Revelation of John 6

Bwelk Sipsip giyati wal ake 6 gikwai kapia

Bekob gali bwelk Sipsip gile geb kapia ebe iviri wal ake gitangi 7 gipil ok, be giyati wal ake mate ane gikwai. Be ayeu gaute gen matawe aivat etok as ti ginei yaun be avo weik ebe walpap ges ok, be ginei; “Unme!” Be gab nangg itin vukuri love gali amol ti bage tis tunk be gibweg giwei bwelk hos bogbogo ti. Be es gululung ti weik ebe king as gululung ok gisov ei dabe. Be ei gile ve ges valir love gibweg valir vovo, be ane kulkul ve atob nimbweg valir anongge molge vovo.

Bekob bwelk Sipsip giyati wal ake ailu ane, ebe emb gipil kapia etok ok. Be ayeu gaute gen matawe ailu ane ginei dang-eteik: “Unme!” Be bwelk hos muele ti meng-gihlang. Be emb gwang-ne gitangi amol ete gibweg giwei bwelk hos etok ok, ve nemb yaun bwai-bwaya nikwai amolmol nangge nalk veik ines is ate vun-kunu niriv be nira. Beti emb buyag valir ane undib bamo ti ebe mate tavlu be tavlu ok, gitangi ei ve kulkul etok ane.

Bwelk Sipsip giyati wal ake aitol ane gikwai kapia, be ayeu gaute gen matawe aitol ane ginei dang-eteik: “Unme!” Be ayeu gab nangg itin vukuri be gali hos tumtumi ti ginme. Be amol ebe gibweg giwei hos tumtumi etok ok, bage tis gen ebe ili ili gen ane bunam giengk ok (sigel). Be au-gaute gen ti weik ebe avos ok meng-gihlang nangge gen matawe aivat etok luvue ge, be avo nok ginei dang-eteik: “Mie nurau padi nitangi 2 kina ane nisov ul natu ti. Bemem nuli ge velob nuyaing ei tui tis wain.”

Be bwelk Sipsip giyati wal ake aivat ane, be au-gaute gen matawe aivat ane ginei dang-eteik: “Unme!” Be ayeu nangg gile love gali bwelk hos maingo ti. Be amol ebe gibweg giwei hos maingo etok ok, ital are inei Tanmat vunu. Be amol ebe geb amolmol gimat ane as taku dabin ok gitau gile amol nok ve ginme. Be emb gwang-ne gitangi sulu ve atob inemb amolmol vus-vusa nile dubi aivat, be atob gabu ines amolmol dubi ti ane vun-kunu. Sulu atob ines eisir vun-kunu ane luev dang-eteik; Atob gabu ines eisir ve buyag valir ane ete ivwat ok, bekob atob marav-nes is be gimat walang ok atob nes eisir vun-kunu nivin. Be bwelk valir ane bambamo ebe ivang nalk ok atob inyaing eisir nivin weik etok ge.

Bekob bwelk Sipsip giyati wal ake bage tavlu ane gikwai kapia, be ayeu gali amolmol subu ebe nolge imat vunu ok dalgos ivarkei taku da ane (alta) ane lu. Eisir etok ebe warik emb Pomate ane mateu ta gwang-ne molge be emb kulkul ve inei mateu gitangi amolmol ok. Beti amolmol ebe tas vavis ve eisir ok ete es eisir vun-kunu. 10 Eisir nok dalgos ital yaun avos bambamo ge dang-eteik be inei: “O Amol Bamo gen walang ok ane, Mie Amol yamar. Miam luev ano be roro dongke! Asger-ge kob mie nulgum amolmol nalk ane as yaun be nomb ameimei tuerk ane den nitangi eisir?” 11 Bekob emb kup bogbogo undib bambamo gitangi eisir ge be inei gitangi eisir be inei: “Yem unyap unambweg ge dang-etok bekob. Ve bwayage kob atob amolmol ebe tas-vavis ve yem ok, atob ines yem aim nune-nggen be aim male-nggen vun-kunu weik ete warik es yem ok. Be bwayage eisir ines sawa etok avut yapin kob atob Pomate nemb yem aim tuerk ane den nitangi eisir.”

12 Bekob bwelk Sipsip giyati wal ake 6 ane ebe emb gipil kapia ok gikwai, be au gab nangg itin vukuri love gali gikuri ges bamo molge nangge nalk. Be as-matano ande meng-gihlang tumtumi gavul weik kambam tumtumi ebe avie gaptol ikuk ikuk ve muangk ve arwas-gen ane ok, be aiweng meng-gihlang muele weik ebe tuerk ok. 13 Be viteuk-aue bingbleng ile itak itak nalk weik ebe wavin ges wei-wei gal-gali ulur ok. 14 Be gulumb ok givil-kilir ate gile gikwai weik ebe ivil-kilir yemb love idgin ta ok. Be matendubi tis nu-sawa tepwengge ite is ate ru ikwai-kwai lavos. 15 Be king nalk ane tepwengge be amolmol ebe tis ares ok, be amolmol valir ane as awaga-gen be amolmol ebe tis mone bamo ok, be amolmol gwang-ne gwang-ne ane tis amolmol ebe emb kulkul sin sin-ge be mone ma ve is ok, tis amolmol ebe ivang as gen vie-ngge ok tepwengge ile imumu isov nalk tis rumbuk avo-avo imbweg matendubi dubi. 16 Be ital ve matendubi bambamo tis taku ebe rumbuk rumbuk ok be inei; “Yem unes ulur unme be unvuaivun amei, veik Pomate ebe gibweg lopong king ane ok gabu bwelk Sipsip ete ande ta vavis nik indi amei nangg amei bwaiya. 17 Ve etenik sulu as as-mate ebe gabu ve inalgum as tas-vavis ano nile be inemb vavavne nitangi amolmol ok, ete ande meng-gihlang nik. Dang-etok be amol ti gitangi ebe atob niro ate ta be ninggas gen bunam bamo etenik ok ite ma yapin.”

Copyright information for `KBM