Revelation of John 5

Jon gili kapia ti ebe idgin ta ok

Ayeu gali kapia ti giengk Pomate ebe gibweg lopong king ane ok bage mol ane. Be iro kapia nok bwalbwale giengk aplo be dume ane givin, be emb wal ake 7 gipil kapia nok bekob idgin ta be rungwei gile. Bekob gali ngalau kulkul ane (angela) ti ebe gwang-ne molge ok, gital yaun avo bamo ge be ginei; “Amol vie ret gitangi ebe atob niyati wal etenik nikwai be nemb kapia etenik ponge ok?” Bemem amol ti nangge gulumb me nangge nalk, me nangge nalk aplo gitangi ebe ve nemb kapia etok ponge be nili ok ite, ma molge. Be ayeu aplongg bunam be ongo-ngangg anongge ve ganei indi amol ti ebe gitangi ve nemb kapia etok ponge be nivnawu ane bwalbwale etok ok okob. Bekob awaga ti ginme be ginei gitangi ayeu be ginei; “Aplom bunam be ongo-ngem iro im-ate vun-kunu bwaya. Be ute kob. Bwelk laion ti galkik ande gimdil nangge Juda, amol nok meng-gihlang nangge Dawit ane vaku-gen. Weik ebe ei ningge giro gibweg wakas ok. Amol nok gibweg valir vovo gikwai, beti ei gitangi ebe ve niyati wal ake 7 ete emb gipil kapia etok be nemb kapia nok ponge ok.”

Jon gili bwelk Sipsip Natu

Bekob nangg gile gali bwelk Sipsip ti givarkei, love weik ebe ande es vunu ok. Ei givarkei gisov lopong king ane tis gen matawe aivat etok be tis awaga bambamo etok luvwe butu ge. Bwelk Sipsip nok dabe tulkwe ane range gitangi 7 be matano 7. Etok weik Pomate ane ngalau 7 ebe gihlin is be ivang emb taku walang ok avut ok. Bwelk Sipsip nok gile geb kapia bamo etok nangge Pomate ebe gibweg giwei lopong king ane ok bage mol. Ei gile geb kapia bamo nok gikwai kob, gen matawas aivat ebok tis eisir awaga 24 ebok ile iro vas dubi supwe gitangi ei. Awaga 24 etok tepwengge ivwat gen uye ane be tis bele gol kap-kapul kap-kapul gitangi is ate ge. Be da yev ukwas ane, ane gen ukwas bambamo ete gisov bele gol bambamo etok love gituvki gipil. Be etok weik Pomate ane amolmol-gen as miengk. Be eisir iru uye vaku ti be es dang-eteik inei:

“Mie gitangi ebe ve nomb kapia etok itin be nuyati wal ake 7 etok nikwai ok.
Ve gisov es mie vunu, be mie guvgo amolmol ve miate am tuerk, veik nomb eisir nitangi Pomate nile.
Bingano, mie guvgo amolmol vu ti ane ti ane be avo ti avo ti, be ulis ti ulis ti, be nangge nalk walang ok tepwengge.
10 Be mie gob eisir ve invang insov Pomate be amolmol sawa veik inemb amei mei Pomate be eisir as King, ane kulkul vas pale ge. Be atob eisir inemb amolmol dabin nangge nalk.”

Eisir avos givwat bwelk Sipsip are

11 Ayeu gab nangg itin vukuri love gaute angela walang molge avos. Eisir ivarkei ile idbul lopong king ane tis gen matawe aivat ebok be awaga bambamo etok, 12 be ital yaun avos bambamo ge be inei:

“Bwelk Sipsip etenik ebe warik es vunu ok,
ei gitangi ebe ve ninggas gwang-ne tis gen vie walang ok, ei ane dabe gwet vie molge be ane gwang-ne gitlek gwang-ne walang ok.
Ei gitangi ginei amolmol tepwengge avos nivwat ei are be tas vie ve ei ane be inemb as tas vie nitangi ei.”
13 Bekob gaute gen bambamo ete Pomate gipasang be giengk nangge gulumb be nangge nalk be nangge nalk aplo be nangge gielk ok, gen etok tepwengge ebe giengk geb taku avut ok eisir inei dang-eteik inei:

“Pomate gibweg giwei lopong king ane,
be bwelk Sipsip ok givin weik etok ge.
Sulu tis ares bamo be amolmol atob avos nivwat sulu ares tis as mate walang ok be niengk nemb ta ge.”
14 Be gen matawe aivat ebok inei, “Yaun ano.” Be eisir awaga bambamo ebok iro vas dubi supwe be inei uiye be es miengk gitangi Pomate gabu Yisu.

Copyright information for `KBM