Revelation of John 3

Yaun gitangi amolmol bui ane nangge Sidas

Mie nuro yaun eteik nisov kapia be nomb nitangi amolmol bui ane ebe imbweg Sidas ok as awaga-gen be nunei; Ayeu Amol ebe Pomate ane Ngalau 7 etok ivang ivin ayeu, be gab viteuk-awe 7 etok ta ok ete gab yaun etenik gitangi yem gilek: Ayeu gatpweng gen walang ete yem ulgum be unei ok are be ma gikwai. Be amolmol inei yaun gipil yem be inei dang-eteik; “Eisir etenik ivang matawas ete ivang nik.” Bemem ayeu nanei nitangi yem nanei; Yem uvang weik ebe gen gimat ok roro-ngge. Dang-etok be unamdil, be unsov be unyengk ge bwaya. Yem aim luev vevies subu ete galkik veve unkari nikwai nik, yem unemb aim gen ta vukuri be unalgum menihlang bamo ge ma. Ve luev bambamo ete galkik os aim gen uvang nik, ayeu gali ti gitangi ebe ve nipasang awangg Pomate matano ok ite ma molge. Be mateu ete warik gimungg ane yem ute be ete ande unggas ta nok, yem tangg-aim nitung mateu etok vukuri be unpasang niengk aplongg-aim be unro aim ate vukir. Be ginei yem usov be uyengk painge ge, okob atob ayeu natangi yem nalek bwaya-gege weik ebe amol vaina ane ti ok. Yem atob tangg-aim nisgil sawa ebe ayeu ve natangi yem nalek ok. Bemem yem aim amolmol tavlu ete galkik imbweg nangge Sidas nok, eisir nas ili as kup vie-ngge be ilgum be tomtom ite ma. Eisir etok ete gitangi ebe ve ino gen bogbogo be invang invin ayeu ok. Amol ti ginei nimbweg niwei Sadam ane gwang-ne, atob ayeu namb kup bogbogo ti weik etok ve ei nino be atob ayeu nasin ei are nikwai nangge kapia matawas ane ite ma. Atob ayeu nanei ei are nile nihlang nangge Tamangg tis ane ngalau kulkul ane nas.

Dang-etok be ti ginei talngavo giengk, okob niute yaun ete Ngalau Yamar ginei gitangi amolmol bui ane nik vevie.

Yaun gitangi amolmol bui ane nangge Filadelpia

Be mie nuro yaun eteik nisov kapia be nomb nitangi amolmol bui ane nangge Filadelpia as awaga-gen be nunei: Ayeu Amol yamar, be yaun ano ane dabe ayeu. Ayeu gab Dawit ane il dabe ta, be ginei ayeu nas nam avo ponge okob amol ti gitangi ebe atob nes avwut ok ite ma. Me ginei ayeu nas avut, okob amol ti gitangi ebe ve nes ponge ok ite weik etok ge. Be ayeu nok ete gab yaun etenik gitangi yem gilek: Ayeu gatpweng yem aim luev walang ok are gikwai. Be ta-undi e, ande ayeu gas nam avo ponge gikwai be amol ti gitangi ebe ve nes avut vukuri ok ite ma yapin. Ayeu gali gikwai ganei yem aim gwang-ne siti-ngge galkik giengk, bemem yem usov awangg yaun walang ok ane lu vie-ngge be os ayeu arengg ta ite ma. Be Sadam ane amolmol subu ete galkik ivang be ital is ate inei “Eisir nangge Juda” nik, eisir iyo is ate. Ve eisir nangge Juda ite ma, etenok amolmol bingkas-kasop ane ge bambamo etenok. Be unaute. Atob ayeu nalgum be eisir nok inme be inro vas dubi supwe nitangi yem. Ayeu atob nalgum gen dang-etok veik eisir inatpweng are inei ayeu tangg givin yem ano anongge. 10 Yem usov awangg yaun ane lu vie molge, be uro aim ate ta be unggas gen bunam walang ok gitangi ge. Dang-etok be atob ayeu namb yem dabin vie-ngge, be gen bunam ete atob menihlang be nitpungi amolmol nalk ane tepwengge ok atob menihlang nipil yem ite ma. 11 Ayeu atob natangi yem nalek bwaya-gege, dang-etok be gen ret ret ete galkik yem omb ta nok unemb aim gen ta gwang-ne ge. Ve gilob amol ti nitlek ninggas yem aim gen ete omb ta ok ane ano. 12 Amol ti ginei nimbweg niwei Sadam ane gwang-ne, atob ayeu namb ei nivarkei weik Pomate ane nam yamar ane tuelk. Be gitangi ebe atob ei nile nihlang nikwai nam yamar etok ok ite, gitangi ite molge. Be atob ayeu naro angg Pomate are be tis angg Pomate ane nam vu are bwalbwale niengk amol nok. Be nam vu nok ital are inei Jerusalem vaku. Nam vaku nok atob ninme nangge awangg Pomate be atob nisov nangge gulumb ninme nitak. Be ayeu ate ok atob naro arengg vaku bwalbwale niengk amol etok nivin weik etok ge.

