Luke 20

Yesuac qac buŋaya imi dimuacnec ʒéma qesimigic.

Kaiwe méŋiguc Yesunéŋ ocmuŋ téréyaiguc ic embac buŋa suruc hiabia imi ʒéau énécmima ku énécmiyu hofac oo ic ionac kiwagina ʒéma héna acac kiwi ic ieneŋ qeriawac galeŋ iniguc hosuru hagic. Hama yomuhuc ʒégic; Nénézéna ninni, gi haka imi némac qac buŋaiguc meanʒaŋ? Mérénéŋ qac buŋa imi géŋec? Ʒégic melemma ʒéyec; Ni acguc qesiqesi méŋ qesiwa ini walac meleŋ néŋgicguc. Yohaneac doku naec haka imi dimuacnec hayec? Kurumeŋ igucnec me baec ic ionarunec? Ʒéyu ieneŋ eŋaocnec eminimma ʒégic; Kurumeŋ igucnec ʒéwiŋiguc yomuhuc ʒémac; Imuhuc waŋu némac niŋ ic imi ménda ninʒéŋgé migic? Ic embac mocʒoŋ Yohaneac niŋ Anutuac kua meme ic ʒéma ninʒéŋgézu imuac doku naec haka imi ic ionarunec ʒéwiŋiguc ieneŋ hocnéŋ nénérimu. Imuhuc eminimma yomuhuc melemma ʒégic; Dimuarunec hayec imi nini ménda ninʒiŋ. Imuhuc ʒégic Yesunéŋ yomuhuc ʒéyec; Ni acguc néma qac buŋaiguc ai imuhucya meanʒua imi ménda énézémaŋ.

Ai miŋina ʒéma soukiwa ai ic.

Imuhuc ʒéma ic embac séséc ac yomuhuc énézéyec; Ic méŋnéŋ waiŋ ai mema ai ic tosara soukiwa ai memu niŋac ac ʒikima ai buŋa qeénécmima baec méŋiguc kemma nalé horua kerec. 10 Nalé ducŋiyu waiŋ ai imuac héla bakia migic memac niŋac weleŋ qeqe icya ai ic ionac muru mélimiyec. Waŋu ai ic eneŋ weleŋ qeqe ic imi yéwéria qema eŋ mélimigic liliŋgéyec. 11 Liliŋgéyu muŋguc weleŋ qeqe méŋ mélimiyu ic imi imuhucyanec yéwéria qema gamu qeqe wammima eŋ mélimigic liliŋgéyec. 12 Liliŋgéyu muŋguc weleŋ qeqe méŋ mélimiyu hatac haréwéc waŋec. Waŋu ic imi imuhucyanec qema séwiya mebirima séŋgaŋgeŋ nesigic keŋec. 13 Imuhuc waŋgic waiŋ ai miŋinanéŋ yomuhuc ʒéma niŋec; Dimuhuc wammaŋ? Nuac naŋ sorocna yomi mélimaŋ. Ic yomi mia ehéihéi wammimu gezaŋ. 14 Waŋu ai ic ieneŋ ic imi hémma eŋacnec eminimma yomuhuc ʒégic; Ic yominéŋ mia kecma ai yomuac mératéc ic wammac imuac qehumuni iwac mératécya imi neŋaŋ mératécnina wammac. 15 Imuhuc ʒéma nesimigic waiŋ ai imuac séŋgaŋgeŋiguc keŋu imuaru qegic humuyec. Waŋu waiŋ ai imuac miŋinanéŋ dimuhuc waŋ énécmimac me? 16 Inéŋ hama ai ic imi mocʒoŋ unuhumuma waiŋ ai imi ai ic méŋ énécmimac. Imuhuc ʒéyu ic embac ieneŋ nimma yomuhuc ʒégic; Haka imuhucya ménda hicŋiyu. 17 Yesunéŋ ic embac inicma yomuhuc ʒéyec; Imuhuc waŋu kiwi ooya yomuac hénia imi némac? Mericqe ic ieneŋ hoc méŋ héŋara mema giligic keŋkeŋa iminéŋ ama waŋgoŋaiguc ama imuac hoc oruha waŋec.
20:17Leg 118:22
18 Méŋnéŋ méŋ hoc imuac qahaiguc maqeyu ʒéŋgédacmac. Waŋu hoc iminéŋ ic méŋac qahaiguc mamac imi qototoriyu toma ésécnec wandacmac. 19 Imuhuc ʒéyu héna acac kiwi ic ʒéma hofac oo ic kiwa eneŋ ac imi eŋaŋ niŋac ʒéyec imi niŋasarima focdac késawiŋ ʒé waŋgic, néŋ ic embac ionac niŋac ʒénéŋgina hiriyu waigic.

Takis haihaiyawac manam batuc.

