Revelation of John 8

Bwelk Sipsip Natu giati wal ake 7 ane ebe emb gipil kapia ok

Bwelk Sipsip Natu giati wal ake 7 ane, ebe emb gipil buku bamo etok ok gikwai, be taku gulumb ane walang ok king-kinge sin-ge be gikie ma be giengk dang-etok gitangi as-matano sawa tavlu. Bekob gali Pomate ane angela 7 ebe ivarkei Pomate na ok, ivwat tavulk 7 gitangi is-ate ge. Bekob gali angela ti vukuri gile givarkei gibloblo taku da ane (alta). Angela nok givwat bele gol ti ebe gen ukwas ukwas gisov ok. Ei givwat gen ukwas ukwas anongge gisov bele gol nok ve nile be nemb ve da nitangi Pomate, niwei alta gol ete givarkei Pomate ane lopong king ane na ok, nivin Pomate ane amolmol-gen tepwengge as miengk. Be gen ukwas ukwas nok tis Pomate ane amolmol-gen as miengk ane varvaru geb itin nangge angela nok bage be gireu love gibielk ve Pomate. Bekob angela nok givwat bele ete gen ukwas ukwas gisov ok gile be gitak yev ebe giengk alta ok gisov bele nok love gituvki gipil, bekob gidawi yev nok gisov nalk gile. Love walpap tis bilip be gikuri ges geb taku avut.

Angela aivat iyuv as tavulk

Be angela 7 ebe galkik ivwat tavulk gitangi is-ate ge ok, ipasang is-ate veve inyuv tavulk nok be niteng.

Angela mate ane giyuv ane tavulk be ur tis yev be tuerk gisov ate aplo be meng-gihlang be ges gisov nalk gile. Eisir es nalk tis ei walang ok vusa gile dubi aitol aitol, nalk gile ake aitol be ei gile dubi aitol. Be yev gen nalk ake ti tis ei dubi ti be taku natu natu walang ok tepwengge be ma gikwai.

Bekob angela ailu ane giyuv ane tavulk be ikari gen bamo ti weik ebe matendubi bamo ti ok tis yev ge gisov gielk gile. Be es gielk vusa gile ake aitol, ete ake ti tepwengge meng-gihlang weik ebe tuerk ok. Be es gen matawas ane tepwengge ebe ivang gielk ok vusa gile dubi aitol, be dubi ti tepwengge imat vun-kunu be ma. Be es ei-vovo bambamo ete ivang gielk ok vusa gile dubi aitol weik etok ge, ete ei-vovo nok dubi ti tepwengge tiate.

10 Bekob angela aitol ane giyuv ane tavulk be viteuk-aue bamo ti aivi weik ebe dau aivi ok, be belienge nangge gulumb gile gitak nalk. Eisir es bui bambamo be natu natu walang ok vusa gile dubi aitol, ete viteuk-aue nok beleinge gile gitak bui nok dubi ti, be tis bui de-demk tepwengge. 11 Viteuk-aue nok ital are inei Miemk Vavis. Be bui walang ete galkik es vusa gile dubi aitol ok, ete dubi ti meng-gihlang weik miemk vavis ok. Be amolmol anongge inum bui nok be ges is vun-kunu.

12 Bekob angela aivat ane giyuv ane tavulk be es as-matano tis aiweng be viteuk-aue tepwengge vusa gile dubi aitol. Be iyaing as-matano pakpak ti be aiweng pakpak ti, be viteuk-aue dubi ti tepwengge. Beti givin ebe eisir veve inro ok, ete tavlu ebe iyaing ok gikwai aivi ite yapin.

13 Bekob gali manbweng bamo ti giluep givang gulumb ane lu, be gaute mank nok gital yaun avo bamo ge dang-eteik; “Oyo, amolmol ete ivang nalk ok is-likok e! Angela aitol ete imbweg nangge ok, ginei inyuv as tavulk be niteng, atob eisir in-gas vavavne bamo molge!”

Copyright information for `KBM