Revelation of John 11

Amol mateu ane ailu

Bekob emb kabut ebe ve ines gen tuvweng ok ti gitangi ayeu, be kabut nok weik ebe kabut luev ane ok. Be inei gitangi ayeu be inei; “Umdil be omb tuvweng ve Pomate ane lum yamar tis taku (alta) da ane. Be nuvnauwi amolmol ebe inei uiye be es miengk gitangi Pomate ok. Bemem nomb tuvweng ve simbel ete iro gitle lum yamar gili ok nivin bwaya. Etok mie nam-vier be niengk. Ve etok amolmol dabas ungglus ane as taku sawa etok, be atob eisir inavkwe nam-dabe gwang-ne bamo etok ta dang-etok painge nitangi aiweng 42. Be atob ayeu nahlin amol ailu ebe inei awangg binge vie vusa ok inme. Sulu atob inro bek den-den ve kambam, be atob gabu inemb kulkul ve inei awangg binge vie vusa dang-etok invang nitangi as-mate 1,260.”

Sulu ailu nok weik ei-oliv, be weik lam ailu ebe givarkei amolmol nalk ane tepwengge as Tivie na ok. Be ginei amolmol subu ve ines sulu me ve inamdom nitangi sulu, okob yev atob menihlang nangge sulu avos be nen amolmol ete ve inalgum gen dang dang-etok nitangi sulu ok vun-kunu bingano ge. Sulu as gwang-ne gitangi ebe ve inalgum be ur nisov ite nivin sawa ete gabu ve inei Pomate ane binge vie vusa ok. Be gabu as gwang-ne gitangi ebe ve inro bui walang ok vukir be menihlang weik tuerk ok givin weik etok ge. Be gitangi ebe ve inemb bunam tis vavavne walang ano nitangi amolmol nangge nalk ok. Be as-mate walang ok ginei sulu tas-givin ve inalgum gen ti, okob sulu gitangi ebe ve inalgum gen etok ano nile ok.

Sulu nok atob inalgum as kulkul etok ve inei Pomate ane binge vie vusa invang love ma nikwai kob, atob bwelk tiate ebe givang amolmol tiate ane as taku nangge nalk avo bumue ti ebe gisov ve gininem ok, atob menihlang be nes valir nitangi sulu. Be atob nimbweg niwei sulu be nes is vunu. Be gabu utlas ulis atob niriv be nira niengk nam vu bamo Jerusalem, (ebe inei ve bing ai ge be inei Sodom be Aigiptem ok) ane nam luvue. Be taku etok ge ete warik es sulu as Amol Bamo gireu ei-givsangin gile. Be atob amolmol subu nangge nalk bamo nik, nangge avo ti avo ti be amolmol vu ti ane ti ane, be ulis ti ulis ti atob matanos nitut nipil sulu utlas ulis dang-etok nitangi as-mate aitol be dani ti. Be gitangi ebe atob inei be amolmol ebeok subu inde inaspun is ok ite ma. 10 Be amolmol nalk ane tepwengge atob tas-vevias ge ve ebe ande sulu imat vunu ok, be atob inalgum ben be ines uiye bamo molge be inemb gen vevies sinsin-ge nitangi is-ate. Ve gisov amol ailu ebe inei Pomate ane binge vie vusa ok, ete ande imat vunu ok ete emb bunam tis vavavne bamo molge gitangi amolmol tepwengge ebe imbweg nangge nalk ok.

11 Bemem as-mate aitol be dani etok gile gikwai kob, dalgos matawas ane nangge Pomate ane gisov sulu utlas ulis gile be gabu matawas vukuri be imdil ivarkei. Be amolmol ebe ili sulu ande matawas vukuri be imdil ivarkei ok avos poke be ipelk anongge. 12 Bekob gabu iute avo ti gital yaun avo bamo ge nangge gulumb gitangi sulu be ginei; “Gabu unreu unme ebeik!” Beti umbim ti ginme be girun sulu itin gile einggoto be gigas sulu ireu gulumb ile, be amolmol ebe es valir gitangi sulu ok ivarkei be nas ginal sulu ebe ile ok. 13 Be givin sawa etok ge gikuri ges bamo molge love nam vu bamo etok ebe galkik es vus-vusa gile ake 10 ok, ane ake ti ete gikuri ges be giso-sole gikwai be ake 9 ge giengk. Be amolmol ebe imat vunu ok gitangi 7,000. Be amolmol tavlu ebe imbweg matawas ok, ipelk be ikur-kuri anongge love ili ma be avos givwat Pomate gulumb ane are.

14 Gen bunam bamo ailu ane ande ginme gile gikwai. Be unaute! Kasop ge kob atob gen bunam ebe mul ane ane ok menihlang.

Angela bage tavlu be ano ailu (7) ane giyuv ane tavulk

15 Angela 7 ane giyuv ane tavulk be giteng, bekob ital yaun avos bambamo-ngge nangge gulumb gisov dang-eteik; “Eitit and Amol Bamo gabu ane Kilisi ande emb nalk tis ane amolmol tepwengge dabin gikwai. Be Atob Ei nemb amolmol dabin dang-etok ninggas ta-ngge.” 16 Be eisir awaga 24 ebe imbweg iwei as lopong nangge Pomate na ok, ivsuen vas-dubi be tepwengge ituk be es miengk gitangi Pomate be inei;

17 “Amol Bamo Pomate, Mie Amol gwangne be tulkwe gav-gavul tiate.
Mie gubweg ebe warik be atob numbweg dang-etok.
Mie gugas am gwang-ne be tis arem bamo gikwai, be atob nomb amolmol dabin.
Dang-etok beti amei tangg-amei vie gitangi mie.
18 Amolmol dabas ungglus ane tas-vavis ve mie.
Bemem miam tam vavis ane ano ande meng-gihlang gikwai.
Be galkik as-mate etenik ebe ve amolmol ebe imat vun-kunu ok intangi Mie indek be inpasang as yaun ok.
As-mate etenik ebe mie ve nuvgo am amolmol kulkul ane ok.
Eisir ebe inei mie avom ukwas binge ok (profet), tis am amolmol-gen be amolmol tepwengge ebe ipelk ve mie be ivang isov miam yaun ane lu ge ok, be amolmol ebe tis ares ok be ebe are ma ok tepwengge.
Be as-mate etenik ebe Mie ve nuyaing amolmol ebe indi-dili miam amolmol-gen nangge nalk ok.”
19 Eisir inei miengk etok gikwai, bekob es Pomate ane lum yamar ebe givarkei gulumb ok ponge, be bukuel ebe Pomate ane yaun ebe gibiti ok gisov ok giengk gitip ge nangge ane lum yamar aplo. Be bilip geb geb taku avut be walpap ges tiate-ngge, be gikuri ges natu ite be ur ebe aitine natu ite bage vier gisov.

Copyright information for `KBM