Revelation of John 12

Avie ti gabu muat bamo ti

Bekob gali gen bamo ti meng-gihlang nangge gulumb. Gen bamo nok dang-eteik: Avie ti gibweg, avie nok gino as-matano gireu utle ulis weik ebe kup ok, be givarkei giwei aiweng. Be gitak viteuk-aue gitangi 12 giwei dabe-tulkwe weik ebe gulu-lung ok. Avie nok tis subwe be nunus gitun gitun ei givang. Be ei gigas vavavne bamo molge ve ebe nunus gitun ei ok, beti yayai avo bamo ge givin ebe nunus gile gitak ok. Bekob au-gali gen ti vukuri meng-gihlang nangge gulumb. Be gen etok dang-eteik: Muat muele bamo ti dabe 7 be dabe range gitangi 10, be gikuk gulu-lung king ane gitangi 7 giwei dabe tulkwe 7 etok. Be lami gisgul viteuk-aue gulumb ane dubi aitol etok as dubi ti be gikari tepwengge gile gitak nalk gikwai viteuk-aue dubi ailu ge ete galkik giengk nangge gulumb ok. Muat bamo nok givarkei gibloblo avie ete veve nikuv nunus ok gideb na ane, be gisge ge ve avie nok vie ve nunus nile nitak be atob ei nitmuli nunus nok. Avie nok vie ve nunus amol ti. Be nunus nok ete asonge mul ane atob ei bage tis kabut aen be nemb amolmol tepwengge dabin nipil dongke. Be givin ebe nunus nok gile gitak gikwai tine subwe aplo ok, be seukie-ngge inggas ei itin gile einggoto, be inggas ei itangi Pomate tis ane lopong king ane ile. Be avie nok gipelk gile ve givang taku sawa ebe amolmol ti givang ite ok. Pomate ei ate gipasang taku sawa ti ve avei nok ane nangge eteok, veik inemb ei dabin be inavkwen ei nangge taku etok ge nitangi as-mate 1,260.

Bekob valir bamo ti meng-gihlang nangge gulumb. Maikol tis ane amolmol kulkul ane es valir gitangi muat bamo galkok, be muat bamo nok tis ane amolmol kulkul ane ok es valir ginumul gitangi eisir. Bemem Maikol tis ane amolmol-gen emb tulkwas vier be imbweg iwei muat bamo nok tis ane amolmol-gen be itin is ikwai gulumb. Beti ikari muat bamo nok tis ane amolmol-gen gisov gile gitak nalk. Muat bamo nok, tanei dang-etok tanei muat tumbu, ebe ital inei Sadam, be “Amol ebe gitpungi amolmol tepwengge ok.” Amol nok ebe giyo giyo amolmol nalk ane tepwengge ok. Ete ande ikari ei tis ane amolmol-gen ile itak nalk ok.

10 Bekob gaute avo ti ginei yaun avo bamo ge nangge gulumb dang-eteik; “Ande ma gikwai. Galkik ande eitit and Pomate gigas eitit gikwai. Ei ande ges ane gwang-ne ru giengk gitip ge, be galkik ande geb eitit dabin. Be ane Kilisi ande gigas ares bamo gikwai. Ve amol ebe givarkei Pomate na be gilgum yaun bingkas-kasop gipil eitit and nune-gen painge ge tis as be tambok ok, ete ande ikari ei gile gitak nalk gikwai. 11 Eitit and nune-gen inggas gwang-ne nangge bwelk Sipsip ane tuerk be tis ane yaun (mateu) ebe inei inei ok, beti eisir imbweg valir vovo be itin gen tiate bamo etok gikwai. Eisir tas-gitung ete ve inambweg as gen vie-ngge nangge nalk ok ite ma, eisir isu is-ate itangi gen ebe ve nes is vun-kunu ok ile be imat vunkunu ikwai. 12 Dang-etok be mie gulumb be tis amolmol ebe ares giengk gulumb ok yem tangg-aim vevie-ngge. Bemem mie nalk tis gielk, mie nuli im-ate ge. Atob mie nunggas bunam bamo molge. Ve Sadam ei gitpweng are ginei ei ane sawa tupe molge, beti ete ande gisov gilek nok be ei ta-vavis tiate molge.”

13 Muat bamo nok gili ebe ande ikari ei gile gitak nalk gikwai ok, beti givin-vin avie ebe galkik vie ve nunus amol ti ok. 14 Bemem emb man-bueng buelk be uvun bage-lan ailu gitangi avie nok veik niluep nile ane nam ebe amolmol ti givang ite ok, aikawe ge nikwai muat bamo nok. Be atob inemb ei dabin be inavkwen ei vie-ngge nangge etok, nitangi Sonda bamo aitol be dani ti. 15 Beti muat nok giluk bui meng-gihlang avo, be bui nok givne tiate ge weik ebe bui-vot giriv bui bambamo ok gitau gile avie nok. Muat tang-gitung ginei bui etok nile be nitimb avie nok be nimat vunu nikwai. 16 Bemem nalk geb avie nok ru be gitmuli bui ete muat bamo etok giluk gile gihlang avo ok gikwai. 17 Muat bamo nok gile givarkei alus gibloblo gielk kire.

Copyright information for `KBM