Luke 22

Bambamo subu irek luev ebe ve ines Yisu vunu ok

Gibloblo ve eisir Juda inalgum as ben bamo ebe ital inei Pasova ok. Be bambamo ebe emb kulkul da ane ok be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok, irek luev ebe ve ines Yisu vunu ok bemem eisir ipelk ve amolmol.

Judas Iskariot gibiti yaun ve atob ninei Yisu binge nitangi amolmol valir ane

Be Judas Iskariot etok Yisu ane amol singamolomb ti. Be Sadam ande gile givang givin ei gikwai. Judas Iskariot nok givang gitangi bambamo ebe emb kulkul da ane ok be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok gile be gipasang yaun ebe ve nitak Yisu nisov eisir bais ok gitangi eisir. Beti eisir bambamo nok iute be tas vevias ge be inei atob inavgo ei ve mone. Judas Iskariot nok ande tang gitung dongke-ngge ve nilgum ane yaun etok ano nile, beti ei gilgum ve nili sawa vie-ngge ti ebe ande amolmol tepwengge ikwai Yisu be Ei ate-ngge gibweg ok okob. Veik ei ninggas bambamo ebe emb kulkul da ane ok be tis eisir ebe emb Mose ane yaun dabin ok be inde be inemb Yisu ta bwayage-ge.

Yisu gen Pasa givin ane singamolombgen

Gibloblo ve amolmol Juda ane inalgum as ben bamo ebe ital inei Pasova ok, beti as mate etok ebe amolmol veve ines bwelk sipsip vunkunu ve inalgum ben ok. Beti Yisu tang gitung ve nihlin Pita gabu Jon inde be inpasang eisir as ben, beti ginei gitangi sulu be ginei; “Yemlu unde be unpasang eitit and ben ebe ve tanen ok yapin.” Be sulu iutani Yisu be inei, “Mie tam-givin gunei eilu anpasang eitit and ben nangge nam inend?” 10 Be Yisu ginei gitangi sulu, “Gabu unde unahlang Jerusalem ok be atob undi amol ti givwat bui gisov ul bui ane bamo ti, be gabu un-sasa ei unde love unpil nam ete ei ve nipil ok unde. 11 Be gabu unei nitangi nam nok ane tivie dang eteik, ‘Amei-mei Gidung ginei mie nomb nam aplo ti nitangi amei ve anen amei ben Pasova ane anambweg.’ 12 Kob atob amol nok nes nam aplo bamo ti ru nitangi yemlu. Bekob gabu unpasang eitit and ben nangge etok.” 13 Pita gabu Jon ile love ili gen walang ok gitangi ebe galkik Yisu ginei gitangi sulu yapin ok, beti gabu emb kulkul ve ipasang tis Yisu as ben Pasova ane nangge etok.

Yisu tis ane singamolomb gen en Pasa gimungg ane

14 Yisu tis ane aposel gen isov nam aplo ile imbweg ve inen ben. 15 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu tangg givin ano-ngge ve ganei nan ben etenik navin yem nimungg bekob nanggas vavavne. 16 Dangetok be Ayeu nanei nitangi yem, Ayeu atob nan ben etenik vukuri ite love gen bunam etok ane dabe ano nile be niengk nitip ge nangge Pomate ane taku ebe geb amolmol dabin ok okob. 17 Bekob Yisu geb wain tis kap be ges miengk gitangi Pomate bekob geb gitangi ane singamolomb gen be ginei, ‘Unemb wain etenik itangi aim ate be unum.’ 18 Ayeu nanei nitangi yem, ‘Ayeu atob nanum wain etenik vukuri ite love Pomate nemb amolmol dabin nangge ane taku okob atob ayeu nanum wain vaku etok navin yem nangge taku ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok. 19 Bekob geb ben (beret) be ges miengk gitangi Pomate bekob geb gitangi ane singamolomb gen be ginei; ‘Etenik weik Ayeu utlangg ulis ebe gab ve amolmol tepwengge ane ok. Be unen be tangg-aim nitung Ayeu.’ 20 En ben gikwai kob Yisu geb wain tis kap be gilgum weik etok ge be ginei, ‘Etenik weik awangg twerk ebe gimsuli ve niro luev vaku ebe Pomate ve nisin amolmol as tiate nikwai ta ok etenik. 21 Bemem tau undi kob, ve amol ebe atob ninei Ayeu binge nitangi amolmol valir ane ok ete ande gibweg be gen ben givin Ayeu nik. 22 Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob namat vunu dang-ebe warik Pomate ei ate tang gitung yapin ok. Bemem amol ete ve ninei Ayeu binge nitangi amolmol valir ane ok likok e, atob ninggas vavavne bamo molge.’ 23 Eisir singamolomb iute be inei ve is ate be inei, ‘Amol ret ete atob nilgum gen dangetok ok?’

