Revelation of John 15

Angela ebe emb gen bunam mul ane ane ta ok

Etok gikwai, bekob gali gen bamo ti vukuri nangge gulumb love gapelk be tangg gitung walang ano molge. Ayeu gali angela 7 ivwat gen nangglus-ungglus tepwe ebe ve niyaing amolmol ok gitangi bage tavlu be ano ailu (7). Be ginei asong nivin ebe gen nangglus-ungglus bambamo etok tepwengge ninme nile nikwai ok, okob atob gen ti vukuri dang-etok menihlang ite ma. Ve Pomate ane ta-vavis ane ano, ginme ane den gipil gen bage tavlu be ano ailu etok.

Bekob gali gen ti weik ebe gielk ok, be gen nok weik ebe yev giengk bui-tal ane (galas) aplo ok. Be amolmol ebe es valir be imbweg iwei bwelk bumue etok tis ane dalgo be are ebe iro bwalbwale ve namba ge ok, eisir etok ivarkei gielk bamo ete weik bui-tal ane ok ane kire. Pomate ande geb gen uiye ane weik gita ok gitangi eisir be emb ta ivarkei. Be eisir nok es Pomate ane amol kulkul ane Mose ane uiye, be tis bwelk Sipsip ane uiye, be es dang-eteik inei;

“Amol Bamo Pomate, Mie Amol gwang-ne be tulkwe gav-gavul tiate.
Mie gulgum am gen gwang-ne gwang-ne walang ok be meng-gihlang nangglus ge ti be amei ali love tangg amei gitung gile ma molge.
Amolmol tepwengge as Amol Bamo (King) mie, miam gen walang ok roro dongke be ano molge.
Amol Bamo mie dongke ge mie Amol yamar.
Dang-etok be amol ret gitangi ebe atob nipelk ve mie ite ok?
Be amol ret gitangi ebe atob avo nivwat mie arem ite ok?
Amolmol vu ti ane ti ane tepwengge atob inme be inei uiye be ines miengk nitangi mie dongke-ngge. Ve miam luev roro dongke ebe gupasang amolmol as yaun love vie dongke ok, ete ande meng-gihlang be giengk gitip ge gikwai.”
Bekob gali nam aplo ti ebe yamar molge ok, ebe giengk lum bes yamar gulumb ane aplo ok ponge. Lum bes yamar etok ebe Pomate tis amolmol kakie ivang aplo ok. Be gali angela 7 ebe ivwat gen nangglus ungglus tepwe ebe ve niyaing amolmol ok gitangi 7, meihlang nangge nam aplo ebe yamar molge ok nangge lum bes yamar nok aplo. Be ino as kup vaku vaku be ringenk molge, be imbiti bika gol gibagi bobos. Bekob bwelk aivat etok as ti geb bele kap-kapul ebe ipasang ve gol ok gitangi bage tavlu be ano ailu gitangi angela 7 etok. Pomate matawe ane ebe gibweg matawe dang-etok geb ta-ngge ok, ane ta-vavis ane ano ete gisov bele kap-kapul 7 etok love givwat giwei bele avo kire. Be Pomate ane bogbogo tis ane gwang-ne, ane varvaru geb lum bes yamar nok ane aplo ti ebe ital inei yamar molge ok avut, be gitangi ebe amol ti nisov nam aplo yamar nok nile ok ite ma. Eisir atob inasge ge love angela 7 etok as gen tiate bambamo ete ivwat ok nile ma nikwai kob.

Copyright information for `KBM