lavo ve eitit gikwai, ve Mose ginei yaun gipil yev ebe meng gihlang sin-gege nangge sangas be gen taku tis ei natunatu ite ok be ginei; ‘Amol Bamo ei Ablaham gabu Isak be Jakob as Pomate. Be Ei gibweg ebe warik be atob nimbweg dangetok.’

38 Be yaun etok ane dabe dangeteik, Pomate gili eisir weik ebe imbweg matawas ok. Be Pomate Ei amolmol ebe asonge inmat vunu vukuri ok as Pomate ite, Ei amolmol ebe asonge inambweg matawas nemb ta-ngge nindeb mul ane ok as Pomate.”

39 Be gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok inei, “Gidung, Mie gunei am yaun etenok avo vie molge.” 40 Be eisir ipelk be iutani Yisu ve yaun dangetok ane vukuri ite.

Yisu ginei yaun gipil amol ebe ve nemb amolmol ru ok

41 Be givin sawa etok ge Yisu giutani amolmol be ginei; “Namnambed be yem utal Amol Bamo ebe geb amolmol tepwengge ru ok unei Dawit Natu?” 42 Ve Dawit ei ate giro yaun etenik gisov kapia ti are Sam (Pesalem), be ginei;

‘Pomate ginei gitangi Amol ebe ve nemb amolmol tepwengge dabin ok be ginei, Numbweg numbloblo Ayeu ge
43 love amolmol valir ane tepwengge inatwep miam gwangne ane lu inde okob.’
44 Be Yisu ginei, Ginei Dawit nital amol nok ninei Pomate, okob atob tantal amol nok tanei Dawit Natu ge ite, bemem Dawit ane Amol Bamo ei givin weik etok ge.”

Gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok as luev

45 Amolmol tepwengge imbweg ve iute Yisu ane yaun ebe ginei ginei ok. Bekob Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei; 46 “Eisir ebe emb Mose ane yaun dabin ok as luev subu tiate molge, dangetok be nangg-aim undi aim ate-ngge. Eisir iro kambam undib bambamo be ilauk ivang nam luvwe luvwe be tas givin ve amolmol inde vunge ve eisir be avos nivwat eisir ares. Be tas givin ve inambweg nindeb taku ebe ve amolmol tepwengge matanos nitut nimbweg eisir ok. 47 Eisir ilgum ve ivalval avie gaptol ebe nolge arwas-gen imat ikwai is ok as nam be ivai-vaina as gen. Bekob es-miengk undib molge gitangi Pomate. Bemem asonge nindeb mul ane atob eisir in-gas vavavne bamo molge.”

Copyright information for `KBM