Philippians 3

Gen ebe ano molge ok

Angg nune-nggen, ayeu ve nanei angg yaun mul ane eteik dangeteik nanei; Amol Bamo atob nilgum be yem tangg aim vevie ninggas ta-ngge. Ayeu wat utlangg bua ve naro yaun ebe warik garo gikwai ok, vukuri be vukuri ok ite, ayeu galgum veik yem unambweg vie-ngge.

Unemb aim ate dabin nangg aim undi ge ve amolmol ebe ilgum gen tiate giriv be gira weik uvun ok. Eisir nok ilgum ve inaure amolmol utlas ulis sin sin ge. Eitit and luev weik ete eisir ok ite ma, eitit tanei uiye be tas miengk gitangi Pomate ve Ngalau ebe ginme nangge Pomate ane ok, be tavang tis tat-vevie ge tavin Yisu Kilisi. Be gen etok weik ebe ande taure utland ulis gikwai ok. Ve eitit tali gikwai tanei luev ete ve inaure utlas ulis ok gitangi ebe ve nemb eitit ru ok ite molge, ma yapin. Be ginei ayeu tangg nivin, okob ane luev giengk ebe ve ayeu nali nanei luev ebe iure utlas ulis ane ok gitangi ebe ve nemb ayeu ru ok. Amolmol subu ili inei luev ete ve inaure utlas ulis ane ok, gitangi atob nemb eisir ru. Bemem ayeu atob natlek eisir. Ainangg gikuv ayeu be as mate bage tavlu be ano aitol (8) gile gikwai kob iure ayeu utlangg ulis. Be ayeu amol Israel ane ti. Ayeu nangge Benyamin ane vaku gen. Ayeu amol Hibru ane roro, be ayeu Parisai ti. Ayeu amol ebe gavang mul ve Juda as luev. Ayeu galgum gen ve gayaing Kilisi ane amolmol-gen gigas ta ge, be gasov amei Juda amei yaun be tis ane luev walang ok ane lu vie-ngge. Amolmol ili ayeu inei amol vie molge ti ebe givang mul ve Juda as yaun tis ane luev walang ok vie molge ok. Ayeu gapar-kar Juda as yaun ti ite ma molge. Bemem galkik gisov Kilisi ane ge beti ande ayeu gali gen bambamo etok ganei gen ti ebe ano ma ok. Be gen etok ge ite, gen walang ok ande ayeu gali ganei gen sin-ge. Be gen ebe ayeu gali ganei ano molge ok, ete awangg Amol Bamo Yisu Kilisi. Ve Ei ge ete gilgum be ayeu gakari gen etok tepwengge gikwai be ande gali weik ebe seksek ebe uve tiate ok. Ayeu tangg gitung gwangne molge ve ganei nanggas Kilisi ta gwangne ge nangge aplongg be navang navin Ei. Be bwaingg ve amolmol intal ayeu inei ayeu amol vie, gisov ebe gavang mul ve Juda as yaun ok. Ayeu tangg givin ve intal ayeu inei amol vie, gisov ebe aplongg givin Kilisi ane ok ge. Ve Pomate gital amolmol ginei amolmol vie ane gisov luev aplos givin ane. 10 Be gen dongke ebe ayeu tangg givin ok eteik; Ayeu tangg givin anongge ve natpweng Kilisi be tis ane gwangne ebe ges Ei itin vukuri nangge taku gimat ane ok are. Be tangg givin ve tangg nitung gen dangete Ei tangg gitung love gimat vunu ok, veik namat vunu navin Ei. 11 Veik namdil vukuri nangge taku gimat ane weik ete Ei ok.

Tantuvki be nand roro ge nitangi gen ebe ve tan-gas ok

12 Be gen ebe ayeu ve nanggas ok ete gagas ite nangge, beti ayeu galgum kulkul gwangne ge ve ganei nanggas gen etok okob, ve Kilisi gigas ayeu ve ane gen gikwai. 13 Angg nune-nggen bingano molge, ayeu gagas gen etok ite nangge, be yaun dongke ge ebe ayeu ve nanei ok eteik, ande ayeu tangg givalngan gen bambamo ebe warik ok tepwengge gikwai be galgum kulkul gwangne ge ve nanggas gen ebe asonge menihlang ok. 14 Ayeu gatuvki gwangne ge veik nambielk taku ebe gen etok giengk ok be nanggas. Be gen ebe ayeu ve nanggas ok dangeteik; Gisov Kilisi Yisu ane ge, beti Pomate gital ayeu ve nambweg matawangg navin Ei nangge taku ebe giengk ei-nggoto ok.

15 Ginei eitit tepwengge ande metahlang weik amolmol gikwai be tatpweng gen arkare, okob and luev be tis and tand gitung nitau nile yaun ete ayeu ganei ik ge. Be ginei amolmol subu as tas gitung gitangi ite, okob ayeu gali ganei Pomate atob nes luev etok ru nitangi eisir. 16 Eitit tanemb luev ebe warik tanggas gimungg ok ta gwangne ge be tanvang mul ve luev etok painge ge.

17 Angg nune-nggen, yem unvang mul ve luev ete ayeu gavang ik ma! Amei as luev etok ru gitangi yem gikwai, dangetok be yem unsov amolmol ebe iatu gile amei mei luev ok as yaun ane lu ge. 18 Ayeu ganei yaun etenik gitangi yem tis as mate walang ok, be galkik etenik atob ayeu nanei yaun nok nitangi yem vukuri tis matanongg rulu ge. Amolmol subu ete ivang nik, eisir es valir gitangi Kilisi ane ei givsangin ebe gimat vunu gireu ok. 19 Eisir etok asonge in-gas vavavne be inmat vunu mang mangi nangge yev bamo ebe giengk dangetok ok aplo. Ve eisir ili gen ebe utlas ulis ta givin gitlek ok weik ebe as pomate ok, be ili gen ebe gilgum amolmol be mai mayas ok weik gen ebe ve indang is ate nipil ok be tas givin gen nalk ane gitlek molge. 20 Bemem eitit amolmol gulumb ane roro. Be tasge Amol Bamo, Yisu Kilisi Ei ate ebe ve nangge gulumb ninme be ninggas it ok. 21 Ei atob niro eitit utland ulis muai muai nalk etenik ane vukir be menihlang weik ete ei ate utle ulis tis ane bogbogo ok. Atob ei nilgum gen etok ve ane gwangne ebe gitak gen walang ok gisov ei ane lu ge gile ok.

Copyright information for `KBM