Amol ret amol bamo

24 Eisir singamolomb iutau-tani is ate ve eisir as amol ret atob menihlang weik eisir as amol bamo. 25 Beti Yisu ginei gitangi eisir be ginei. “Amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin nangge nalk etenik ok, tis as gwangne-ngge. Be ginei eisir inei yaun ti ok-ti atob amolmol insov eisir as yaun ane lu-ngge. 26 Bemem yem unalgum dangete eisir ok bwaya. Ginei yem aim amol ti tang gitung ve menihlang weik amol bamo, okob ei nilgum ate weik ebe amolmol tepwengge as amol kulkul ane ti ok. Be Ayeu ate ete gavang gavin yem nik, ayeu gab kulkul ve amolmol tepwengge ane. 28 Ayeu gagas bunam walang ano bemem yem uvang uvin ayeu geb ta-ngge. 29 Pomate geb ane gwangne gitangi ayeu beti gab amolmol dabin. 30 Dangetok be atob ayeu namb angg gwangne nitangi yem weik etok ge, be nindeb mul ane atob yem unambweg unvin ayeu nivin ebe ayeu ve menahlang ve Amol Bamo (King) ebe ve namb gen tepwengge dabin ok. Be atob yem unalgum amolmol Israel ane as yaun.

Yisu ginei gitangi Pita ve atob Pita nivkir dume nitangi Ei

31 Be Yisu ginei gitangi Pita be ginei; “Pita, Sadam gigas gwangne be ei gitangi ebe atob nilgum mie weik ebe ilir kopi ulis gikwai ano ok. 32 Bemem ayeu gas miengk gitangi Pomate ve mie ane veik mie aplom ninggas ayeu ta painge-ngge. Veik ginei mie guro im ate vukir be gutangi ayeu gunme vukuri, okob mie gitangi ebe atob nuro am nune-nggen ta ok weik etok ge.” 33 Be Pita giwel Yisu avo be ginei, “Amol Bamo, Ayeu ande gas au-ate bago gikwai ve atob nambweg kapual-lu navin mie, be atob namat vunu navin mie weik etok ge.” 34 Yisu giwel Pita avo be ginei, “Pita, Ayeu nanei nitangi mie, Atob tambok etenik kavkavav niteng ite nangge be atob mie nuvkir dumem nitangi ayeu nimungg.”

Yaun gipil vak be tis amolmol valir ane as buyag

35 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Warik Ayeu gahlin yem be uvang utangi nam dabe ge ule, be uvwat aim vak me mone, me kup ti givin aim ate ite, be givin sawa etok okob yem urek aim ate ve gen ti ane me ma?” Be eisir singamolomb iwel Yisu avo be inei, ‘Ma molge!’ 36 Beti Yisu ginei gen ebe asonge menihlang nipil eisir ok be ginei, “Galkik as mate etenik ginei amol ti ane mone tis vak giengk, okob ei nivwat ane gen nivin. Be ginei amol ti ane buyag valir ane ti giengk ite, okob ei nemb ane kup ve amolmol inavgo bekob nivwat gen etok ane mone nile be nivgo buyag valir ane ti ve ane. 37 Be ayeu nanei nitangi yem, yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok, atob ano nile, be yaun nok dang eteik; ‘Atob amolmol intal ayeu inei amol ebe gavang gavin amolmol tiate ane ok.’