20 Imuac ieneŋ hosuraiguc galeŋ mema baec galeŋnéŋ galeŋgémac niŋac iwac méra bawaiguc Yesu opocbiŋ ʒéma kic galeŋ meme ic méli énécmigic kemma ac képésiraguc méŋ ʒéyu mihicŋiwiŋ ʒéma ic héla ésécnec ikocgina hoturuma galeŋ megic. 21 Imuhuc wamma qesimima ʒégic; Kiwi ic, nini ninni, gi ic héla, ic séwi tanecginawac ménda héŋanʒaŋ, waŋu Anutuac ac hélacnec ku énécmianʒaŋ. 22 Nini Kaisawac takis mimia imi hia wawaŋawac séc me qahac? 23 Imuhuc ʒégic Yesunéŋ diwi qiwiliŋgina imi niŋtegicma yomuhuc ʒéyec; 24 Soukiwa momacguc nézégic hémba, mérac irec ogic hezac? Ʒéyu ʒégic; Kaisawac. 25 Ʒégic ʒéyec; Kaisawac buŋa imi Kaisawac mimu. Anutuac buŋa imi Anutuac haimimu. 26 Imuhuc ʒéyu ieneŋ ic embac kicginaiguc iwac képésira méŋ mihicŋimuac séc qahac waŋec. Waŋu iwac ac bakia niŋac acgina qaiyu welicgégic.

Humuc igucnec ɋelima yacbiŋ.

27 Sadukaio ic ieneŋ humuc igucnec yayac imi ménda hezac ʒéma ninʒéŋ géaŋgic. Waŋu ionarunec tosranéŋ Yesuaru hagic. 28 Hama yomuhuc qesimigic; Kiwi ic Mosenéŋ kiwi yomuhuc oma nénécmiyec; Ic méŋac daranéŋ embac mema ɋeli qahac kecma humuyu ic iminéŋ
20:28Munianéŋ.
iwac qawéra
20:28Embac malé.
imi mema merac ic méŋ mihicŋiyu darawac buŋa wammac.
29 Waŋu ama areŋa méŋiguc dac muna 7 kecgic. Kecma walacginanéŋ embac méŋ mema ɋeli qahac kecma humuyec. 30 Humuyu iwac andia ʒéma 31 andiawac andianéŋ embac imi meyec. Waŋu imuhucyanec wamma dac muna 7 imi mocʒoŋ ɋeligina qahac kecma humudacgic. 32 Waŋu imuac andiaiguc embac imi acguc humuyec. 33 Imuac 7 imi mocʒoŋ embac imi megic imuac yacyacwac naléiguc embac imi sucgina igucnec mérac iniŋa wammac? 34 Imuhuc ʒégic Yesunéŋ ʒéyec; Baecac hicŋisai eneŋ ic embac meamuanʒu. 35 Waŋu ic embac ama baec hémbénaŋa hahayawac buŋahéra ʒéma humumia sucgina igucnec yacyawac buŋa qeénécmimia ieneŋ imi ic embac ménda meamumu. 36 Ieneŋ imi yacyarawac buŋa wamma Anutuac nambérac wamma kua meme uŋa ésécnec kecmu imuac muŋguc humumuac séc qahac. 37 Mose acguc ic hésa waiyaguc imuac suruc oma Miŋ Kewuninawac ʒéma Abarahamac Anutu, Isakawac Anutu, Yakopac Anutu imuhuc ʒéma humuc igucnec yacyac hezac imi nénézéyec.
20:37Mmh 3:6
38 Hénia imi yomuhuc; Ic embac Anutuac muru kecʒu imi mocʒoŋ kekecginaguc. Imuac niŋ Anutu imi ic humumia ionac Anutu qahac, néŋ ic embac kekecginaguc ionac Anutu kecanʒac. 39 Héna acac kiwi ic ionarunec tosaranéŋ yomuhuc ʒégic; Kiwi ic, ac ʒézaŋ imi hélacnec! 40 Waŋu ieneŋ iwawai méŋac méŋ muŋguc qesimiwiŋ ʒé niŋyéwérigic.

41 Waŋu Yesunéŋ ionac yomuhuc énézéyec; Dimuhuc ic embac eneŋ Kristoac niŋac Dawidiac ɋeli ʒéanʒu? 42 Legiciguc Dawidi eŋeyaoc yomuhuc ʒéyec; Miŋ Kewunéŋ nuac Miŋ Kewuna yomuhuc ézéyec; 43 Gi nuac héinaiguc tacnanec haʒéchécga hénagawac duandiaiguc qutulaŋgé énécmiwa guac héna titiya wammu.
20:43Leg 110:1
44 Dawidinéŋ Kristoac niŋ Miŋ Kewuna ʒéyec imuac dimuhuc iwac ɋelihéra wammac?

45 Imuhuc ʒémaguc ic embac mocʒoŋ nimma kecgic kicginaiguc Yesunéŋ tohotoho ichéra yomuhuc énézéyec; 46 Héna acac kiwi ic ionac niŋ técgina nimma kecmu. Ieneŋ imi maleku horua héima keŋha wammu niŋac waŋanʒu. Waŋu nénnagémba sombeŋiguc yaiʒézé ac waŋ énécmigic nimmu niŋac waŋanʒu. Waŋu tocgotocgo amaiguc ʒéma ségiségi ariaciguc tatac eŋeŋaiguc tacmu niŋac waŋanʒu. 47 Ieneŋ embac malé ionac iwawai imi onagicma ɋécgéma ikocgina hoturu amuma ʒéwelecma ac horuanec ʒéanʒu imuac niŋ bakiagina yéwéria énécmimac.

Copyright information for `KGF