Luke 3

Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ginei mateu

Amol bamo Taibirias geb amolmol dabin givang love ande Sonda bamo gitangi 15, be givin sawa etok Pontias Pilata geb amolmol dabin nangge Juda as taku. Be Herodes geb amolmol dabin nangge Galilaia as taku, be kawe Pilip geb amolmol dabin nangge Ituria tis Trekonaitis as taku. Be Laisenias geb amolmol dabin nangge Abilini as taku, be Anas gabu Kaiapas sulu ailu etok ebe emb amolmol ebe emb kulkul da ane dabin ok. Be givin sawa etok ge Pomate geb ane yaun (mateu) gitangi Sakarias natu Jon, givin ebe Jon gibweg taku sawa ok. Beti Jon givang geb taku walang ebe giengk gibloblo bui Joldan ok avwut be ginei mateu gitangi amolmol be ginei, “Unro aim ate vukir unkwai gen tiate aplo be unringk bui sanggu veik nes ru ve yem ande uro aim ate vukir gikwai, be atob Pomate nisin yem aim gen tiate ebe ulgum ok nikwai.

Be yaun etenik weik ebe warik Pomate ane amol ti ebe ginei Pomate avo ok ginei ok, be yaun ete ei ginei ok dang eteik,

“Amol ti atob nital yaun nangge taku sawa ebe amolmol ma ok be ninei, “Unpasang Amol Bamo ane luev ebe ve nivang ok vevie.
Be luev ete kapkapul-kapkapul ok unaspun nile roro,
be nalk ete girul gireu ok unatle nile galav.
Be luev ete kiukiwis ok unemb nile roro vie-ngge,
be luev ete ei wakas be tis vat bambamo giengk ok, yem unpasang love vie-ngge.
Be amolmol tepwengge atob matanos nitut nimbweg Pomate ane Amol ebe ve nemb amolmol ru ok.”

Jon gili Parisai be Sadukai subu ebe itangi ei ile ve nes bui sanggu nipil eisir ok, beti ei geb yaun gwangne molge gitangi eisir be ginei, ‘Ret ginei beti yem upelk ve gen bunam ete asonge Pomate nemb nitangi yem ok beti usu aim ate sin-gege utangi ayeu unme? Yem amolmol tiate ane. Yem unro aim ate vukir unkwai gen tiate aplo be unalgum gen weik ebe amolmol vevies ane ilgum ok okob, veik amolmol indi yem aim gen vevies ete ulgum ok! Yem unei bwat yem mohlang nangge Ablaham ane vaku gen beti unei yaun walang ano be unei Pomate ane amolmol gen yem, bemem etok gitangi ite. Pomate gitangi nipasang vat bambamo etenik be menihlang weik ete Ablaham ane natu-nggen ok. Yem weik wei-wei ebe ges ano vie ite beti ane tivie ta vavis be givwat bongaya gile ve nitle nile nitak be nispe gilkili be nikari nireu yev nile ok.

10 Be amolmol iutani Jon be inei, “Jon, Ginei dangetok okob atob amei anamdom?” 11 Be Jon giwel eisir avos be ginei, “Ginei amol ti ane kup ailu giengk, okob ei nemb ane gen ti nitangi amol ti ebe gen ma molge ve ane ok. Be ginei amol ti ane ben walang molge giengk, okob ei nimbwas ane ben etok nitangi amolmol ebe ben ma ve is ok nitangi ge nile.”

12 Be sawa etok ge amolmol subu ebe emb kulkul takes ane ok, itangi Jon ile ve Jon nes bui sanggu nipil eisir, be eisir nok iutani Jon be inei, “Gidung, Atob amei anamdom?” Be Jon giwel eisir avos be ginei, 13 “Yem un-gas mone rorongge nitangi ete aim amol bamo ginei ok nangge amolmol, be unyo-unyo amolmol be un-gas as mone subu nivin sinsin-ge ite.”

14 Be amolmol valir ane subu ok iutani Jon be inei, “Wali atob amei analgum amei ate namnambed?” Be Jon ginei gitangi eisir, “Yem unyo-unyo amolmol be unalgum yaun bingkas-kasop nipil eisir veik un-gas eisir as mone menivin yem ate aim mone aim kulkul ane ite. Be tangg-aim vavis ve ebe unggas mone tiate ok bwaya, ve mone ete yem unggas ok etok yem aim mone aim kulkul ane roro.”

