Psalms 53

Anutunéŋ ic solaŋawac horec.

(Legic galeŋawac; Dawidiac legic ʒéra niŋu hiŋgac hiŋgara, Mahalat legic imuac ewaiguc héihéiya.) Ic qelaŋ imi ewa qerianéŋ ʒéma Anutu ménda kecʒac ʒéanʒac. Ic imuhucya eneŋ houdacma haka ewa loloŋawac waŋanʒu. Imuac haka hiabiawac waŋanʒac imi méŋ ménda kecʒac.

Anutunéŋ ic niŋtegic qiŋtegicyaguc, Anutuac hochoc ai meanʒac méŋ tacʒac me qahac imi hémmaŋ ʒé, kurumeŋ igucnec baec icac naŋhéra neŋaŋ niŋac kic hiyu mazac. Héŋu momac yanda andé andé kemma momacnec biridacgic, imuac haka hiabia waŋanʒac méŋ ménda kerec, qahac téŋgéŋ waŋu horec.

Képésic wamma saméŋ neanʒu ésécnec nuac ic embachécna neénécmima Anutugina ni ménda nuruanʒu imi eneŋ niniŋgina qahac kecanʒu me? Onac yaré qewiŋ ʒé areŋgéma nanʒu imi onac sicgina imi Anutunéŋ héndéŋ énécmiyec, imuac niŋac ieneŋ ʒénéŋ hirihiriac iwawai méŋ ménda heyec imuaru ʒénéŋ hirihiri yanda waŋgic. Anutunéŋ ionac héŋacgina meyec imuac niŋac gi gamu qeqe mihicŋi énécminec.

Israelac aŋgéŋ titi miŋinanéŋ Zion igucnec hamac. Anutunéŋ ic embachéra hésa ɋatégina igucnec onagiru liliŋgému nalé imuaru Yakobonéŋ ʒézé ségiségi waŋu, Israelnéŋ ewa hia nimmac
53:6Israel imi Yakoboac qara ɋelia Anutunéŋ qacmimia, waŋu qara imi iwac ɋelihéra ionac qac yanda wanʒac.


Copyright information for `KGF