13 Dang-etok be amol ti ginei talngavo giengk okob niute yaun ete Ngalau Yamar ginei vusa gitangi amolmol bui ane ik vevie.

Yaun gitangi amolmol bui ane nangge Leodisia

14 Mie nuro yaun eteik nisov kapia be nomb nitangi amolmol bui ane nangge Leodisia as awaga-gen be nunei: Ayeu Amol yaun ano ane. Be ayeu ganei Pomate ane mateu walang ok ano be roro dongke. As-mate walang ok ayeu ganei ganei yaun be ganei yaun ano ano ge. Ayeu gab gen tepwengge ete Pomate gipasang ok dabin. Be ayeu nok ete gab yaun eteik gilek ve yem:

15 Ayeu gatpweng yem aim yaun be tis aim luev ebe ulgum be unei ok tepwengge are gikwai. Be ayeu gali gikwai ganei yem luvus me vavav-nangg aim ite ma. Ayeu tangg givin ve ganei yem unvang luvus me vavav-nangg aim. 16 Bemem ma. Yem vavav-nangg aim siti-ngge, be vavav-nangg aim molge me luvus molge ite ma. Beti gilgum be ayeu ve naluk yem nangge avongg nile nitak. 17 Yem unei yaun gipil aim ate be unei: “Amei tis mone bamo be amei tis wambal bamo, be amei asut amei ate ve gen ti ane ite ma.” Bemem uyo aim ate. Yem umbweg tiate molge be gitangi ebe ve amolmol indi yem be tas viti ve aim ok. Yem gen ma molge ve aim be uvang weik ebe matanongg aim bop ok, yem uvang weik ebe uvang utlangg aim ulis vuwri sin sin-ge ok. Bemem yem ate utpweng etok are ite. 18 Dang-etok be ayeu nanei nitangi yem nanei; Unavgo gol ebe ivse ve yev love ringenk molge ok, veik un-gas mone bamo ve gol nok ane. Be unavgo kup bogbogo be uno nisil utlangg aim ulis veik niro mai-mayangg aim ete amolmol ili inei uvang utlangg aim ulis vuwri sin sin-ge ok ponge. Be unavgo marasin matanos ane be untak ipil matanongg aim veik vie. 19 Ayeu ginei tangg nivin amolmol subu, atob ayeu narau is be nas bing gwang-ne ge nitangi eisir veik inalgum gen vevie. Dang-etok be yem tangg aim nitung aim luev ete ulgum ulgum ok be unro aim ate vukir subu. 20 Be unaute. Ayeu gavarkei nam avo gideb dume ane be gatal yem painge ge, be ginei amol ti niute ayeu avongg be nes nam avo ponge, atob ayeu nasov nale nambweg navin ei be atob eilu anen be anum nisov dongke anvin amei ate. 21 Amol ti ginei nimbweg niwei Sadam ane gwang-ne, atob ayeu yab-ge be ei nimbweg nimbloblo awangg lopong yaun ane nivin ayeu, dang ebe warik ayeu gabweg gawei Sadam ane gwang-ne be Tamangg Pomate gigas ayeu gale gabweg gabloblo ei ane lopong yaun ane gavin ei ate ok.

22 Dang-etok, be ti talngavo ginei giengk okob niute yaun ete Ngalau Yamar ginei vusa gitangi amolmol bui ane nik vevie.

Copyright information for `KBM