Yaun etok ete warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei. Be Yaun nok eisir inei gipil ayeu, beti atob yaun etok ano nile.
38 Be eisir singamolomb inei gitangi Yisu be inei, ‘Amol Bamo, Eitit and buyag valir ane ailu-ngge ete giengk nik.’ Be Yisu ginei gitangi eisir, ‘Etok gitangi.’

Yisu ges miengk nangge Getsemani

39 Yisu gimdil be gile ve nireu matendubi ebe ei-oliv anongge givarkei ok nile ve nes miengk dangebe gilgum gilgum ok. Beti eisir singamolomb itau ile ei be ile. 40 Eisir imbielk ve taku nok gikwai kob Yisu ginei ve ane singamolomb gen be ginei, “Yem unes miengk gwangne-ngge weik gen bunam dang dang etok nipil yem bwaya.” 41 Bekob Yisu gikwai ane singamolomb gen be givang gile aikawe kasop-gege be givswen va-ndubi gisov nalk be ges miengk dang eteik: 42 “Tamangg, Mie gitangi ebe ve nuitin gen bunam bamo etok nikwai ayeu ok. Bemem mie nulgum nitangi ebe ayeu angg tang gitung ok ite, Mie nulgum nitangi ebe mie ate am tam gitung ok.”

43 Gen bunam etok gilgum Yisu be aplo bunam tiate be givin ebe ei ges miengk ok, be vavank gisov love weik ebe twerk gimsuli gisov nalk ok. Beti Pomate ane angela ti gisov nangge gulumb ginme be giro Ei ta.

45 Yisu ges miengk gikwai kob ginumul gitangi ane singamolomb gen gile be gili eisir ande tepwengge isov be iengk ge, ve eisir aplos bunam molge. 46 Beti Yisu ges is itin be ginei, “Unyengk bwaya, be unambweg matawangg-aim be unes miengk gwangne-ngge veik gen bunam ete ve ninme ok nipil yem nivin bwaya.”

Amolmol valir ane emb Yisu ta

47 Yisu ginei yaun ve ane singamolomb gen givang nangge be Judas Iskariot, ei Yisu ane singamolomb ti, ei gigas amolmol dubi bamo ti be imbielk ve Yisu tis ane singamolomb gen tavlu nangge etok. Judas Iskariot nok givang gitangi Yisu gile ve nisavi ei bage. 48 Beti Yisu ginei gitangi ei be ginei, “Mie gunme ve nusavi ayeu baingg veik nos ayeu ru nitangi amolmol valir ane dubi bamo etenik merav?” 49 Be eisir singamolomb ili ebe amolmol valir ane ile ve inemb Yisu ta ok, beti inei gitangi Yisu be inei, “Amol Bamo, Gitangi ebe amei anes eisir etenik ok me ma?” 50 Be eisir singamolomb nok as amol ti girun ane buyag valir ane be gispe amol bamo ti ebe geb kulkul da ane ok ane amol kulkul ane ti talngelan tavlu gili gikwai. 51 Bemem Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Ande ulgum etok gitangi.” Bekob ete Yisu gilgum amol nok talngelan be vie vukuri. 52 Be Yisu ginei gitangi bambamo ebe emb kulkul da ane ok be tis amolmol valir ane ebe emb lum yamar dabin ok tis eisir bambamo yaun ane ebe inme ve in-gas Ei ok be ginei, “Wat Ayeu amol vaina ane ti me, beti yem unme tis gen valir ane-ngge ve un-gas Ayeu? 53 As mate walang ok Ayeu gavang gavin yem be ganei mateu gitangi yem nangge lum yamar aplo bemem yem omb Ayeu ta ite? Bemem galkik as mate etenik atob amol aiweng tumi (Sadam) ane be tis yem unalgum gen nitangi ebe yem ate tangg-aim gitung ve unalgum ok.”

