Philippians 4

Pol ges bing ve amolmol Pilipai ane

Angg nune-nggen, ayeu tangg viti be tangg givin yem anongge ve ayeu gabi yem weik ebe angg gen vie molge ti ok, be gilgum be tangg vevie-ngge. Dangetok be yem unvarkei gwangne be unvang unvin Amol Bamo painge ge.

Be Yuodia gabu Sintiki, gabu unaute kob. Yemlu undi aim ate weik ebe kawavie be malavie ok, be gabu unvang tis aplongg aim dongke ge unvin Amol Bamo. Be awangg nune Sasyugas ebe gob kulkul guvin ayeu ok, mie nam nuli sulu vie-ngge, ve sulu etenok ebe ilgum kulkul ivin ayeu ve inei mateu gitangi amolmol ok. Sulu ivang ivin Klemen tis awangg nune-nggen subu ebe amei amb kulkul gile dongke ok be emb kulkul ivin eisir. Eisir etok ete ares giengk Pomate ane kapia matawas ane.

Ayeu tangg givin ve yem tangg aim vevie ve Amol Bamo ane tis as mate walang ok.

Yem unalgum aim gen walang ok nangg-aim bwaya-gege, veik amolmol tepwengge indi be inatpweng are inei yem amolmol yaun bwai bwaya ane. Be ande gibloblo gikwai ve Amol Bamo atob ninme. Dangetok be aplongg aim bunam ve gen ti ane bwaya. Ginei yem tangg aim givin gen ti, okob unes miengk nitangi Pomate be unautani ei ve gen etok ane tis tangg-aim vie-ngge. Pomate ane yaun bwai bwaya ebe gitlek amolmol as tas gitung ok, atob niro yem aplongg aim be tis aim tangg aim gitung ta be unvang unvin Kilisi Yisu painge ge.

Angg nune-nggen, ayeu ve nanei yaun ti vukuri dangeteik; Tangg aim nitung luev yaun ano ane, be tis luev gen vevies ane, be luev tas givin ane, be tis gen ebe gilgum amolmol be tis ares ok, be tis luev vevies walang ok niengk aplongg aim painge ge. Luev bambamo etok tepwengge nolge ayeu gab gitangi yem gikwai. Be yem ate ok ute be uli gen ebe ayeu galgum be ganei ok gikwai, dangetok be unalgum aim gen walang ok unvang mul ve luev dongke ete ayeu gavang ok. Pomate ei Amol yaun bwai bwaya ane, be atob nilek nivang nivin yem.

Pol ginei ane ta-vie gitangi Pomate, ve amolmol Pilipai ane emb ei ru be emb gen sinsin ge gitangi ei

10 Ayeu tangg-vevie anongge gitangi Amol Bamo. Ve gisov galkik ande yem utpweng are beti omb ayeu ru. Bingano, warik ok yem tangg aim gitung ve unalgum dangetenik bemem yem aim luev ma. 11 Ayeu ganei yaun etenik gisov ebe ayeu gen ma be yem omb ayeu ru ok ite ma. Gisov ayeu gali be gatpweng gen walang etok are gikwai. Beti ginei gen dang dang-etok ve menihlang nipil ayeu ok, bemem atob ayeu navang tis aplongg dongke-ngge. 12 Ayeu gitangi ebe ve nambweg nawei wambal ok, be ayeu gitangi ebe ve gen walang ok ma ve-ngau be navang angg gen ok. Ayeu gatpweng luev ebe ve marav nes is be tis luev ebe ve inambweg inwei gen ane ok, are gikwai. Beti as mate walang ok, nangge taku bambamo ete ayeu veve nale ok, ayeu wat aplongg bunam ve gen dang dangetok ane ite ma. 13 Ve Kilisi dongke ge ete giro ayeu ta ve ane gwangne, beti ayeu gitangi gen walang ok.

14 Bemem yem ulgum gen vie ve omb ayeu ru be unggas gen bunam ebe ayeu gagas ok givin. 15 Yem amolmol Pilipai ane, yem ate uli be utpweng are gikwai ve givin ebe ayeu gab kulkul mateu ane vaku ge be gamdil gakwai Masedonia as taku ok, be givin sawa etok amolmol bui ane nangge nam dabe ti emb ayeu ru be emb gen gitangi ayeu ite molge ma yapin. Be yem ge ete ulgum ve omb ayeu ru. 16 Bingano, givin ebe ayeu gabweg nangge Tesalonaika ok ete yem omb ayeu ru be omb gen subu gitangi ayeu gile, be uvang love okti ulgum gen nok vukuri. 17 Ayeu galgum gen ve ganei yem unemb gen nitangi ayeu ite ma. Bemem ayeu tangg givin ve ganei yem aim kulkul nes ane ano vevies ge kob. 18 Gen bambamo ete yem omb ayeu ru be omb gitangi ayeu ok, ande gile gitangi roro ge, be gen ebe omb gitangi Epafrodaitas be givwat ginme ok, ete nolge ayeu gavwat gikwai. Yem aim gen bambamo ete omb gitangi ayeu ok, weik da ebe ane ukwas vie molge ok, ebe omb gitangi Pomate ok. Ve gen dang dang-etok ete Pomate gili vie molge. 19 Awangg Pomate ei Amol gen vevies walang ok ane, ebe ane dabe giengk Kilisi Yisu ok. Be atob ei nemb gen walang ebe yem tangg aim givin ve un-gas, bemem unggas ite ok, tepwengge nitangi yem. 20 Avond nivwat Tamand Pomate are tis as mate walang ok ninggas tangge. Bingano.

Pol ges ane yaun vunu

21 Ayeu avongg ges amolmol tepwengge ebe ivang ivin Kilisi Yisu ok. Awangg nune-nggen ebe imbweg eteik ivin ayeu ok, avos ges yem. 22 Pomate ane amolmol tepwengge avos ges yem. Be eisir ebe emb kulkul ivang Sisa ane nam ok tas gitung yem bamo molge.

23 Amol Bamo Yisu Kilisi, ane yaun bwai bwaya atob nilek nivang nivin yem tepwengge.

Copyright information for `KBM