15 Amolmol tepwengge tas gitung gile ma be inei yaun walang ano gipil Jon be inei, “Amol etenik wat ei amol ebe ve nemb amolmol ru ok (Mesia) me?” 16 Be Jon ginei gitangi eisir be ginei, “Ayeu gas bui sanggu gipil yem ve bui sin-ge, bemem amol ete ve nitau nile ayeu be ninme ok ei ane gwangne gitlek awangg. Be ayeu gitangi ebe ve nalgum ei ane kulkul ok ite ve ayeu amol vie ite. Be amol nok atob nemb Ngalau Yamar weik ebe yev ok nitangi yem veik nisin yem aim gen tiate nikwai.”

17 Be Jon ginei bing-ai ti gitangi amolmol be ginei, “Amol nok atob ninme be nimbwas ane ben, be ben nok ane ano ebe ve inen ok ete atob intak nisov ane nam ben ano ane nile niengk. Be ebe tiate ok atob inkari nireu yev bamo ebe giengk dangetok ok nile be yev nen nikwai.”

18 Jon ginei mateu gitangi amolmol be ginei gipil bing-ai walang ano givin gitangi amolmol veik amolmol inaute mateu be inatpweng are be inro is ate vukir.

Jon ges bui sanggu gipil Yisu

19 Amolmol ebe tas givin ve Jon nes bui sanggu nipil eisir ok, iringk bui sanggu gikwai kob ei ges bui sanggu gipil Yisu givin weik etok ge. Givin ebe Jon ges bui sanggu gipil Yisu ok, be Yisu ges miengk givarkei be gulumb ande sawa gisov be Pomate ane Ngalau Yamar geb na gile man-bubu be gisov ginme gikuv-kuvi giwei Yisu dabe, be Pomate ginei yaun ti nangge gulumb dang eteik; “Ayeu Natungg dongke mie ebe gali mie vie be tang givin mie gitlek ok.” Givin sawa etok Herodes geb amolmol dabin, be Herodes nok gilgum gen gisov molge ve geb kawe Pilip ane avie Herodias ponge. Beti Jon ginei Herodes nok ane tiate etok binge gitangi ei ate be tis ane gen tiate subu ebe gilgum-gilgum ok binge givin. Beti Herodes ta vavis be gilgum gen tiate molge ti givin, ve ginei be ane amolmol valir ane itak Jon gisov kapual-lu gile.

Yisu tumbugen arkares

23 Yisu gimdil be ges ane kulkul mateu ane vu givin ebe ane Sonda bamo gitangi 30 ok, be amolmol ili ei be inei bwat Yisu tame ete Josep ok. Be Josep tame Eli, 24 be Eli tame Matat be Mata tame Liwi, be Liwi tame Melki, be Melki tame Janai be Janai tame Josep. 25 Be Josep tame Matatia be Matatia tame Amos, be Amos tame Naum be Naum tame Esli be Esli tame Nagai, 26 Be Nagai tame Mat be Mat tame Matatia be Matatia tame Semein, be Semein tame Josek be Josek tame Joda. 27 Be Joda tame Joana be Joana tame Resa be Resa tame Serubabel, be Serubabel tame Sieltiel be Sieltiel tame Neri, 28 Be Neri tame Melki be Melki tame Adi be Adi tame Kosam. Be Kosam tame Elmadam be Elmadam tame Ea. 29 Be Ea tame Josua be Josua tame Eliesel be Eliesel tame Jorim, be Jorim tame Matat be Matat tame Liwi. 30 Be Liwi tame Simion be Simion tame Juda be Juda tame Josep, be Josep tame Jonam be Jonam tame Eliakim, 31 Be Eliakim tame Melea be Melea tame Mena be Mena tame Matata be Matata tame Natan be Natan tame Dawit. 32 Be Dawit tame Isai be Isai tame Obet be Obet tame Boas, be Boas tame Salmon, be Salmon tame Nason. 33 Be Nason tame Aminadab be Aminadab tame Admin be Admin tame Arni, be Arni tame Hesron be Hesron tame Peres be Peres tame Juda. 34 Be Juda tame Jakop be Jakop tame Isak be Isak tame Ablaham, be Ablaham tame Tara be Tara tame Nahol, 35 be Nahol tame Serug be Serug tame Reu be Reu tame Peleg be Peleg tame Eber be Eber tame Sela. 36 Be Sela tame Kainan be Kainan tame Apaksad be Apaksad tame Sem, be Sem tame Noak be Noak tame Lamek. 37 Be Lamek tame Metusala be Metusala tame Inok be Inok tame Jared, be Jared tame Mahalalel be Mahalalel tame Kainan. 38 Be Kainan tame Inos be Inos tame Set be Set tame Adam be Adam tame Tivie Pomate.

Copyright information for `KBM