Revelation of John 14

Amolmol 144,000 inei uiye vaku ti

Bekob gab nangg itin vukuri love gali bwelk Sipsip givarkei matendubi Saion, be avie be amolmol gitangi 144,000 ivarkei ivin ei. Be iro bwelk Sipsip nok gabu Tame ares bwal-bwale giengk nas-vatu gitangi ge. Bekob gaute avo ti meng-gihlang nangge gulumb, be avo nok konge weik ebe bui-vot bambamo ane konge ok, be weik ebe walpap ges be olo-longe ok. Au-gaute avo nok weik ebe amolmol uiye ane es uiye tis gita be giteng ok. Eisir 144,000 etok iru uiye vaku ti be es ivarkei Pomate ane lopong ebe gibweg giwei ok, be tis bwelk aivat etok be eisir awaga 24 etok nas. Amolmol 144,000 etok ebe bwelk Sipsip givgo eisir nangge nalk be gigas is gilumul ok, eisir etok ge ete itpweng uiye vaku etok are be es, be amolmol ebeok ti gitangi ebe atob nitpweng uiye etok are be nes ok ite ma yapin. Eisir etok tas-gisgil ebe ilgum gen wasi ane ok ma molge, eisir emb is-ate dabin vie molge. Be taku walang ete bwelk Sipsip ve nile ok, eisir etok itau-gile ei painge ge. Pomate givgo eisir etok gikwai be gigas is nangge amolmol nalk ane tepwengge. Be tanei dang-etok tanei eisir etok weik amolmol ebe Pomate gigas is ve gabu bwelk Sipsip as gen ok, as amolmol bulwer mate ane etok. Be yaun bingkasop ane ti meng-gihlang nangge eisir avos, me ilgum gen tiate ti ite ma molge.

Angela aitol inei yaun

Bekob gali angela ti giluep givang gulumb ane lu ve gile, angela nok givwat mateu matawas ane ebe atob niengk dang-etok nemb ta-ngge ok, be gile ve ninei nitangi amolmol nalk ane tepwengge. Amolmol avo ti avo ti be ulis ti ulis ti be vu ti ane ti ane tepwengge. Ei geb avo ponge be ginei yaun avo bamo ge dang-eteik; “Sawa ebe Pomate ve nilgum amolmol tepwengge as yaun ok ande meng-gihlang gikwai. Dang-etok be avongg-aim nivwat ei are be unpelk ve ei siti ma! Yem unei uiye be unes miengk nitangi Pomate ei dongke-ngge. Ei amol ebe gipasang gulumb tis nalk be gielk, be tis bui avo natu natu walang ok.”

Bekob angela ti vukuri gitau gile angela mate ane galkok. Angela ailu ane etenik ginei dang-eteik; “O Nam vu bamo babilon, ande tiate gikwai. Bingano, ande iyaing ei gikwai. Ei nam vu bamo etok ge, ete gilgum amolmol vu ti ane ti ane tepwengge ivang mul ve ei ane luev wasi ane gwang-ne molge. Be etok weik ebe ei geb bui gwang-ne gitangi eisir be inum ok.”

Bekob gali angela ti vukuri meng-givin angela ailu galkok, angela aitol ane etok ginei yaun avo bamo ge be ginei; “Amol ti ginei ninei uiye be nes miengk nitangi bwelk bumue etok tis bwelk nok ane dalgo, be niro bwelk nok are bwal-bwale niengk bage me na-vatu, 10 amol etok atob ninum Pomate ane ta-vavis ane wain ebe gimsuli gisov ane kap ta-vavis ane ok. Be wain nok itak bui luvus gile givin ite ma, etok wain sin-gege be atob amol etok ninum. Be amol nok atob ninggas vavavne bamo molge nangge yev tis vat salpa etok nangge angela vevies tis bwelk Sipsip nas. 11 Be yev bamo tis vat salpa ete ve nitun amolmol dang dang-etok ok, atob ane umkumk tis var-varu atob niengk dang-etok nemb ta-ngge. Be amolmol ete inei uiye be es miengk gitangi bwelk bumue etok tis bwelk nok ane dalgo, be ivku bwelk nok are ane tuvweng bwal-bwale giengk nas-vatu ok is-likok, atob inambweg luvus ite yapin. Eisir atob in-gas vavavne dang-etok painge ge as be tambok.”

12 Dang-etok be ginei gen dang dang-etok ve menihlang, okob yem Pomate ane amolmol-gen ebe usov Pomate ane yaun (bingsu) ane lu vie-ngge, be aplong-aim givin Yisu ok yem unemb aim aplongg-aim givin ta gwang-ne ge.

13 Bekob gaute avo ti nangge gulumb ginme be avo nok ginei dang-eteik; “Mie nuro yaun eteik nisov kapia be nunei, ‘Amolmol ebe aplos givin Amol Bamo be ande imat vunu ikwai, be tis amolmol ebe asonge inmat vunu nindeb mul-mul ane ok, eisir tas-vevias ge.’” Be Ngalau Yamar ok ginei givin weik etok ge ginei, “Bingano, eisir atob bais vier ve kulkul bambamo ete gisak is vun-kunu ok be inde inyap inambweg. Bemem atob eisir inde tis bais apo ge inde inambweg ite ma, atob eisir in-gas as kulkul vevies bambamo ebe ilgum ilgum ok ane ano be inambweg as gen vie-ngge.”

As-mate ebe ve inadbwen ben ano nangge nalk ok

14 Bekob gab nangg itin vukuri love gali umbim bogbogo ti be gali gen ti weik ebe amolmol ok gibweg gisov umbim nok aplo. Amol nok gikuk gululung king ane ti ebe ipasang ve gol ok, be bage geb buyag undib bamo ti ta, buyag nok mate tiate molge. 15 Bekob gali angela ti meng-gihlang nangge lum yamar aplo be ginei yaun avo bamo ge gitangi amol ete gibweg gisov umbim aplo ok be ginei; “Urun am buyag itin be uspe ben gil-kili ma! Ve ben ete givarkei nalk ok, tepwengge ande gipasang ate gikwai. Beti as-mate etenik atob inadbwen ben etok nikwai.” 16 Beti amol galk gibweg gisov umbim aplo ok, bage gisov ane buyag mate etok be gidbwen ben bambamo ete givarkei nalk ok gil-kili gikwai.

17 Bekob gali angela ti vukuri meng-gihlang nangge lum yamar ebe givarkei gulumb ok tis buyag undib ti weik etok ge, be buyag nok mate molge. 18 Bekob angela ti vukuri meng-gihlang nangge taku da ane (alta), etok ei amol ebe geb yev dabin ok. Be ei ginei yaun avo bamo ge gitangi angela ti ebe galkik bage tis buyag undib ti ok be ginei; “Bagem isov am buyag mate etenok be uspe wain ete givarkei nalk ok tepwengge ano ane walo gil-kili be uro ano tepwengge sut ile ipil dongke, ve ande tepwengge yus gikwai.” 19 Beti ei geb ane buyag nok be gidbwen wain tepwengge ebe givarkei nalk ok, ano ane walo gil-kili be giro wain nok ane ano sut gile gisov gen ebe inggig wain ano gisov gisov ok. Be etok weik Pomate ane ta-vavis ane ano. 20 Kob inggig wain nok gisov ane gen ebe inggig gisov-gisov ok ivarkei ebe sangas den ok love tuerk meng-gihlang. Tuerk nok gitimb taku sawa gitangi 200 mail, be gisu kaumb gitangi 5 feet.

Copyright information for `KBM