Revelation of John 4

Eisir avos givwat Pomate are nangge gulumb

Gen etok ma gikwai, bekob au gali gen ti vukuri nangge gulumb be gali nam avo ti ponge be avo givkwav ge giengk. Be avo ti ebe warik ginei yaun gitangi ayeu be gaute weik ebe tavulk giteng ok, avo nok ginei yaun gitangi ayeu vukuri be ginei; “Mie ureu unme eteik be ayeu nas gen bambamo ebe asonge menihlang nindeb mul ane ok ru itangi mie be uli.” Be seukie-ngge Ngalau Yamar ane gwang-ne geb ayeu avut love gali lopong king ane ti, be amol ti gibweg giwei lopong nok dobo. Amol nok na ringenk molge weik vat ebe ital inei jaspa be konilien ok. Be giro asin giro gile gidbul lopong king ane nok, be au gali sangas keng-keinge weik vat ebe ital inei emeral ok. Be gali lopong 24 givarkei gile gidbul lopong king ane etok, be awaga gitangi 24 imbweg iwei lopong nok. Eisir awaga nok ino gen bogbogo ge be ikuk gulu-lung gol giwei dabas tulkwe. Be bilip tis walpap ges nangge ete lopong king ane givarkei ok. Be itung dau vorko 7 be aivi givarkei gideb lopong nok na ane. Dau vorko 7 nok, etok Pomate ane ngalau 7 etok. Be gen bamo ti weik ebe gielk ok givuev gideb lopong king ane nok na ane, be gen nok sangas keng-keinge molge weik ebe bui-tal ane (galas) ok. Be gen matawas ane aivat weik ebe bwelk ok, ivarkei ile idbul lopong king ane nok be ivarkei. Be gen aivat etok matanos walang molge gidbwem utlas ulis tepwe-ngge avut. Gen mate ane weik ebe bwelk laion ok, be gen ailu ane weik ebe bwelk bulimakao avkwan ok. Be gen aitol ane na love weik ebe amolmol nas ok, be gen aivat ane etok weik ebe manbweng bwelk be uvun ebe giluep givang givang einggoto ok. Gen matawas aivat nok tepwengge bais-lan 6 gitang-tangi ge. Be matanos walang molge gidbwem utlas ulis avut gideb dume be aplo ane givin. Be givin as be tambok walang ok eisir inei dang-eteik:

“Amol Bamo Pomate ei amol gwang-ne be tulkwe gav-gavul tiate.
Ei amol yamar be yamar, be yamar ano molge.
Ei gibweg ebe warik be galkik gibweg be ete asonge ninme nik.”
Gen matawas aivat etok inei yaun etok painge tis as mate walang ok be sawa ma.

Gen matawas ane aivat nok tas vevie-ngge ve Pomate ebe gibweg g*wei lopong king ane, be atob nimbweg dang-etok painge ge ok. Be avos givwat Pomate are be tas vie anongge gitangi ei. Be as mate walang ok gen matawas aivat etok ilgum dang-etok painge ge. 10 Beti eisir awaga 24 ebe iro vas dubi supwe gitangi Pomate be inei uye be es miengk gitangi Pomate ebe gibweg giwe* lopong king ane be asonge nimbweg dang-etok painge ge ok, ikari as gululung gol etok gile gitak gibloblo lopong king ane nok na be inei;

11 “O Amol Bamo, amei-*ei Pomate mie.
Mie gitangi ebe ve amo*mol tepwengge tas vevias ve mie, be avos nivwat *ie arem,
be invang insov miam gwang-ne ane lu ge ok.
Ve mie ge gupasang gen walang etenik.
Mie gupasang gen walang ok gitangi ebe mie ate am tam givin ok be meng-gihlang, be galkik ande gen etok tepwengge ete giengk nik.”
Copyright information for `KBM