Revelation of John 22

Bui matawas ane tis ei matawas ane

Bekob angela ges bui bamo ti ru gitangi ayeu, bui nok etok bui matawas ane be sangas vie dongke be ringenk weik ebe bui-tal ane (galas) ok. Bui nok meng gihlang nangge Pomate gabu bwelk Sipsip as lopong king ane be gituvki gitau gile nam bamo nok ane nam luvue gisov luvue butu ge. Be ei matawas ane giden gi-lili bui nok kire tavlu be tavlu. Ei nok ges ano gitangi bulwer bage isgabu be ano ailu (12) givin Sonda bamo walang ok. Ei etok ges ane ano givin aiweng walang ok gitangi ge, be ane lan gilgum amolmol walang ok, amolmol avo ti avo ti be ulis ti ulis ti be amolmol vu ti ane ti ane tepwengge be utlas vie. Be gen bambamo ebe Pomate bua ve ret nili be veve niyaing nikwai ok, ete atob ti niengk nangge nam etok vukuri ite ma. Pomate gabu bwelk Sipsip as lopong king ane atob niengk nangge nam dabe etok. Be Pomate ane amolmol kulkul ane atob inei uiye be ines miengk nitangi ei. Atob eisir indi ei be ei atob niro are bwal-bwale niengk eisir nas-vatu. Be tambok wat niengk vukuri ite ma. Be eisir wat inrek yev me lam me as-gwangne ebe ve niro is ok ite ma. Ve Amol Bamo Pomate ane aivi atob niro eisir weik ebe lam ok, be eisir atob inemb amolmol dabin weik ebe king ok dangetok ninggas ta-ngge.

Yisu atob ninumul ninme

Be angela ginei gitangi ayeu be ginei; “Yaun etenik ano molge, be gitangi ginei amolmol aplos nivin. Amol Bamo Pomate ebe ginei yaun vusa meng-gihlang ane profet-gen avos ok, gihlin ane angela ve nes gen bambamo ebe kasop-gege menihlang ok ru nitangi ane amolmol kulkul ane tepwengge. Be Ute! Yisu ginei, ‘Ayeu atob nalek nakuri yem ge.’ Amolmol ebe ipasang yaun bambamo ebe Pomate ginei vusa giengk kapia etenik ok vie-ngge ok, eisir etok tas vevias ge.”

Ayeu Jon ebe gaute be gali gen bambamo etok gisov matanongg ok, gali be gaute gen bambamo etok gikwai bekob gakari aute gale gatak angela ebe ges gen bambamo etok ru gitangi ayeu ok na ve nas miengk nitangi ei. Bemem ei ginei gitangi ayeu be ginei; “Utau ge bekob. Ve ayeu amol kulkul ane sin-ge weik ete mie ate be tis eisir profet ebe weik am kawe-nggen be am male-nggen ok. Be tis amolmol tepwengge ebe ipasang yaun ebe giengk kapia etenik ok. Be mie nunei uiye be nos miengk nitangi Pomate ei dongke-ngge.” 10 Bekob ginei gitangi ayeu be ginei; “Mie nuvuaivun me nos yaun bambamo ete Pomate ginei vusa giengk kapia etenik ok ti ta bwaya. Ve sawa ebe gen bambamo etok ve menihlang ok ande gibloblo tepwe. 11 Dang-etok be amol ret ebe gilgum gen tiate painge-ngge ok, ei nilgum ane gen nivang dang-etok, be amol ret ebe gilgum gen ungglus-ungglus ok, ei nilgum ane gen painge nivang. Be amol vie ret ebe gilgum gen vevies ge ok, me geb ate dabin vie-ngge givang ok, ei nes ane luev be nemb ate dabin vie-ngge dangetok nivang.”

12 Be Yisu ane avo ukwas ebe ginei ok dang-eteik; “Unaute kob! Ayeu atob nalek nakuri yem ge. Be atob nambwas amolmol walang ok as kulkul ebe ilgum gitang-tangi ge ok ane ano nitangi eisir ana-nos ge. 13 Ayeu amol mate ane be mul ane. Gen walang ok ane dabe ayeu, be ayeu gas vu beti atob nas vunu.

14 “Amolmol ebe ivuk as kup gikwai ok, eisir tas-vevias ge. Eisir gitangi atob inen ei matawas ane ane ano. Be eisir gitangi atob insov nam dabe bamo etok ane nam-avo inde. 15 Be amolmol ebe atob invarkei sagin dume ane ok, ete uvun, be amolmol dueb ane tis amolmol ebe es amolmol vunkunu ok, be tis amolmol ebe inei uiye be es miengk gitangi pomate bingkas-kasop ane ok be tis amolmol ebe tas-givin yaun bingkas-kasop be ilgum ano gile ok. Eisir bambamo etok ete atob invarkei Pomate ane nam ane sagin dume. 16 Ayeu Yisu, ete gahlin angg angela gitangi yem gilek be ginei yaun etenik lavo gitangi yem amolmol bui ane nok. Dawit ane walo, be ane vaku ayeu. Ayeu weik viteuk-aue bamo as ane.”

17 Ngalau Yamar gabu avie ebe ve nemb bwelk Sipsip ok, sulu inei dang-eteik; ‘Unme Ma!’ Be amolmol ebe iute yaun etenik ok, eisir ok inei nivin be inei; ‘Unme Ma!’ Amolmol ebe bui ges is ok, inme ma. Inme be inum bui matawas ane. Inme be inum sin-gege.

18 Yaun ete ayeu ve nanei nitangi amolmol tepwengge ebe iute yaun bambamo ete Pomate ginei vus-vusa giengk kapia etenik ok, atob ano nile! Amol ti ginei nivdur yaun ake subu nile nivin yaun ete giengk kapia etenik ok, atob Pomate nemb gen bunam subu nile niwei gen bunam bambamo ete inei giengk kapia etenik ok be nemb nitangi amol etok. 19 Be ginei amol ti nisin yaun ete Pomate ginei giengk kapia etenik ok ane ake subu nikwai, atob Pomate nemb amol nok ane ei ano matawas ane be tis ane sawa ebe ve nimbweg ok, ebe giengk nam-vu yamar ebe inei ane yaun giengk kapia etenik ok nikwai weik etok ge.

20 Amol ebe ginei gen bambamo etok ane yaun vus-vusa ok, ei ginei dang-etik; “Bingano molge, ayeu atob nalek nakuri yem ge!”

Bingano, Amol Bamo Yisu. Unme ma!

21 Amol Bamo Yisu ane yaun bwai-bwaya atob nilek nivang nivin yem tepwengge.

Copyright information for `KBM