Revelation of John 21

Gulumb vaku tis nalk vaku

Bekob gali gulumb vaku be tis nalk vaku, ve gulumb tis nalk mate ane ande ma gikwai. Be gielk ok ande givuev ite weik etok ge. Be gali nam-vu yamar Jerusalem vaku ebe Pomate geb nangge gulumb gisov ginme ok, inggolong love vie dongke weik ebe inggolong avie ve nemb amol ok. Be gaute avo ti ginme gihlang nangge lopong king ane, be avo nok ginei dang-eteik; “Ute kob! Galkik ande Pomate ane nam givarkei gisov amolmol aplo. Atob ei nimbweg be nivang nivin eisir, be nili eisir ninei ane amolmol-gen. Pomate ei ate atob nivang nivin eisir, be eisir atob indi ei inei as Pomate. Ei atob nisin eisir matanos rulu nikwai be wat inmat vunu ite ma. Be atob aplos bunam me inteng, me in-gas vavavne vukuri ite ma. Ve gisov gen mate ane bambamo etok ande ma gikwai.”

Bekob amol ebe gibweg giwei lopong king ane ok ginei dang-eteik; “Unaute! Galkik as-mate etenik ande ayeu gab gen walang ok be meng-gihlang vaku vukuri!” Be ginei gitangi ayeu vukuri be ginei; “Uro yaun etenik bwal-bwale isov kapia ile. Ve yaun etenik yaun ano, be gitangi ginei amolmol tepwengge aplos nivin.” Bekob ginei; “Gen bambamo etok ande ano gile gikwai. Ayeu Amol mate ane be mul ane. Gen walang ok ane dabe ayeu, be kulkul walang ok ayeu galgum be ma gikwai. Ayeu atob namb bui matawas ane sin-gege nitangi amolmol ebe bui ges is ok be inum. Amol ti ginei geb tulkwe vier be gibweg giwei gen tiate ane gwangne, amol etok atob ninggas gen bambamo etok. Be atob ei nili ayeu ninei ane Pomate be ayeu nali ei nanei natungg. Bemem amolmol ebe ipelk ipelk be ituvi is ate ok be tis amolmol ebe aplos givin ite ok, tis eisir tiate ane be amolmol ebe es amolmol vun-kunu ok be amolmol wasi tinas ane tis eisir dueb ane be amolmol ebe inei uiye be es miengk gitangi pomate bingkas-kasop ane ok be tis amolmol yaun bingkas-kasop ane, eisir etok tepwengge as taku ebe ve inambweg ok, ete nalk avo ebe tis yev be vat salpa ane vavavne giengk ok. Be etok tanmat vunu mul ane ane nok etok.”

Jerusalem vaku

Bekob angela 7 ebe ivwat kilkiel 7 ebe gen bunam mul ane ane gisov love gituvki gipil ok, as amol ti ginme ginei gitangi ayeu be ginei; “Unme. Tale be ayeu nas avie ebe bwelk Sipsip ve nemb ok ru nitangi mie be nuli kob. 10 Be Ngalau geb ayeu avut love gali gen weik ebe gayengk mev ok be angela nok gigas ayeu be eilu areu matendubi bamo ti ale, be ei ges nam-vu yamar Jerusalem ei ate ebe Pomate geb nangge gulumb gisov ginme ok ru gitangi ayeu. 11 Nam-vu nok gisov tis Pomate ane aivi ge ginme. Be ane ringenk weik vat ebe ane mone bamo molge ok be ringenk weik ebe bui-tal ane (galas) ok. 12 Be ane simbel undib bamo gireu love gile be ane nam avo gitangi bage-isgabu be ano ailu (12). Be angela 12 ivarkei nam avo 12 etok gitangi ge ve emb nam avo dabin. Be iro amolmol Israel ane tumbus-gen 12 ebe meihlang nangge ok ares bwal-bwale giengk gitangi nam avo 12 etok gitangi ge. 13 Nam avo aitol giengk sagin gideb as-gireu ane be aitol giengk sagin gideb as-gisov ane, be aitol giengk gideb mulasa dabe ane be aitol giengk gideb musanggu dabe ane. 14 Be itak vat bambamo gitangi 12 gile lu giengk simbel etok dabe ane ve giro ta. Be iro bwelk Sipsip ane aposolo-gen 12 ares bwal-bwale giwei vat 12 etok gitangi ge.

