Luke 21

Avie tupe ti geb ane da gitangi Pomate

Yisu na giengk amolmol ebe ilek be inme ve itak as da gisov bukuel mone ane nangge lum yamar aplo ok. Be gili avie tupe ti ebe nolge arwe gimat vunu gikwai ok, be avie nok gen walang ok ma ve ane. Be ei ane mone muele natu ailu-ngge giengk ebe ve nivgo ben be nen ok, bemem ei geb ane mone nok tepwengge ve da be gile bage vier gisov ting da ane gile. Yisu gili be ginei, “Ayeu nanei nitangi yem, Pomate gili avie tupe etenik ane mone muele natu ailu ete geb ve da ok, vie molge gitlek amolmol subu as. Ve gisov eisir subu ebe tis mone bamo ok, eisir emb as gen tavlu gile ve da bemem emb as gen tavlu ta. Bemem avie tupe etenik ei gen walang ok ma ve ane be ei ane mone muele natu ailu etok ge giengk bemem gitak ane gen tepwengge gisov ting da ane gile be ti giengk ite.”

Yisu ginei asonge lum yamar etok tiate

Eisir singamolomb subu kakie gipil lum yamar be inei, “Lum yamar bamo etenik tis ane gen walang ok be tis gen ebe amolmol emb ve da gitangi Pomate ok vevies ge.” Be Yisu ginei gitangi eisir; “Gen bambamo ete ande uli gikwai nik, asonge nindeb mul ane atob ti vie be nivarkei lavo dang etenik ite tepwengge atob tiate nikwai.”

Gen bunam asonge menihlang

Beti eisir singamolomb iutani Yisu be inei, “Gidung, Gen ete ve niyaing lum yamar bamo etok ok atob menihlang nivin sawa inend? Be gen ret ebe atob amei andi nimungg veik anatpweng are anei sawa etok atob gen bunam etok menihlang ok?” Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Unemb aim ate dabin vie-ngge velob amolmol subu inme be inyo-inyo aim. Ve amolmol anongge atob inme be intal Ayeu arengg nipil eisir ate be inei, ‘Ayeu amol eteik ebe gab amolmol ru ok.’ Be atob eisir inei gibloblo ve gen dangetok menihlang. Bemem yem unaute eisir as yaun be unsov ane lu bwaya. Be ginei yem unaute valir ebe meng gihlang nangge taku undib undib ok me ebe giengk gibloblo yem aim taku ok, okob unkur-kuri bwaya. Ve gen dang dangetok atob menihlang nimungg, bemem gulumb tis nalk ane aiweng giengk nangge.

10 Be Yisu ginei; Nangge taku walang ok atob amolmol nam dabe ti ane inamdil be ines valir nitangi nam dabe ti, be amol bamo (king) ti ane amolmol gen atob inamdil be ines valir nitangi amol bamo (king) ti ane amolmol gen. 11 Be atob gikuri nes tiate tiate molge be atob amolmol marav-nes is nemb taku avwut. Be gimat walang ano atob nituvki nemb taku walang ok avwut, be atob yem undi tuweng vaku vaku subu menihlang nangge gulumb. 12 Bemem gen bambamo etok atob menihlang ite nangge, be atob amolmol inemb yem ta be inalgum gen ungglus ungglus nitangi yem be in-gas yem unsov as lum mateu ane aplo unde ve unei aim yaun lavo nimungg bekob. Be atob eisir intak yem unvarkei amolmol bambamo nas be inalgum yem aim yaun bekob intak aim nisov kapual-lu ve awangg kulkul ane. 13 Be sawa etok ge atob yem unei Pomate ane yaun (mateu) nitangi amolmol walang ok be inaute.

14 Dangetok be nivin ebe eisir veve inautani yem ok, okob aplongg-aim bunam ve ebe atob unwel eisir as yaun be unei ret ok bwaya. 15 Ve sawa ete eisir veve inautani yem ok, atob ayeu nanei yaun ebe tis ane gwangne ok nitangi yem be unei. Be amolmol valir ane gitangi ebe ve ines yem, me inwel yaun ete yem unei ok ite ma. 16 Be asonge nivin sawa etok atob yem ate aim bambamo-nggen inemb yem nitangi amolmol valir ane be atob amolmol valir ane nok ines yem aim amolmol subu vunkunu. 17 Be amolmol walang ok atob bwais ve yem ve awangg kulkul ane. 18 Bemem yem utlangg-aim ulis ane gen walang ok atob niengk vie-ngge. 19 Bemem unro aim ate ta painge love gen bunam etok ninme be nile nikwai kob, veik atob yem unambweg vie-ngge nindeb mul ane.”

