Mark 6

Yisu ane bambamo-nggen nangge Nasaret bwais ve ret indi ei

Yisu gikwai taku etok be tis ane singamolomb-gen ivang ei ate ane nam Nasaret ane. Givin Sonda Yisu ginei Tame ane yaun (mateu) gitangi amolmol ebe imbweg lum mateu ane aplo ok be iute love ikuri vunu-ngge be inei. “Amol etek gigas yaun etenik nangge inend, be dabas-gwet ete ei gigas ok wali nangge? Be gen bwalbwale ete ei gilgum gilgum ok ane dabe namnambed? Amol etenik wat kapenda ti me, be tine ete Malia ok be male-nggen ete Jems gabu Josep be Judas gabu Saimon ok, be luvu avie gen ete ivang ivin eitit nik me?” Eisir tas gitung yaun dang-etok beti gilgum be bwais ve ret indi ei.

Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei, “Amolmol nangge nam dabe subu tas givin Pomate ane amol (propet) ebe ginei Pomate avo ukwas vusa ok, be iute ei ane yaun, bemem nangge amol etenik ane nam ei ane bambamo-nggen tas givin ei be iute ei ane yaun ite.” Beti Yisu bua ve ret nilgum gen bwalbwale subu nangge etok, bemem gitak bage giwei amolmol dongke dongke ebe tis gimat ok ge be utlas vie vukuri. Yisu gili eisir love aplo bunam molge, ve gili ebe aplos givin ite ok.

Yisu gihlin ane singamolomb gen 12 be ivang kulkul ane

Yisu givang gitangi nam dabe ge gile be gibul amolmol.
Bekob gital ane singamolomb gen 12 ebok itangi ei ile, be gihlin eisir ivang ailu ailu itangi nam dabe ge ile, Yisu geb ane gwang-ne gitangi eisir ve inaitin ngalau tiate nikwai amolmol, be ginei gitangi eisir, “Unvwat gen subu nivin aim ate ite, ben ma, vak ma be mone ma, bemem unvwat aim kabut luev ane ge. Uno aim vangg-aim taptape (su) bemem uno kup ailu ailu ite, uno kup dongke dongke.” 10 Yisu ginei gitangi eisir givin be ginei; “Ginei yem umbielk nam ti be amolmol nam etok ane inei, ‘Unambweg etok,’ okob yem unambweg unvin eisir nitangi ebe ve unkwai nam etok ok. 11 Ginei yem umbielk nam dabe ti be amolmol inggas aim upil as nam ule ite, be iute yem aim yaun ite, okob unrau nangg-aim lili be guni nitangi eisir be kuku ninumul, be gen etok atob nes eisir as tiate ru nitangi eisir ate.” 12 Bekob ete eisir singamolomb imdil ivang gitangi ebe Yisu galkik ginei gitangi ok, ile be inei mateu gitangi amolmol veik amolmol inro isate vukir inkwai as tiate. 13 Eisir singamolomb ile be itin ngalau tiate gikwai amolmol anongge, be es miengk be itak wel gipil amolmol ebe tis gimat ok dabas be ilgum eisir utlas vie vukuri.

Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok gimat vunu

14 Herodes gilgum gen gisov molge ve geb male Filip arue Herodias ponge. Beti Jon ebe ges bui gipil amolmol ok ginei gitangi Herodes nok be ginei, “Mie gulgum gen gisov molge ve gob am male Pilip ane avie ponge.” Beti Herodias ta vavis ve Jon be ve nes ei vunu, bemem Herodes ginei gitangi ite. Beti ginei be ane amolmol valir ane itak Jon gibweg kapual-lu ge ve Herodes gipelk ve Jon, ve Jon ei Pomate ane amol kulkul ane vie ti. Beti geb ei dabin be gibweg matawe. Herodes ta givin anongge ve niute Jon ane yaun ebe ginei ginei ok, bemem aplo bunam molge ve ei ate ane ve ei gili ginei ei amol tiate.

Bwayage kob Herodes gilgum ben bamo ti ve ei ate ane aiweng ebe tine gikuv ok ane, be gital amolmol bambamo subu nangge Galilaia be inme ve inen ben etok. Be Herodias natu avie gile gihlang be ges uye be Herodes tis amolmol bambamo nok imbweg be ili ei ges uye vie molge be tas vevias anongge. Beti Herodes ginei gitangi ei be ginei, “Ginei mie tam givin awangg gen ti me tam givin ve nunggas awangg nalk tavlu atob ayeu namb nitangi mie.” Avie natu gituvki seukie-ngge gitangi tine gile be ginei, “Mie tam givin ve ayeu nanggas gen ret nangge Herodes?” Be tine ginei, “Ayeu tang givin ganei mie nunggas Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok dabe tulkwe.” Be avie natu gituvki gitangi Herodes gile be ginei, “Ayeu tang givin ve galkik etenik ge mie nomb Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok dabe tulkwe nisov bele taptape ti be nomb nitangi ayeu.” Herodes giute yaun etok be aplo bunam molge, bemem galkik ei gibiti yaun etok gimungg be amolmol bambamo iute gikwai, beti ei gili ma be gihlin ane amol valir ane ti gile be gidbwen Jon savwalo gili nangge nam kapual-lu ane, be gitak dabe tulkwe gisov bele taptape ti be givwat gile geb gitangi avie natu. Be avie natu givwat gile geb gitangi tine. Bwayage kob Jon ane singamolomb-gen iute ebe ei gimat vunu ok binge be inme ivwat ei utle ulis ile ispun nangge taku gimat ane.

