Acts 26

Paulonéŋ Agripa ʒéma Fesitoiorac kicgiraiguc ac ʒéyec.

Waŋu Agripanéŋ Paulo yomuhuc ézéyec; Geŋgaoc ac ʒéna guac niŋgénni. Ʒéyu Paulonéŋ méranéŋ séséc wamma yomuhuc ʒéyec; Ic kewu Agripa, Yuda ic eneŋ ac waŋ nénʒu imuac bakia degucmi guac kicgaiguc ʒémaŋ ʒéwa ewana hiaruzac. Imi mia gi Yuda ic nonac haka silic hénia hénia ʒéma ʒéqesinina imi nindacʒaŋ imuac niŋ imuhuc wanʒua. Imuac ewa bénʒéŋgaiguc acna ʒéwa niŋnémbésémaŋ. Ni komocna igucnec hénima Yerusalem ʒéma nena baec yanda qeriaiguc dimuhuc kecma yandiyi imi Yuda ic ieneŋ mocʒoŋ nindacʒu. Ieneŋ becarunec nalé horua néŋgicac néŋanʒu imuac niŋ héipuc waŋ némmuac siŋgina hewacnec ni Farisaio ic Yuda ic ionac tuŋ méŋ héna ac dindiŋanec méndacanʒu ionarunec ʒéma héniana momacnec hia ʒédacbunec. Waŋu ni Anutunéŋ yanda hécnina ac ʒiki énécmiyec imuac mambéc kecanʒua. Waŋu hénia imuac niŋ ni deguc ac gésigési amaiguc nanʒua. Waŋu ʒikiʒiki ac imuac héla imi késawiŋ ʒéma Israelac ɋelihéra kisic areŋhéra 12 neŋaŋ siŋi kaiwe séc Anutu mepési mianʒiŋ. Ic kewuna, buŋa imuac mia mambéc wamma ai mewa Yuda ic ieneŋ aciguc nopocʒu. Anutunéŋ humumia meɋeli énécmianʒac, héla imi ini némac niŋ niŋgic ménda wawaŋac ésécnec waŋanʒac? Waŋu ni acguc Yesu Naʒarete ama areŋa igucnec iwac qac buŋa mesoho wammimaŋ ʒé iwawai mocʒoŋ tinduc wammaŋ imuhuc ʒéma niŋi. 10 Yerusalem imuaru ai imuhucya mia meyi. Waŋu hofac oo ic kuaya ionaru kuc buŋa mema météré ic sasala hésa amaiguc onopocma keri. Waŋu unuhumuwiŋ ʒé ʒétecgégic ewa momac wamma oaec ʒéénécmiyi. 11 Bakia énécmimaŋ ʒé Yuda ic ionac tocgotocgo amaya amaya kemma Yesuac qac ʒébirimu niŋac tericgé énécmiyi. Waŋu qerina geriwaguc waŋu mebiri énécmimaŋ ʒé ama areŋa yanda yanda Yuda baec séŋgaŋgeŋ hezac imuarugeŋ acguc keŋi.

12 Ai imuhucya memaŋ ʒé hofac oo ic kuaya ionac oaec kiwi qacginaguc imi mema Damasiko ama areŋa yandaiguc kemmaŋ ʒéma keŋi. 13 O, ic kewuna, keŋkecba gau komoc waŋu, kurumeŋunec asac mararaŋ kaiwe kiwa asac mararaŋa ogicogira imuhucyanéŋ mama ni ʒéma ichécna hoturu nénécmima qetagali nénécmiyec. 14 Waŋu nini mocʒoŋ baeciguc tendiŋgé nunuyu hema ewa méŋ Hebiraio aciguc yomuhuc niŋi; Saulo, Saulo, gi némac niŋ nunesi waŋ néŋanʒaŋ? Gi ʒéraiguc hénaganéŋ qena guyu siŋga hia nimbésémaŋ? 15 Imuhuc ʒéyu ni yomuhuc ʒéyi; Miŋ Kewu, gi méré? Ʒéwa Miŋ Kewunéŋ yomuhuc nézéyec; Nunesi waŋ néŋanʒaŋ Yesu ni mia. 16 Gi yacma hénaganéŋ tima nanna, ni imi gi iwawai hénʒaŋ imi ʒéma kecma gézéwa hémbésémaŋ imuac buŋa ʒézé ic wamma nuac weleŋ qeqe icna wambésémaŋac gésigémmaŋ ʒé hicŋigénʒua. 17 neŋ geŋga ic embac Yuda ic ʒéma ic enia ionac sucgina igucnec gésigémma muŋguc ionac muru méligémmaŋ.