Pita ges Yisu are ta

54 Amolmol valir ane bais gisov Yisu be inggas ile amol bamo ti ebe geb amolmol dabin ok ane nam. Be Pita gitau gile eisir bemem ei givang aikai-kawe-ngge. 55 Be givin etok ande amolmol imban yev gile nam luvwe yapin be imbweg ve inaute Yisu ane yaun. Beti Pita gile be gile gibweg givin amolmol ebe imbweg ile idbul yev ok be gibweg. 56 Be amol bamo ebe giute giute amolmol as yaun ok ane avie kulkul ane ti gili Pita ebe gibweg ve gimuailuv yev ok, be na giro ei ta be ginei, “Amol etenik ok ebe givang givin Yisu ok.” 57 Bemem Pita ges Yisu are ta be ginei, ‘Ayeu tangg gisgil amol etenok.’ 58 Be bwayage kob amol ti gili Pita vukuri be ginei, “Mie etenik ete Yisu ane singamolomb ti!” Bemem Pita giwel amol nok avo be ginei, ‘Ma! Ayeu ite!’ 59 Be imbweg love ande sawa manang kasop-gege, bekob amol ti ginei yaun girwel na-ngge gitangi Pita be ginei, “Bingano molge, Yisu ane singamolomb ti etenik ve ei ginei yaun weik ebe amolmol Galilaia ane ok!” 60 Bemem Pita giwel amol nok avo be ginei, “Ayeu tangg gisgil amol ete yem unei ane yaun nok!”

Pita ginei yaun etok givang nangge be seukie-ngge kavkavav ti giteng.
61 Beti Amol Bamo (Yisu) giro na vukir gitangi Pita be na giro ei ta be seukie-ngge Pita ta-nggiro Yaun ebe Yisu ginei gitangi ei gimungg yapin ok. Ve Yisu ginei gitangi Pita dang eteik, ‘Atob tambok etenik kavkavav niteng ite nangge be atob mie nos Ayeu arengg ta nimungg.’

62 Beti Pita gimdil gile gihlang gikwai nam luvwe be giteng anongge.

Amolmol ilgum molok gile Yisu be es Ei givin

63 Amolmol ebe emb Yisu ta ok ilgum molok gile ei be idgin matano avwut ve kambam ti bekob es ei be iutani be inei, ‘Mie unei itangi amei kob, unei amol ret ete ges Mie nik?’ 65 Be inei yaun ungglus-ungglus subu gipil Yisu givin.

Yisu givarkei bambamo yaun ane nas

66 Givin sawa etok ge bambamo subu ebe emb kulkul da ane ok be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok, be tis bambamo yaun ane subu iro is ate sut bekob inggas Yisu itangi eisir awaga as kasa ile, 67 be iutani Ei be inei, “Mie unei itangi amei kob. Mie Amol etenik ebe gob amolmol ru ok me?” Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Ginei Ayeu ate nanei Ayeu amol ebe gab amolmol ru ok, atob yem aplongg-aim nivin awangg yaun ite. 68 Be ginei Ayeu nautani yem ve yaun ti ane, atob yem unwel awangg yaun ite weik etok ge. 69 Bemem galkik as mate etenik be asonge niengk dangetok, atob Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob nambweg nambloblo Tamangg nangge ane taku vie.” 70 Be eisir tepwengge inei, ‘Mie amol dang etenik ete gunei Pomate Natu mie merav?’ Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Yem ate nok ete unei Pomate ane Natu Ayeu.” 71 Beti amolmol tepwengge imdil be inei, “Eitit tanasge amol yaun ane bwaya, ve ande eitit tepwengge taute Ei ane yaun ebe ginei ok gikwai!”

Copyright information for `KBM