Luke 9

Yisu gihlin ane singamolomb-gen be ivang kulkul ane

Yisu gital ane singamolomb gen 12 ebok be itangi ei ile be geb ane gwangne gitangi eisir ve inaitin ngalau tiate nikwai amolmol be tis ebe ve inalgum amolmol ebe tis gimat walang ano ok be utlas vie vukuri ok nivin. Bekob gihlin is be ivang itangi nam dabe ge ile ve inei mateu nitangi amolmol be inalgum amolmol ebe tis gimat ok utlas vie vukuri, be inei luev ebe Pomate geb amolmol dabin ok lavo-lavo nitangi amolmol nivin. Bekob ginei gitangi ane singamolomb-gen 12 nok be ginei: “Yem unvwat gen ti nisa aim-ate bwaya. Unvwat aim kabut luev ane me aim vak me ben me mone be tis kup ti nivin aim-ate ite. Be ginei yem umbielk nam dabe ti be amol nam etok ane ti gigas yem upil ane nam ule, okob unambweg nam dongke etok ge be unde unpil nam ti be ti ite love nitangi ebe yem veve unkwai nam dabe etok ok ge. Be ginei nam dabe ti bwais ve in-gas yem unpil as nam be bwais ve inaute yem avongg aim, okob yem unro nangg-aim vukir, be guni nitangi eisir be kuku ninumul be unde unahlang unkwai eisir as nam luvwe. Be gen ete yem ulgum ok atob nes eisir as gen tiate ru nitangi eisir ate vukuri.”

Yisu ginei yaun eteok gitangi ane singamolomb gen be ma gikwai kob eisir singamolomb imdil be ivang itangi nam dabe ge ile, be inei mateu be ilgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri.

Yisu ane yaun gilgum amol bamo Herodes aplo bunam

Herodes ei amol bamo ebe geb amolmol dabin nangge Galilaia as taku ok, be ei giute gen bambamo ebe Yisu gilgum ok ane binge love ta gitung gile ma molge ve amolmol subu inei Yisu ei Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok be ande matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane. Be eisir subu inei ei Elia be ande meng-gihlang vukuri, be subu inei etok Pomate ane amol kulkul ane ti ebe nolge gimat vunu gikwai ok beti ande matawe be gimdil vukuri. Beti Herodes giute yaun bambamo ete amolmol inei ok be ginei: “Ayeu ganei be angg amolmol valir ane idbwen Jon savwalo gili gikwai bemem wali amol ret dangete gilgum gen bambamo dang dangeteok?” Beti Herodes lolo be gilgum ve nili Yisu roro-ngge nisov matano kob.

Yisu giwkwen amolmol 5,000

10 Eisir singamolomb inumul ile be iput gen bambamo ebe ilgum be inei gitangi amolmol ok lavo-lavo gitangi Yisu. Bekob gigas is be ile imbweg as atane-ngge nangge nam dabe ti are Betsaida. Bemem amolmol iute ebe atob ei tis ane singamolomb-gen inde inambweg taku etok ok binge be itau ile ei tis ane singamolomb-gen. 11 Yisu gili ebe amolmol anongge itau ile ei ve ile ok beti ta vevie-ngge ve eisir ane be ginei mateu gipil luev ebe Pomate geb amolmol dabin ok gitangi eisir, be gilgum amolmol ebe tis gimat walang ano ok be utlas vie vukuri.

12 Be givin ebe as gile gisov ok okob eisir singamolomb itangi Yisu ile be inei, “Etenik taku sawa ete eitit tambweg nik, dangetok be mie uli be uhlin amolmol bambamo etenik inde ve invang nam ane inkwai veik inavgo as ben be indi taku ebe ve atob inyengk ok nivin.” 13 Bemem Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Eisir atob invang inde ti be ti ite, be yem ate ge kob undi ben ebe ve eisir inen ok.”

Beti eisir singamolomb iwel Yisu avo be inei; “Bemem amei ok gitangi ebe atob anavgo ben be eisir bambamo etenik tepwengge inen love nile nitangi ge ok ite. Be amei ate amei wenk ailu be tis ben siti-ngge ete giengk nik bemem etok ok gitangi ite weik etok ge.”
14 (Amolmol dubi bamo nok gitangi 5,000, bemem ivnawi avie gaptol tis nunus givin ite.)

Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen ve inden amolmol nitangi 50 inambweg dubi dongke dongke nitangi ge ve nile.
15 Beti eisir singamolomb ilgum gitangi ete Yisu ginei ok be inei gitangi amolmol ve inambweg golonge. 16 Yisu geb ben siti tis wenk ailu etok be gidank gireu gulumb be ges miengk gitangi Pomate gikwai bekob gible wenk tis ben nok vusvusa be geb gitangi ane singamolomb-gen ve inbwas nitangi amolmol be inen.

17 Amolmol dubi bamo etok en ben siti be tis wenk ailu-ngge etok, love gibon is vie-ngge bekob eisir singamolomb isbang ben dadanis ebe giengk ok gisov sab 12.

Pita gital Yisu are vusa ginei Yisu ei Amol ebe ve nemb amolmol ru ok

18 Givin sawa ti Yisu gile ve givang taku sawa ti ve ges miengk, bekob ane singamolomb-gen imdil be itangi ei ile. Bekob Yisu giutani ane singamolomb-gen be ginei: “Amolmol ital Ayeu inei Ayeu amol ret?”

19 Eisir singamolomb iwel Yisu avo be inei, “Amolmol subu ital mie inei Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok, be subu ital inei Elia be ande ginumul ginme nangge gulumb vukuri. Be eisir subu inei Pomate ane amol kulkul ane ti ebe warik gimat vunu ok beti ande matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane.” 20 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei; “Be yem ate utal ayeu unei ret?” Pita giwel Yisu avo be ginei, “Mie Pomate ane Amol (Mesia) ebe ve nemb amolmol ru ok.”

Yisu ginei yaun ebe asonge nimat vunu bekob nimdil vukuri ok binge

21 Yisu ges bing ve ane singamolomb-gen be ginei inei yaun ete galkik Pita ginei ok binge nitangi amolmol ite molge. 22 Bekob ginei; “Asonge bambamo mateu ane be tis eisir ebe emb kulkul da ane nangge lum yamar ok tis gidung yaun ane atob bwais ve Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, be atob inalgum awangg yaun be ines Ayeu vunu. Bemem as mate ebe ve aitol ane ok, okob atob ayeu namdil nangge taku gimat ane vukuri.” 23 Be Yisu ginei gitangi amolmol tepwengge be ginei; “Amol ti ginei ta givin anongge ve nivang nivin Ayeu, okob ei nes ate bago be nipasang ate ve ninggas gen bunam be tis vavavne ete atob Ayeu nanggas ok nivin tis as mate walang ok. 24 Ve ginei amol ti gimat vunu ve awangg kulkul ane, okob amol etok atob nimbweg matawe nemb ta ge nindeb mul ane. Bemem ginei amol ti ta gitung utle ulis bamo molge, atob ei nimat vunu nindeb mul ane nivin ebe Pomate ve ninumul ninme nalk ok. 25 Dangetok be amol ti ginei gigas gen nalk ane walang molge be ta givin ane gen etok gitlek molge, be ginei ei nimat vunu be Pomate nitin ei dalgo matawe ane nikwai, okob ei ane gen vevies bambamo nok atob gitangi ebe ve nemb ei ru ok nam nambed? Atob ma yapin! 26 Be amol ti ginei maimae ve Ayeu tis angg yaun (mateu), okob Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob mai mayangg ve ei weik etok ge nivin ebe ayeu ve nanumul nanme tis Tamangg ane gwangne be tis ane angela vevies as gwangne ok. 27 Ayeu nanei nitangi yem, Amolmol subu ete imbweg matawas imbweg nik, atob eisir inmat vunu ite love indi Pomate ebe ginumul ginme nalk ok okob.”

