1 Thessalonians 3

Imuac niŋ muŋguc mambéc waŋbipiwiŋac séc qahac waŋu, tosara nini niŋni sécgéyu neŋacnec you Aten ama areŋa yandaiguc kecʒiŋ. Kecma Kristoac buŋa suruc hiabiawac wamma Anutuac ai ic kecʒac ninʒéŋ ninʒéŋ dacmunanina Timoteo i onacmuru méliziŋ. Imi mia meseli énécmima onac ninʒéŋ ninʒéŋginawac wamma qerigina ʒéhiaru énécmiyu méŋnéŋ méŋ ʒérabéra hénia hénia qeriaiguc keŋqe haqe ménda wammu niŋac méliziŋ. Waŋu neŋaŋ imi réwéri imuhucya mihicŋiwiŋ niŋac nonoporec imi mia eŋaoc ninʒu. Nini iniguc momacnec keriŋ nalé imuaru kecma réwéri mihicŋiwiŋ imuac mia walac énézéyiŋ. Waŋu hélacnec imuhuc hicŋiyec imi ini ninʒu. Imuac ni acguc muŋguc méŋ mambéc waŋbipimaŋac séc qahac waŋu, ninʒéŋ ninʒéŋgina imi hémma nimmaŋ ʒé i méliyi. Imi mia héna imuhuc me imuhuc ala batuc miŋinanéŋ ala batuc waŋ énécmiyu ai kuneŋ meyiŋ imi héla qahac wambac niŋac.

Timoteonéŋ Tesalonika hénaoriŋ ionac hakagina qacguc imuacsuruc Paulo ézéyec.

Waŋu degucmi Timoteonéŋ onac murunec liliŋgéma hama onac ninʒéŋ ninʒéŋgina ʒéma goi héihéi onac muru hezac imuac suruc ʒézé ségiségiyaguc nénézéyu niŋiŋ. Waŋu ʒéyecnéŋ ini imi neneŋ onac niŋ waŋanʒiŋ ésécnec nalé séc niniŋ ɋeli ɋelinec niŋsoroc waŋ nénécmima qerigina waiʒalaŋ wamma ninicbiŋ ʒé wamma kecʒu imuhuc ʒéyu ninʒiŋ. Ninʒéŋ ninʒéŋ dacmuna hécnina ʒéma nauŋ hécnina, imuac niŋac ʒéra waiya ʒéma nununesiiguc kecʒiŋ, néŋ ninʒéŋ ninʒéŋgina néŋ meseli nénécmizac. Ini Miŋ Kewuninawac qeriaiguc imuhuc naŋselima kecʒu imuac niŋac nini niŋni degucmi kekecnina kecʒiŋ imi hélaguc wanʒac. Neneŋ neŋaŋ Anutuac wésiaiguc onac niŋ wamma ségiségi yanda mihicŋiziŋ. Imuac mia onac niŋ wamma imuac tasiawac ewa hia dimuhucyanéŋ Anutu meleŋ mini sécgémac ʒéma niŋanʒiŋ. 10 Waŋu siŋi kaiwe séc onac kic tanecgina muŋguc inicma onac ninʒéŋ ninʒéŋgina séha ménda he énécmizac imi mesolaŋaniwiŋ ʒé qerininanéŋ hélawac ʒéwelec wanʒiŋ.

11 Deguc Anutu maŋgocnina eŋeyaoc ʒéma Miŋ Kewunina Yesunéŋ onacmuru keŋkeŋawac hénanina nénézéyic hémbiŋ ʒé ninʒiŋ. 12 Waŋu Miŋ Kewuninanéŋ goi héihéigina mesai énécmiyu neneŋ goi héihéi waŋ énécmianʒiŋ ésécnec eŋaŋ sucginaiguc ʒéma tosara ionac muru sécgé énécmima qesalecgé énécmimac. 13 Waŋu inéŋ qerigina meseli énécmiyu neŋaŋ Miŋ Kewunina Yesunéŋ eŋeya ic embachéra téréya iniguc mama hamac nalé imuaru, Anutu maŋgocninawac wésiaiguc képésic solaŋ téréyanec nammu niŋac wanʒiŋ.

Copyright information for `KGF