Revelation of John 7

Pomate gitak ane tuvweng gipil amolmol 144,000 nangge Israel

Etok ma gikwai, bekob gali Pomate ane ngalau kulkul ane aivat ivarkei itangi nalk ane kuni aivat etok ge. Sotol emb wavin aivat ebe gituvki nangge nalk ok ta, veik wavin niyuki nalk me gielk me ei ti bwaya. Bekob gali ngalau kulkul ane ti vukuri gile givarkei gideb as gireu ane. Ngalau kulkul ane nok givwat Pomate matawe ane, ane tuvweng be ei gital yaun avo bamo ge gitangi ngalau kulkul ane aivat ebe ande Pomate geb gwang-ne gitangi eisir ve inyaing nalk tis gielk ok, be ginei: “Gaptol unyaing nalk tis gielk be ei seukie-ngge bwaya. Be amei antak amei Pomate ane tuvweng nipil ane amolmol kulkul tepwengge nas-vatu nikwai kob, be bwayage kob gaptol unyain gen bambamo etok.” Bekob gaute ital amolmol Israel ane ebe ande inggas Pomate ane tuvweng ok tepwengge gipil dongke gitangi 144,000. Ete Juda ane vaku-gen ebe inggas Pomate ane tuvweng ok gitangi 12,000 be Luben ane gitangi 12,000 be Gat ane gitangi 12,000, be Asa ane gitangi 12,000 be Naptali ane gitangi 12,000 be Manasa ane gitangi 12,000. Be Simion ane 12,000 be Liwi ane 12,000, be Isaka ane 12,000 be Sebulon ane 12,000 Josep ane 12,000 be Benyamin ane 12,000. Eisir etok ete tepwengge inggas Pomate ane tuvweng giengk nas-vatu.

Amolmol dubi bamo ti avos givwat Pomate are

Gen etok tepwengge ma gikwai bekob ayeu gab nangg itin vukuri love gali amolmol dubi bamo ti ebe gitangi ve tanav-nawi ok ite, eisir iro is-ate sut be imbweg. Eisir nok inme nangge nalk walang ok be nangge eisir vu ti ane ti ane, be nangge ulis ti ulis ti, be avo ti avo ti. Eisir iro is-ate sut ile ivarkei lopong king ane tis bwelk Sipsip na. Be ino kup bogbogo undib bambamo be bais tis niuk-lan ge. 10 Be ital yaun avos bambamo ge dang-eteik inei: “Eitit and Pomate ebe gibweg lopong king ane ok gabu bwelk Sipsip, sulu ge ete inggas eitit tanumul ta-tangi sulu tale, beti galkik ande eitit tambweg vie!”

11 Be angela tepwengge ituk ge ivarkei ile idbul lopong king ane tis awaga be gen matawe aivat ebok, be inei uiye be es miengk gitangi Pomate ivarkei lopong king ane na. 12 Be inei dang-eteik inei: “Bingano! Eitit tand-vevie anongge ve and Pomate ane, be tanei ei are vusa painge ge. Ei ane dabe-gwet vie gitlek, be eitit tand-vie nitangi ei be tanemb ei are itin niengk ei-goto ge. Ei amol gwang-ne gitlek. Bingano, ei amol gwang-ne be tulkwe gavgavul tiate. Be gen bambamo etenik, etok ei ge ane gen be atob niengk dang-etok nemb ta-ngge. Bingano.”

13 Bekob eisir awaga 24 ebok ti ginme be ginei gitangi ayeu dang-eteik: “Asav ete ino kup bogbogo undib bambamo etok? Be wali eisir etok inme nangge?”

14 Be ayeu gawel ei avo be ganei: “Amol bamo, mie ate gutpweng are gikwai.” Beti ei ginei gitangi ayeu be ginei: “Eisir etok ebe inggas bunam be vavane bamo molge nangge amolmol ebe ili eisir tiate painge ge ok. Beti galkik ande eisir ivuk as kup ve bwelk Sipsip ane tuerk beti as gen bogbogo. 15 Beti galkik ande eisir ivarkei nangge Pomate ane lopong king ane na. Be as-mate walang ok, tambok be as, eisir inei uiye be es miengk gitangi Pomate ivang ane lum yamar gigas ta-ngge. Be Pomate ebe gibweg giwei lopong king ane etok ok, ete atob nivang nivin eisir be nemb eisir dabin. 16 Be atob eisir marav-nes is me bui nes is vukuri ite ma. Be as-gwangne wat nivse eisir vukuri ite weik etok ge. 17 Ve gisov bwelk Sipsip ete gibweg lopong king ane luvwe ge ok, ete atob nemb eisir dabin, be atob nitwem eisir inde nalk avo ebe bui gitwem meng-gihlang ok, be inum bui matawas ane. Be Pomate atob nisin eisir matanos rulu nikwai, be wat inteng vukuri ite ma.”

Copyright information for `KBM