Yisu utle ulis giro ate vukir be meng-gihlang weik gen ti

28 Yisu ginei yaun etok gikwai be ivang love as mate 8 gile gikwai kob gigas Pita gabu Jon be Jakobos be gaptol ireu matendubi ti ile ve Yisu nes miengk. 29 Givin ebe Yisu ges miengk givang ok, be utle ulis ande giro ate vukir love ane kup be na ok bogbogo be ringenk tiate. 30 Be seukie-ngge amol ailu meihlang be kakie ivin ei, sulu ailu nok ete Mose gabu Elia. 31 Sulu meihlang tis utlas ulis gulumb ane ge be gaptol ivarkei be kakie gipil yaun ebe warik Pomate gibiti ok ve yaun nok atob ano nile nivin sawa ete Yisu ve ninggas vavavne be nimat vunu nangge Jerusalem ok. 32 Pita gabu Jon be Jakobos matanos bunam molge be veve inyengk, bemem gaptol iro is ate ta be nas giengk Yisu ebe givarkei givin sulu ailu ebok tis ane bogbogo ge ok. 33 Mose gabu Elia veve invang, beti Pita ginei gitangi Yisu be ginei; “Gidung! Eitit tambweg taku etenik be vie molge, dangetok be atob amei anpasang bes natu aitol ti ve mie be ti ve Mose, be ti ve Elia.” (Pita ta gitung yaun ti roro-ngge giengk aplo ebe ve ninei ok ite ma, be ei ginei yaun etok sin-gege be ta gisgil ate).

34 Pita ginei yaun etok nangge be umbim ti ginme be gitav tulu ve sotol tis Yisu. 35 Be Pomate ginei yaun ti nangge umbim nok aplo dang eteik;

“Ayeu Natungg dongke-ngge ete gahlin be gilek nok, be amolmol unaute Ei avo ge ma!”

36 Yaun avo etok gile ma gikwai kob sotol singamolomb aitol ebok emb nas itin bemem ili amol ti givin sotol ite be Yisu ei ate ge. Be sotol avos poke-ngge ve gen bambamo etok ane be tumi-ngge ivarkei. Be givin sawa etok sotol inei yaun ti gipil gen ebe ili ok gitangi amolmol ite molge.

Yisu gitin ngalau tiate gikwai nunus amol ti

37 Imdil tistumi ti vukuri kob Yisu tis ane singamolomb-gen aitol nok isov nangge matendubi ile love ile vunge ve amolmol dubi bamo ti nangge luev. 38 Be amol ti nangge eisir dubi bamo nok gili Yisu ebe ginme ok beti gital yaun avo bamo-ngge be ginei, “Gidung, Ayeu natungg dongke-ngge gibweg be ngalau tiate ti givang givin ei be gilgum ei tiate tiate molge, ei gikari ate gile gitak nalk be yayai be avo vurvurk gisov avo givin-givin. Be ngalau tiate nok gikwai amol natu ite molge, be gilgum be amol natu gitangi ebe ve nimbweg vie siti ok ite molge. Beti ayeu gautani mie ve nuitin ngalau tiate etok nikwai amol natu okob. 40 Ve ayeu ganei gitangi miam singamolomb-gen ve inaitin ngalau tiate nok nikwai amol natu bemem eisir ilgum be gitangi ite.”

41 Yisu giwel amol nok avo be ginei, “Yem amolmol taku etenik ane aplongg aim dadani molge. Ayeu gavang gavin yem tis ebe warik be asger kob yem unro aim ate vukir be aplongg aim nivin ayeu siti.” Bekob ginei gitangi amol nok, “Unggas natum nok unme kob.”

42 Givin ebe amol natu nok gabu tame ivang ve ile ok be ngalau tiate etok gilgum amol natu nok tiate molge love gikari ate gile gitak nalk be gimual-mual giengk ebe nalk ok. Yisu ges bing ve ngalau tiate etok be gile gihlang gikwai amol natu nok be seukie-ngge amol nok ande gibweg vie bekob Yisu geb ei ginumul gitangi tame gile vukuri. 43 Amolmol tepwengge ili gen bamo etok be ikuri vunu-ngge be avos poke-ngge ve Pomate ane gwangne ebe geb gitangi Natu Yisu ok ane.

Yisu ginei yaun ebe asonge nimat vunu ane ok vukuri

Amolmol tepwengge inei gen bambamo ebe Yisu gilgum gilgum ok ane avo ivang, be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei,
44 “Undi velob tangg aim nivalngan yaun ete ayeu veve nanei nitangi yem nik! Be Yisu ginei, Atob amolmol inemb Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ta be inalgum awangg yaun ve ines ayeu vunu. 45 Bemem eisir singamolomb itpweng yaun ete ei ginei ok ane dabe are ite ve yaun etok ane dabe givuaivun ate. Beti eisir ipelk ve inautani Yisu vukuri ve yaun nok ane dabe ane.

Amol ret ei amol bamo?