18 Geŋ kicgina méwéréŋgé énécmina siŋi igucnec asac mararaŋ igucgeŋ, Biria miŋinawac kuc igucnec Anutuac murugeŋ liliŋgéma hagic biriagina ʒuac énécmiwa ni ninʒéŋgé némma météré ic sucginaiguc ai buŋa késamu niŋac

Buŋa suruc énézéyec imi muŋguc ʒéma Agripa ézéyec.

19 Ic kewuna Agripa, hénia imuac niŋ ni iwawai kurumeŋunec nézéyu héŋi imi ménda qetalima 20 walac imi Damasiko ama areŋa yanda miŋina, waŋu keŋkecma Yerusalem miŋina ʒéma Yuda baec séc ic embac ʒéma ic enia momac yanda ewagina melemma Anutuaru liliŋgéma hama haka hiabia, qeri meleŋ meleŋac séha wammu niŋ ackuaʒéc énézéma keri. 21 Waŋu imuac niŋ Yuda ic eneŋ ocmuŋ téréyaiguc népésima nuwiŋ ʒé waŋgic. 22 Waŋu Anutunéŋ naŋgénéŋu érékecma deguc ic eŋeŋa mamaya momac yanda ionac kicginaiguc namma ackuaʒéc énézéaŋiac énézéanʒua. Waŋu ʒéanʒua imi ac méréra qahac. Anutuac tiliŋ tiliŋ ic ʒéma Mosenéŋ iwawai kileŋ hicŋimac ʒégic imi sac énézéanʒua. 23 Kristonéŋ qenʒeŋ manʒeŋ qema humuma humumia ionarunec walac yacma Yuda ic ʒéma ic enia asac mararaŋac ʒéau énécmimac imuhuc zégic ac imi mia neŋ ʒénaŋgéanʒua.

24 Paulonéŋ ʒédiŋima ac imuhuc énézéyu Fesitonéŋ ac kucnec ʒéma éʒéyec; Paulo, gi ewaga sohozac. Niniŋ yandaganéŋ qeriga mesoho génʒac. 25 Ʒéyu Paulonéŋ ac yomuhuc meleŋ miyec; Ic kewuna Fesito, ni ewana ménda sohozac, néŋ ac héla niŋareŋgéma ʒézua. 26 Ic kewu, geŋgaoc iwawai hicŋiyec imi mocʒoŋ nindacʒaŋ imuac niŋ ni efima gézézua. Iwawai imi baec waŋgoŋaiguc ménda hicŋiyec. Imuac haka méŋac méŋ guac kicga igucnec musaŋ gégéyawac méŋ ménda hezac imi ni ninʒéŋgézua. 27 Ic kewu, Agripa gi Anutuac kua meme ic ionac acgina imi ninʒéŋgéanʒaŋ? Gi ninʒéŋgéanʒaŋ imi ni ninʒua. 28 Imuhuc ʒéyu Agripanéŋ Paulo yomuhuc ézéyec; Ac hotoŋadac ʒéma Kristoac ic wammaŋ niŋ meseli nénʒaŋ me? 29 Waŋu Paulonéŋ ʒéyec; Ac hotoŋa me ménda horua, gi momacguc sac qahac, néŋ tosara deguc acna ninʒu ini mocʒoŋ seŋ hésana yomuac sac ménda mihicŋima nena ésécnec téŋgéŋ wammu niŋac wanʒua.

30 Imuhuc ʒéyu ic kewu ʒéma baec galeŋ ʒéma Beanike ʒéma ic tosara iniguc tacgic ieneŋ mocʒoŋ yacma keŋgic. 31 Kemma eminiŋ wamma eŋawu yomuhuc ʒégic; Ic yomi haka méŋ humumia me hésa amawac buŋa wawaŋa séc méŋ ménda waŋec. 32 Waŋu Agripanéŋ Fesito yomuhuc ézéyec; Ic imi Kaisanéŋ
26:32Qac yomuac hénia imi; Romawac ic kewunéŋ
acya ʒétecgémac niŋ ménda welec miwacnec geŋ hia hulac miwaŋnec.

Copyright information for `KGF