Be gideb mul ane kob ete amolmol subu iute ebe Yisu gilgum gen bambamo etok ok ane binge, be inei yaun gipil Yisu nok be inei Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ande gimdil vukuri. Be amolmol subu inei etok Ilaija, be subu inei etok profet gimungg ane ti ebe warik ginei Pomate avo ukwas vusa ok. Yisu ane binge givang geb taku avut be Herot giute be ginei, “Etok Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ebe warik awangg amol valir ane ti gidbwen ei savwalo gili ok bingano ge. Ete ande matawe be gimdil vukuri ok.”

Yisu givkwen amolmol 5,000

30 Yisu ane singamolomb-gen inumul itangi ei ile be inei gen bambamo ebe eisir ilgum be imbul ok gitangi Yisu. 31 Be givin sawa etok molmol anongge itlek isate ilek be inme be Yisu tis ane singamolomb-gen ve inen ben bemem sawa ma molge. Beti Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Unamdil be tale taku sawa ti ebe amolmol ma ok be unyap siti bekob.” 32 Beti eisir ile ipil eivovo ti be ile ve ivang taku sawa ti atane-ngge.

33 Amolmol ili eisir ebe ile ok be itpweng eisir are gikwai, beti amolmol nangge nam dabe walang ok ituvki ivang alus imungg ile imbeilk ve taku ebe Yisu tis ane singamolomb-gen atob inde insov ok gimungg. 34 Yisu gile gitak gikwai eivovo be gili amolmol dubi bamo etok love ta viti ve is anongge, ve gili eisir weik bwelk ebe tivias ma ok. Beti Yisu gibul eisir ve gen walang ano. 35 As gile ve nile nisov beti eisir singamolomb itangi Yisu ile be inei, “Ande gibok gikwai, be etenik taku sawa ete eitit tavang nik, 36 be me uli be uhlin eisir etenik inde nam dabe subu eteok be inavgo as ben bekob ma?” 37 Yisu giwel ane singamolomb-gen avos be ginei. “Yem ate kob undi eisir etenik ve ben ane.” Be eissir singamolomb inei, “Ginei K400 niengk ok bemem etok gitangi ebe atob amei anavgo ben ve amolmol dubi bamo etenik inen be nitangi ok ite.” 38 Be Yisu giutani ane singamolomb-gen be ginei, “Unde be undi kob, unei yem ate aim ben siti giengk me ma?” Eisir ile ili gikwai be inme inei gitangi Yisu, “Ameimei ben siti be tis wenk ailu ete giengk ik.”

39 Be kob Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen ve intak amolmol inambweg dubi atatane inwei taku dobo dobo. 40 Amolmol imbweg tis dubi dubi, dubi ti ane amolmol gitangi 100, be subu gitangi 50. 41 Yisu geb ben siti tis wenk ailu etok be gidank be ges miengk gitangi Pomate. Bekob gible ben tis wenk etok vusvusa be geb gitangi ane singamolomb gen be imbwas gitangi amolmol tepwengge. 42 Amolmol tepwengge en ben etok love gibon is. 43 Bekob eisir singamolomb ivwat sab bage isgabu be ano ailu (12) be isbang ben be wenk dadanis ebe giengk ok. 44 Amol gaptol ge ebe en ben etok ok gitangi 5,000.

Yisu givang giwei bui dobo

45 Yisu gihlin ane singamolomb gen ve ginei inde inpil eivovo be ines bui gili inmungg inde insov Betsaida, be Yisu ei ate gibweg ve nihlin amolmol be invang inkwai kob. 46 Yisu gihlin amolmol tepwengge be ivang ikwai kob, ei gireu matendubi ti gile ve nes miengk. 47 Givin gibok tumi eisir singamlomb ile love ande ile ivwev bui luvwe ge, be Yisu ei ate givarkei ebe alus ok. 48 Yisu gili ane singamolomb gen ebe wavin giro is ta tiate molge ok, be kavkavav giteng gikwai be gibloblo ve as bamo ane kob ete ei givang giwei bui dobo ge gitangi ane singamolomb gen gile be ve ve nitlek eisir. 49 Bemem eisir ili ei ebe givang giwei bui dobo ge ok be ipelk be yayai avos bambamo ge. 50 Eisir tepwengge ili ei be inei bwat guk me taku ate, be ipelk be yayai anongge. Bekob ete Yisu geb avo ponge be ginei gitangi eisir be ginei, “Atengg-aim ireu be unpelk dangetok bwaya ve ebeik ayeu.” 51 Be Yisu gile gipil eivovo ve ane singamolomb gen be wavin gituvi be bongong. Be eisir ikuri vunungge be avos poke-ngge imbweg. 52 Ve eisir aplos dadani molge, be itpweng ben tis wenk siti ebe Yisu geb be amolmol anongge en love gibon is vie-ngge ok are ite.

Yisu gilgum gimat anongge nangge Genesaret be utlas vie vukuri

53 Yisu tis ane singamolomb gen es bui gili ile ipil Genesaret be idgin eivovo ta gikwai kob, 54 ile itak ikwai eivovo be ile bemem amolmol tepwengge ande itpweng Yisu are seukiengge. 55 Beti emb yaun gile ve taku walang ok be inggas amolmol ebe tis gimat ok giwei as yemb be itangi taku ebe iute Yisu gibweg ok ile. 56 Be taku walang ete Yisu givang gile ok, amolmol itak eisir ebe tis gimat ok iengk itangi nam luvwe ge, be inei gitangi Yisu ve eisir ebe tis gimat ok bais nile ei utle ulis me ane kup den ge. Beti amolmol ebe bais gile emb Yisu ane kup ge ok, tepwengge utlas vie vukuri.

Copyright information for `KBM