15 Angela ete ginei yaun gitangi ayeu ok, ei givwat tuvweng gol ti ve nemb tuvweng nipil nam vu bamo nok tis ane simbel be ane nam avo. 16 Nam vu bamo etok den kwainding vie dongke be ane ebe undib ok be tis ebe gito ker ok undib gitangi ate-ng ge. Angela geb tuvweng ve nam vu bamo etok, ane ebe undib ane ok be ebe gito ker ane ok be ebe gireu einggoto ane ok, be bamo molge gitangi (2,400 kilomita). 17 Be geb tuvweng ve simbel givin, be simbel nok ane ebe gireu einggoto ok gitangi 144 mita. Be tuvweng etok, etok gitangi amolmol as tuvweng ebe emb emb gipil gen ok.

18 Ipasang nam nok ane simbel ve vat jaspa ebe ane mone bamo molge ok, be ipasang nam ei ate ve gol sin-gege. Be ane nam luvue ringenk weik ebe bui-tal ane (galas) ok. 19 Be inggolong simbel nok dabe ve vat bwal-bwale vevies walang ano ebe ane mone bambamo ge ok. Vat mate ane ebe gile lu ok ete jaspa, be vat ailu ane ete sapir, be aitol ane ete agat, be aivat ane ete emeral, 20 be bage tavlu ane ete sadoni, be 6 ane ete konilian, be 7 ane ete krisolit be 8 ane ete beril be 9 ane ete topa, be 10 ane ete krisopa be 11 ane ete hiasin be 12 ane ete ametis. 21 Be itak gumgum ebe indul love taptape bambamo ok, taptape dongke dongke gitangi bage isgabu be ano ailu (12) gile ve nam avo. Gumgum nok bogbogo ge, be ane mone natu ite. Nam nok ane luev walang ok ebe gilek be ginme nangge nam luvue ok, etok gol sin-gege be ringenk weik ebe galas ok.

22 Be ayeu gali lum yamar ti givarkei nangge nam-vu bamo etok ite ma. Amol Bamo Pomate ebe tulkwe gav-gavul tiate ok, gabu bwelk Sipsip sulu weik nam-vu bamo etok ane lum yamar. 23 Be amolmol nam-vu bamo etok ane irek gen weik aiweng me as-matano ebe ve aivi be niro eisir ok ite ma. Ve Pomate ane bogbogo giro eisir, be bwelk Sipsip weik ebe nam etok ane lam ok. 24 Amolmol tepwengge nangge nalk atob invang insov nam-vu dongke etok ge ane aivi aplo. Be king nalk ane tepwengge atob inro as gen vevies walang sut nitangi ei nile. 25 Be atob ines nam-vu nok ane nam-avo av-kavut ite ma, ve eisir tas-gisgil tambok na. 26 Be atob inro amolmol walang ok, amolmol ulis ti ulis ti be avo ti avo ti be amolmol vu ti ane ti ane tepwengge as wambal tis as mone be gen walang ok sut nisov nam-vu dongke etok nile. 27 Bemem gen tomtom avo ti, me amolmol tiate ane be tis amolmol ebe inei yaun bingkas-kasop ok gitangi ebe ve insov nam-vu bamo etok inde ok ite ma yapin. Amolmol ebe ares gisov bwelk Sipsip ane kapia matawas ane ok ge, ete atob insov nam etok inde.

Copyright information for `KBM