Mark 11

Yisu gisov Jerusalem gile weik amol bamo (king) ti

Yisu tis ane singamolomb-gen ile imbloblo Jerusalem be ile ihlang nam dabe ailu ares Betpasi tis Betani nangge matendubi ebe ei oliv anongge givarkei ok. Be Yisu gihlin ane singamolomb ailu ve inmungg inde inahlang Jerusale, be ginei gitangi sulu be ginei; “Gabu unde unahlang nam luvwe be unvang roro-ngge untangi nam ete givarkei mate ane ok unde. Atob yemlu unambielk eteok okob atob undi bwelk dongki ti iro wal gile be givarkei. Be bwelk dongki nok amol ti gibweg giwei ite molge, be gabu unahlang wal nikwai be unatwem unme etenik. Be ginei amol ti ve niutani yemlu be ninei yemlu ulgum gen etok ve ret ane, okob gabu unei nitangi amol nok unei; ‘Amol Bamo ta givin.’ Kob atob ei nihlin yemlu be unatwem bwelk dongki nok seukie-ngge undumul unme etenik vukuri.” Yisu ane singamolomb-gen ailu nok ile be ili bwelk dongki vaku ti be bwelk nok ane tivie giro wal gile be giro wal dani gile tuelk nam ane be givarkei gibloblo luev. Sulu ile ve inahlang wal nikwai bwelk nok. Be amolmol subu ebe ivarkei imbloblo etok ok iutani sulu be inei; “Yemlu ve unamdom beti uhlang wal gikwai bwelk etenok?” Be sulu inei yaun gitangi ebe galkik Yisu ginei ve sulu ok gitangi eisir, beti amolmol nas vier ve sulu be gabu itwem bwelk nok be ile. Sulu itwem bwelk dongki nok be itangi Yisu ile bekob iwaulu as kup malar ane be ivwal giwei bwelk nok dume tulkwe be Yisu gipil gile gibweg giwei. Amolmol anongge ivwal as kup giwei luev be subu ile itwel ei lan tis range tis range be niuk lan be, be ile ivwal giwei luev. Be amolmol ebe ivang mate ane ok be tis eisir ebe itau gile ok ital avos bambamo ge inei; “Vie molge! Pomate gitangi ebe atob nemb eitit and Amol Bamo ebe ve nemb eitit dabin ok, be ei ginme tis Pomate ane gwangne ge. 10 Pomate geb ane gwangne gitangi ei be gitangi ebe atob nemb eitit dabin ok. Dangebe warik Dawit geb eitit tumbud-gen dabin ok. Avond nivwat Amol Bamo are niengk einggoto ge.”

11 Yisu gile gihlang Jerusalem be gisov lum yamar aplo gile be na gitung gen walang ok. Bemem ande as gile gikwai beti tis ane singamolomb-gen ivang Betani ane ile iengk etok.

Yisu ginei yaun gitangi ei-nambwel ve nes ano vukuri bwaya

12 Givin tistumi-ngge Yisu tis ane singamolomb-gen imdil be inumul ve inde ebe Jerusalem ok vukuri, be Yisu ande marav ges vunu-ngge. 13 Be givarkei aikawe-ngge kob na gile gili ei-nambwel dabe ti givarkei beti gile gibloblo ve nili velob ano subu nikaiwel. Yisu gile gibloblo be gili ei-nambwel nok ano ti gikaiwel ite be lan singe, ve ei etok ane aiweng ebe ve nes ano ok nangge. 14 Beti Yisu ginei gitangi ei-nambwel dabe nok be ginei; “Mie wat nos vukuri ite ma!” Be eisir singamolomb ok ivarkei be iute yaun ete Yisu ginei gitangi ei-nambwel dabe etok ok givin.

Yisu gisov lum yamar aplo gile be givinvin amolmol ile ihlang ikwai

15 Yisu tis ane singamolomb-gen imbielk Jerusalem ok bekob ete Yisu gisov lum yamar aplo gile be givinvin amolmol ebe ile ve ivgo gen be emb gen giwel ate ivang lum yamar aplo ok ile ihalng ikwai. Yisu ta vavis anongge be gitin amolmol ebe ilgum Tame ane lum yamar weik ebe maket ok ile ihlang ikwai be gitle as tebol mone ane vukir be gitut eisir as lopong ebe imbweg ve ivgo mank ok giriv be gira. 16 Be geb yaun gwangne molge gitangi amolmol ve ginei invwat gen dang dang-etok insov lum yamar aplo inde vukuri ite. 17 Bekob ete gibul eisir be ginei yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok gitangi eisir be ginei; “Pomate ane nam atob tantal tanei amolmol tepwengge as nam mateu ane. Bemem ande yem ulgum love weik ebe amolmol vaina ane as taku ok.”