46 Givin sawa etok ge eisir singamolomb iutau-tani is ate ve eisir as amol ret atob menihlang weik eisir tepwengge as amol mate ane. 47 Bemem Yisu ande gitpweng eisir as yaun ete tas gitung be inei ve is ate ok are gikwai. Beti gile geb nunus natu ti ginme givarkei gibloblo ei ate, 48 be ginei ve ane singamolomb-gen be ginei; “Amol ti ginei ta gitung Ayeu be geb nunus natu ti weik eteik dabin, okob amol etok ei gilgum gen vie molge gitangi Ayeu givin weik etok ge. Be amol ti ginei gilgum gen vie gitangi Ayeu, okob ei gilgum gen vie gitangi Amol ebe gihlin Ayeu be ganme ok givin weik etok ge. Bemem amol ti ebe gilgum gen vevies ge gitangi amolmol bemem ei bua ve amolmol avos nivwat ei are ok, amol etok ei amol vie molge gitlek amolmol subu.

Amol ti ginei ges valir gitangi yem ite, okob amol etok ei yem aim nune ti

49 Be Jon ginei gitangi Yisu be ginei; “Amol Bamo, Amei ali amol ebeok ti gitin ngalau tiate ve mie arem (miam gwangne), beti amei anei gitangi ei ve nitau etok ve etok ei ane kulkul ite.”

50 Yisu giwel Jon avo be ginei ve ane singamolomb-gen tepwengge be ginei, “Yem unvarkei ei gili bwaya, ve amol ti ginei ges valir gitangi yem ite okob amol etok ei yem aim nune ti.”

Amolmol Samaria ane bwais ve inaute Yisu ane yaun (mateu)

51 Yisu ta gitung ve nireu nile Jerusalem ve as mate ebe ei ve nimat vunu ok ande gibloblo gikwai. 52 Beti gihlin Jakobos gabu Jon ve inmungg inde inahlang ebe nam ok be inpasang nam ti ve ei ane yapin. 53 Bemem amolmol nam dabe etok ane bwais ve in-gas Yisu inpil as nam. Ve eisir ili inei Yisu ande wat bua ve eisir as lum mateu ane beti veve nireu nile ebe Jerusalem ok. 54 Jon gabu Jakobos iute yaun etok beti gabu inumul ile be inei gitangi Yisu be inei, “Amol Bamo, Mie tam givin ve amei anautani Pomate be nemb yev nangge gulumb nisov ninme be nen eisir nam dabe etenik nikwai me ma?”

55 Bemem Yisu girau lili be gigo ane singamolomb-gen, 56 bekob itlek nam dabe etok be ile imbielk ve nam dabe ti vukuri.

Yaun tanvang mul ve Yisu ane

57 Yisu tis ane singamolomb-gen ivang ve ile be amol ti ginei gitangi Yisu dang eteik; “Taku walang ete mie veve nule ok, atob ayeu nasasa mie painge-ngge. 58 Yisu gilgum ve nes gen ret-ret ebe atob nipil amol etok ok ru nitangi ei ate beti giwel amol nok avo be ginei; “Uruv tis as nalk avo, be mank walang ete iluep ivang nik tis as niu -ngge, bemem Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, angg taku sawa ti giengk ebe ve nayap nambweg ok ite molge, ma yapin.” 59 Be Yisu ginei gitangi amol ti be ginei, “Uvang mul ve ayeu.” Be amol nok giwel Yisu avo be ginei, “Amol Bamo, ande ayeu gaute, bemem ayeu nanumul nale be nambweg love naspun tamangg nikwai kob.” 60 Be Yisu ginei gitangi ei be ginei, “Amolmol ebe aplos gimat vunu gikwai ok inaspun eisir ete imat vunkunu ok. Be mie nule be nunei mateu nitangi amolmol nipil luev ebe Pomate geb amolmol dabin ok.”

61 Be amol ti ginei gitangi Yisu be ginei; “Amol Bamo, Ayeu tang gitung ve navang mul ve mie bemem ayeu nale be nasavi angg bambamo gen bais okob.” 62 Be Yisu ginei gitangi ei, “Amol ti ginei geb ulieng ei-vovo ti ane be na gilek be ginme ve gitlo gen subu-subu givin, atob ei-vovo nok nivang vie ite. Dangetok be amolmol dang dangetok gitangi ebe atob inalgum Pomate ane kulkul ok ite molge.”

Copyright information for `KBM