Revelation of John 9

Angela bage-tavlu ane giyuv ane tavulk

Angela bage-tavlu ane giyuv ane tavulk be giteng, be au-gali viteuk-aue ti beleinge nangge gulumb gile gitak nalk. Be emb nalk avo ebe gisov ve gininem ok ane il-dabe gitangi ei. Ei gile ges nalk avo nok ane nam-avo ponge be ane varvaru love weik ebe yev bamo ti ane umkumk ok gisu gile gihlang. Gen varvaru bamo etok gisu gireu love gisil as-matano be as-matano giro taku ite ma. Be gen natu natu anongge weik ebe sapauk ok, iluep nangge gen varvaru bamo etok aplo ile itak itak nalk. Eisir nivos vavavne weik gav-gaving ane, ebe geb vavavne gitang-tangi amolmol ok. Be inei yaun gisov eisir be inei; “Yem unyain taku me gen natu natu walang ete givarkei nalk me ei ti bwaya. Yem unyaing amolmo, ebe inggas Pomate ane tuvweng giengk nas vatu ite ok ge. Yem unemb vavavne ge nitangi eisir nitangi aiweng bage tavlu, be unes eisir vunkunu bwaya. Gen bumbumue bambamo ete weik sapauk ok, ilat amolmol be la-lalngas tiate molge weik ebe muat ta-talir ok. Be sawa etok ete atob amolmol lolos ve ebe inmat vunkunu ok bemem atob inalgum be indi ma. Bingano, eisir tas givin anongge ve inei inmat vunu inkwai, bemem ilgum be gitangi ite.

Ayeu gali sapauk bambamo nok ivarkei be nas weik ebe mie guli bwelk hos ipasang is-ate ve valir ane ok. Be es gen ti weik ebe gulu-lung gol ok gisov dabas tulkwe, be nas weik ebe amolmol ok. Be dabas-lan undib bambamo weik avie-gaptol as, be nivos weik bwelk laion ane. Be gen weik ebe kup aen ok gikaiwel gideb bobos ane, be bais-lan olo-longe weik ebe bwelk hos girwel wil-kar ve valir ane be olo-longe ok. 10 Be lamis weik ebe muat ta-talir ane ok, be miemk vavis ebe ve nitpe amolmol be nemb vavavne nitangi is nitangi aiweng bage tavlu ok, ete giengk gideb lamis ane. 11 Eisir nok as king ti ete geb eisir dabin. Be king nok ete ei angela nalk avo ebe gisov ve gininem ok ane. Ital angela nok are giengk Hibru avos inei Abadon. Tantal niengk eitit ate avond tanei Amol Giyaing gen walang ok ane.

12 Gen bunam mate ane ande ginme gile gikwai. Be unaute! Bunam ailu giengk nangge be atob ninme.

Angela 6 ane giyuv ane tavulk

13 Angela 6 ane giyuv ane tavulk, be ayeu gaute avo ti meng-gihlang nangge gen aivat ebe weik bwelk dabe range ebe givarkei gitangi alta gol ebe giengk Pomate na ok ane kuni aivat etok ok. 14 Avo nok ginei gitangi angela bage tavlu be ano dongke ebe geb ane tavulk ta ok be ginei; “Mie nuhlang angela aivat ete imbweg kapual-lu nangge bui bamo Yupretas ok inkwai kapual lu.” 15 Beti ei gihlang angela aivat nok ikwai kapual lu be ile, veik atob gaptol inemb amolmol tepwengge vusa nile dubi aitol be atob ines amolmol dubi ti ane tepwengge vunu be ma. Ve sotol isge sawa etok ge ebe ve inalgum kulkul etok ok. 16 Be inei gitangi ayeu dang-etok inei amolmol valir ane etok gitangi 200 milion. Ayeu gaute dang-etok ge, 17 bekob gali gen ti weik ebe gayengk mev ok be gali bwelk hos tis ane amolmol ebe imbweg iwei ok. Eisir nok as mala dang-eteik; Amolmol eisir ate ino kup aen ge, be bwalbwale muele tis sangas be maingo. Be bwelk hos bambamo etok dabas weik ebe laion ok. Be yev tis ane umkumk be vat salfa ebe yev gen be muele ok gisu meng-gihlang bwelk nok avos. 18 Gen vavavne aitol etok, yev, be yev umkumk, be vat salfa ebe yev gen love ande muele tiate, be meng-gihlang bwelk hos etok avos ok ete ges amolmol dubi ti tepwengge vun-kunu ikwai amolmol dubi ailu ge. 19 Bwelk hos nok as gwang-ne giengk godos be lamis. Lamis etok tis godo weik ebe muat ok be ilat amolmol be imat vun-kunu.

20 Be amolmol tavlu tepwengge ebe gen vavavne aitol etok meng-gihlang gipil eisir ite ok, bwais ve ret inro is-ate vukir be inavkir dumas nitangi as gen bambamo ete bais ipasang ok. Bingano, eisir bwais ve ret inkari as luev ete inei uiye be es miengk gitangi ngalau tiate, be tis pomate bingkasop ane bambamo ebe ipasang ve gol tis silva be baras be ei aitine ok nikwai. Gen bambamo etok gitangi ebe ve indi taku, me inaute yaun, me tis vas invang ok ite ma. 21 Eisir nok ete nolge es amolmol subu vun-kunu be dueb tinas be wasi tinas be ivai-vaina gen gitlek. Bemem iro is-ate vukir be ivkir dumas gitangi as luev tiate bambamo etok ite weik etok ge.

Copyright information for `KBM