Philippians 2

Amolmol bui ane indi is ate weik gen sin-ge dangete Kilisi gili ate weik gen sin-ge ok

Yem ok uli ete Kilisi giro yem ta be ane ta givin gilgum beti yem uvang vie-ngge ok me ma? Be Ngalau Yamar ebe gidgin yem ta upil dongke, be tangg aim givin tis tangg aim viti ve aim ate ok, yem ok uli etok me ma? Ginei dangetok, okob yem unes aim luev dangeteik veik unalgum be ayeu tangg-vevie anongge: Yem tepwengge aim yaun nile dongke, be tangg aim nivin aim ate ane luev dongke ge, be unvang tis tangg aim nivin aim ate ge. Tangg aim nitung aim ate ge ite, unalgum gen niriv be nira be undang aim ate bwaya. Unsov amolmol subu as yaun ane lu vie-ngge, be undi aim ate unei yem amolmol vie ane nitlek amolmol subu bwaya. Be tangg aim nitung ete ve unavkwen aim ate ge ok ite, yem undi amolmol subu ebe gen ma ve is ok be unavkwen eisir nivin weik etok ge. Yem unvang mul ve Kilisi Yisu ane luev ebe gilgum ok.

Ei gigas Pomate na roro ge, bemem ei ta gitung ete ve nimbweg ane gen weik Pomate ok ite ma.
Ei gimdil gikwai ane bogbogo tis ane gwangne be giengk, be meng-gihlang weik amolmol be gilgum kulkul weik ebe amol sin ge ti ok.
Ei gilgum ate weik gen bwam bwam natu ti be gisov yaun ane lu vie-ngge love gimat vunu sin-ge. Ei gimat vunu gireu ei givsangin.
Beti Pomate gigas Ei gireu gile be gitak ei gibweg taku ebe vie molge ok. Be gital ares ebe bamo gitlek ares walang etek ok, gipil Ei.
10 Pomate gital Ei are ginei Yisu, veik amolmol tepwengge nangge gulumb be nangge nalk be nangge ebe nalk aplo ok, inavswen vas dubi nitangi Ei,
11 be tepwengge avos nisov dongke be inei Yisu Kilisi Ei Amol Bamo. Be Tamand Pomate are atob niengk einggoto ge dangetok.

Amolmol bui ane weik yev ebe giro taku be bogbogo nangge nalk ok

12 Angg nune-nggen, givin ebe ayeu gavang gavin yem ok ete yem usov awangg yaun ane lu vie molge. Dangetok be galkik etenik ok unalgum dangetok ge tis ete ande ayeu gavang aikawe gakwai yem nik nivin. Veik nipasang aim luev ebe Pomate gital yem ve nemb aim ru ok nile beleinge yapin. 13 Ve as mate walang ok Pomate givang givin yem be gilgum be yem aplongg aim giro pumwe pumwe ve unalgum gen nitangi ebe Ei ate ane ta givin ok ge.

14 Unalgum aim gen walang ok tis yaun ma ge be tangg aim vavis ve aim ate bwaya. 15 Veik unvang aim gen nangg aim sang vie-ngge be gen tiate ti ane yaun ninme nisung-sungi yem ite. Be unvang aim gen vie-ngge weik Pomate natu-nggen ebe tas gisgil gen tiate ok, unvang unsov amolmol tiate nalk etenik ane aplo. Be yem aim kulkul ane bogbogo niro nipil eisir weik ete yev ok, dangete viteuk-auwe aivi be giro gulumb ok. 16 Be unemb yaun matawas ane nitangi eisir. Ve ginei yem unalgum dangetok, okob nivin ebe Kilisi ve ninumul ninme ok atob ayeu tangg-vevie anongge ve yem ane. Ve awangg kulkul ebe galgum ok, gile giyaing ate ite ma.

17 Be ginei inemb ayeu weik ebe da ok nitangi Pomate, ve yem aim aplongg aim givin ane, atob ayeu tangg-vevie ge navin yem tepwengge. 18 Dangetok be yem ok tangg aim vevie unvin ayeu weik etok ge.

Timoti gabu Epafrodaitas as yaun

19 Ayeu gali ganei atob Amol Bamo ninei be ayeu nahlin Timoti nitangi yem nilek seukie-ngge, veik ninumul ninme be niput yem aim yaun lavo nitangi ayeu be nilgum be ayeu aplongg vie. 20 Ayeu gali amol ti ebe ane ta gitung weik ete ayeu ok, be aplo bunam ve nemb yem ru weik ete Timoti ok ite ma molge. 21 Amolmol subu tas gitung is ate ge be tas gitung Yisu Kilisi ane kulkul ite ma molge. 22 Bemem yem utpweng Timoti are gikwai, ei amol vie molge ti ebe geb ayeu ru ve kulkul mateu ane ok, weik ebe nunus ti geb tame ru ok. 23 Ayeu tangg gitung ve nahlin ei be nitangi yem nilek seukie-ngge, bemem atob ayeu nasge ge be nali gen ret ret ete atob menihlang nipil ayeu ok bekob. 24 Be ayeu ok gali weik etok ge ve ganei atob Amol Bamo nes awangg luev ebe ve natangi yem nalek ok.

25 Ayeu tangg gitung yaun ti givin weik etok ge va ganei nahlin eitit and nune Epafrodaitas, ebe warik yem uhlin ei be gitangi ayeu ginme ve nemb ayeu ru ok, be nitangi yem nilek. Ei givang givin ayeu be ges valir be geb kulkul givin ayeu ve yem ane. 26 Ei ta givin anongge ve ginei nili yem siti bekob, be aplo bunam ve ebe yem ute inei ei gigas gimat ok. 27 Bingano, ei gigas gimat love kasop ge be nimat vunu, bemem Pomate ge ta viti ve ei. Be Pomate ta viti ve ei ge ite, Pomate ta viti ve ayeu ok givin weik etok ge, ve ei bua ve ret ayeu nanggas bunam walang ano dangetok. 28 Ayeu tangg givin anongge ve ganei nahlin ei be nitangi yem nilek veik undi ei vukuri be tangg aim vevie veik nilgum be ayeu aplongg bunam etok ma nikwai subu. 29 Dangetok be yem un-gas ei tis tangg aim vevie-ngge weik Amol bamo ane amol ti. Yem unpasang amolmol dang dangete ei ok nangg aim undi ge, 30 ve ei gigas gimat love kasopge be nimat vunu ve Amol Bamo ane kulkul ane. Gisov ei ta givin bamo molge ve nilgum kulkul ebe yem gitangi ve unalgum ite ok, ve geb ayeu ru.

Copyright information for `KBM