Yisu ginei asonge gen bunam menihlang nangge Jerusalem

20 Be ginei yem uli amolmol valir ane ebe inme be ivarkei ile idbul Jerusalem ok, okob atob yem unatpweng are ve sawa etok atob gen bambamo ebe givarkei Jerusalem nam luvwe ok atob tepwengge tiate love ma. 21 Be atob sawa etok ge amolmol ebe imbweg Juda as taku ok atob inpelk inreu matendubi inde inambweg. Be amolmol ebe imbweg Jerusalem ok atob inpelk inde inambweg taku sawa ti, be eisir ebe imbweg imbloblo Jerusalem ok atob inde inahlang Jerusalem vukuri ite. 22 Ve as mate etok ebe Pomate ve nemb vavavne nitangi amolmol ebe ivkir dumas gitangi ei ok. Be yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok atob ano nile nivin sawa etok. 23 Be nivin sawa etok atob avie gaptol ebe tis tas ok be tis avie gaptol ebe emb rur ve natus gen ge nangge ok, atob in-gas vavavne bamo molge. Gen bunam dang dang etok atob menihlang nangge nalk, ve Pomate ve nilgum ane ta vavis ano nile nipil amolmol ebe ivkir dumas gitangi ei ok. 24 Be atob amolmol valir ane ines amolmol subu vunkunu be in-gas subu inde be intak is nisov kapual-lu nangge nam dabe walang ok. Be amolmol gitip ane atob inambweg Jerusalem dangetok painge love Pomate-ngge ninei kob eisir inkwai.

Pomate Natu ebe meng gihlang weik amolmol ok, atob ninumul ninme

25 Aiweng tis as matano atob niro ite, be viteuk-awe atob bing-bleng nangge gulumb. Be amolmol tepwengge atob inpelk be inteng ve gielk ebe gible tiate molge be givil-kilir gipil alus ok. 26 Amolmol anongge atob inpelk ve gen bunam bambamo etok ane be atob matanos tumtumi. Be gen walang ebe giengk gulumb ok, weik viteuk-awe, be aiweng tis as matano atob gigikias sinsin. 27 Be bwayage kob atob Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob nasov umbim aplo be nanumul nanme tis Pomate ane gwangne tis ane bogbogo. 28 Be nivin sawa ebe gen bambamo etok ve menihlang ok, yem unamdil be unvarkei tis tangg-aim vevie-ngge ge ve gibloblo ve Pomate nemb ane amolmol gen dabin.

Yaun gipil ei-yambla

29 Be Yisu ginei bing-ai ti gitangi amolmol be ginei; “Yem utpweng gen ebe ve menihlang ok arkares gipil ei-yambla be tis gen subu subu givin. 30 Ve givin ebe yem uli ei-yambla be tis ei subu ningge gireu vukuri ok, be utpweng are seukie-ngge be unei kasopge be atob asausa nimbielk. 31 Dangetok be ginei yem undi gen walang etok ebe ande meng gihlang ok, okob atob unatpweng are ve gibloblo ve Pomate nemb ane amolmol gen dabin. 32 Be Ayeu nanei nitangi yem; Amolmol subu ete ande imbweg matawas imbweg nik atob inmat ite love indi gen bambamo etok ebe meng gihlang ok okob. 33 Gulumb tis nalk asonge ma nikwai bemem Pomate ane yaun (mateu) atob niengk be niengk dangetok.

Yaun ebe ve tanpasang itate yapin ok

34 Dangetok be yem unemb aim ate dabin vie-ngge velob gen nalk etenik ane nemb yem nangg-aim lili be tangg-aim nitung gen ebe ve unen be unum ok nitlek molge ite, velob Pomate nimbielk ve yem seukie-ngge. 35 Pomate atob nikuri amolmol tepwengge nangge nalk weik ebe wal mate ges bwelk ok. 36 Dangetok be unambweg matanongg aim sang-sangas be unes miengk nitangi Pomate veik niro yem ta ve gen bunam bambamo ete ve menihlang ok ane. Be atob yem unvarkei nindeb Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok nangg.”

37 Givin ebe Yisu gireu gile Jerusalem ok, be as mate walang ok ei gile ve ginei mateu gitangi amolmol nangge lum yamar aplo, bemem givin gibok ei gile ve ges miengk givang matendubi ebe ei-oliv anongge givarkei ok. 38 Be givin tis-tumi walang ok amolmol iro is ate sut isov lum yamar aplo ile ve inaute mateu ebe Yisu ginei ginei ok.

Copyright information for `KBM