Titus 2

Tanvang mul ve luev gen vevies ane ge

Mie nunei yaun nitangi ba-bamos avie be amol nitau nile yaun ano ete gubul gubul eisir ok ge. Mie nunei nitangi eisir be nunei: Amol gaptol ete nolge ba-bamos gikwai ok, eisir inum bui vavis niriv be nira ite ma. Eisir inemb is ate dabin vie-ngge be ines as luev tis dabas-gwet ge. Eisir inemb as aplos givin ta gwangne ge, be tas viti ve amolmol, be invarkei gwangne be in-gas gen bunam tis aplos dongke ge.

Be ba-bamos avie ok weik etok ge, eisir invang inemb is ate dabin vie-ngge, be inei amolmol as bing nangge bage bage ane ite ma. Eisir invang weik eisir avie bui ane roro. Eisir invang weik amolmol ebe imbul amolmol ok, veik inbul luev gen vevies ane nitangi avie gaptol vaku-vaku. Eisir ba-bamos avie inbul avie vuivuei ve luev dang dang-eteik: Tas nivin as amol-gen be natus-gen, be eisir ate ok inemb is ate dabin vie-ngge veik invang aplos sang vie-ngge. Eisir in-pasang as nam aplo vie-ngge be inemb arwas-gen tis natus-gen dabin nas indi. Be insov as amol gen as yaun ane lu vie-ngge. Eisir inalgum gen walang etok nitangi ge, veik amolmol indi ebe eisir ilgum dangetok ok be inei Pomate ane mateu susweng bwaya.

Amol gaptol vaku-vaku as yaun

Be nunei yaun gwangne ge nitangi amol gaptol vaku-vaku nivin weik etok ge, veik eisir inemb is ate dabin vie-ngge. Mie nos am luev walang ok vie-ngge nuvang eisir nas, veik indi be invang mul ve miam luev vie etok. As mate walang ok mie nomb yaun ebe ano ano ok ge nitangi eisir, be nunei yaun bingkasop ti nivin ite. Mie nulgum kulkul etok tis aplom dongke-ngge. Mie numbul eisir be nunei yaun ano bupwe ge, ebe ve nilgum amolmol aplos be tas vevie ane ok ge nitangi eisir, veik atob mie nuvarkei amolmol ebe ve inalgum eitit tiate tiate ok as luev avut be atob invang tis mai-mayas ge.

Amolmol kulkul ane as yaun

Be nunei nitangi amolmol kulkul ane, ve insov as amolmol-gen ebe emb is dabin ok as yaun walang ok ane lu vie-ngge. Eisir nalgum gen vie-ngge nitangi ebe as tivias-gen tas givin ok. Be in-go tivias-gen ve yaun tiate ite ma. 10 Be invai-vaina tivias-gen as gen dadanis ite, eisir insov tivias-gen as yaun walang ok ane lu vie-ngge be inalgum kulkul, veik tivias-gen tas nivin eisir tis as kulkul ete ilgum ok. Veik atob eisir as gen bambamo ete ilgum ok atob nes ru, ve eisir ivang mul ve Pomate, Amol ebe geb eitit ru ok ane yaun ebe eitit tanei tanei ok.

Eitit tanvang aplond sang vie-ngge be tanasge sawa ebe Kilisi ve ninumul ninme ok

11 Pomate ges ane ta givin ebe ve nemb amolmol tepwengge ru ok ru gitangi eitit gikwai. 12 Be Pomate ane ta givin nok ge ete gibul eitit ve ginei tankari and luev ebe tavkir dumand gitangi Pomate ok nikwai, be tis and luev gen tiate nalk etenik ane. Be gibul eitit ve tand nitung gen vevie be tanes and luev nitau nile Pomate ge tis ete tavang nalk nik. 13 Pomate ane ta givin nok ge ete gibul eitit be aplond givin gwangne molge, be tasge sawa vie ebe atob tan-gas ok. Bingano, eitit tasge sawa ebe Pomate bamo be Amol ebe geb eitit ru ok Yisu Kilisi ve ninumul ninme tis Pomate ane bogbogo ok, painge ete tavang nik. 14 Kilisi geb ate be gimat vunu giwel eitit, ve givgo eitit be gigas eitit takwai and tiate walang ok ane gwangne ebe geb eitit ta ok. Be ei giro eitit vukir be ande metahlang ve ei ane amolmol-gen gikwai, dangetok be eitit lo-lond gwangne ge ve tanvang mul ve luev gen vevies ane tis as mate walang ok nemb ta-ngge.

15 Dangetok be as mate walang ok mie nomb yaun etok nitangi eisir painge ge, be nos bing gwangne ge nitangi eisir be nunei invang mul ve yaun etok ge. Mie nuvarkei gwangne ge be nuitin amolmol ebe isov yaun ane lu ite ok as luev nikwai. Velob amolmol indi mie be inei bwat mie gitangi gen ti ite.

Copyright information for `KBM