18 Bambamo ebe emb kulkul da ane ok subu be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok iute yaun etok be irek luev ebe ve ines ei vunu nikwai ok. Ve eisir tas vadbu ve Yisu ve ei ane yaun ebe ginei ginei ok gilgum be amolmol walang ano tas gitung walang ano. 19 Givin gibok Yisu tis ane singamolomb-gen ikwai Jerusalem be inumul ile iyengk Betani vukuri.

Yisu ginei yaun gipil ei-nambwel dabe ebe ande aingwen ok

20 Tistumi-ngge Yisu tis ane singamolomb-gen imdil vukuri be ile love imbielk ve taku ebe ei-nambwel dabe etok givarkei ok, be ili ei-nambwel dabe nok ande ainggwen gisov love gile ebe wakas ok. 21 Beti Pita ta giro yaun ebe nolik Yisu ginei ok be ginei gitangi Yisu be ginei; “Gidung, Tauli ei-nambwel dabe ebe nolik mie gunei yaun gwangne gitangi ok ande ainggwen.” 22 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Bingano, Ayeu nanei nitangi yem nanei, ginei yem aplongg-aim givin Pomate ano molge, 23 okob yem gitangi ebe unei nitangi matendubi etok be unei, ‘Umdil be ule ukari imate isov gielk.’ Be ginei yem aplongg-aim ailu ailu ite be aplongg-aim nivin yaun ete unei ok ve atob ano nile, okob atob ano nile. 24 Be ayeu nanei nitangi yem: Ginei yem os miengk be utani gen ti nangge Pomate be aplongg-aim givin ge unei atob un-gas gen etok, atob yem un-gas. Be atob Pomate nemb gen walang ok nitangi yem nivin weik etok ge. 25 Be ginei yem ve unes miengk nitangi Pomate ebe gibweg gulumb ok be seukie-ngge yem tangg-aim giro amol ti ane gen tiate ebe gilgum gitangi yem ok, okob tangg-aim nivalngan ei ane tiate etok be tangg-aim nitung vukuri ite. Ginei yem unalgum gen dang etok, okob Tamangg-aim ebe gibweg gulumb ok atob ta nivalngan yem aim tiate ebe ulgum ok weik etok ge. 26 (Ginei mie tam givalngan tiate ebe amolmol ilgum gitangi mie ok ite, okob Pomate ok atob ta nivalngan miam tiate ebe gulgum ok ite weik etok ge.”)

Amolmol iutani Yisu ane gwangne ane dabe

27 Yisu tis ane singamolomb-gen ilumul ile Jerusalem. Be Yisu gile givang givang ebe lum yamar aplo ok, be bambamo subu ebe emb da gitangi Pomate ok be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok tis bambamo mateu ane subu itangi ei ile, 28 be iutani ei be inei; “Mie gulgum gen walang etok ve amol ret ane gwangne be amol ret geb ane gwangne gitangi mie?” 29 Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Atob ayeu nautani yem ve yaun ti ane bekob, be ginei yem unei vusa, kob atob ayeu nanei amol ebe geb gwangne gitangi ayeu be galgum gen walang etok ok binge nitangi yem. 30 Unei kob, Wali Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok gigas gwangne nangge inend? Nangge Pomate me nangge amolmol?”

31 Be eisir tepwengge inei yaun ve isate be inei; “Wali atob eitit tanei etok avond nam-nambed? Ginei eitit tanei Jon gigas gwangne nangge Pomate ane, okob atob ei ninei nitangi eitit ninei; ‘Be nam-nambed be yem aplongg-aim givin Jon ite?’ 32 Bemem ginei eitit tanei Jon gigas gwangne nagge amolmol as, atob nitangi ite.” Eisir inei dangetok ve gisov eisir ipelk ve amolmol, ve amolmol tepwengge ili inei Jon ei Pomate ane amol yaun ane ti roro.

33 Beti eisir ili ma be iwel Yisu avo be inei; “Amei tangg-amei gisgil.” Be Yisu ginei gitangi eisir; “Dangetok be ayeu ok atob nanei gwangne ebe giro ayeu ta be galgum gen walang etenik gipil ok lavo nitangi yem ite weik etok ge.”

Copyright information for `KBM