Romans 13

Baec galeŋ ionac ac niŋtoho wammu.

Icya icya imi galeŋ hécgina ionac méra bacginu kecmu. Hénia imi yomuhuc, galeŋ ai buŋa méŋnéŋ méŋ Anutunéŋ ménda niŋunec méŋ ménda hicŋima hezac. Waŋu galeŋ mocʒoŋ yanda imi Anutunéŋ kumu énécmiyecac kecʒu. Imuac niŋac galeŋ buŋa ionac acgina qeqe imi Anutuac ʒézé seliawac ac qeqe wanʒac. Waŋu imuhuc acgina logianʒu imi eŋaocnec képésic imuac tasia mihicŋimu. Galeŋ ic imi haka hiabia wambiŋ ʒéni bac yandi yandi ménda waŋ nénécmianʒu, néŋ haka biria wambiŋ ʒéni imuhuc waŋ nénécmianʒu. Imuac gi imi ic méŋ kuhaguc iwac niŋ bac yandi yandi ménda wammaŋ ʒé ninʒaŋiguc haka hiabia wamma kecbésémaŋ. Imuhuc wanna mepési géŋgéŋa wammac. Ic galeŋ méŋ imi Anutuac weleŋ qeqeya kecma guac muru kekec hiabia mihicŋi gémmaŋ ʒé kecʒac. Waŋu gi haka biria waŋanʒaŋiguc iwac mia bac yandi yandi wambésémaŋ. Inéŋ sou ɋaruc imi eŋdac ménda késa kecʒac. Imi mia Anutuac weleŋ qeqe icya kecma méŋnéŋ haka biria waŋu Anutuac qeri gericyawac weleŋ qema képésicyawac kitiwa meleŋ mianʒac. Hénia imuac niŋac méra bacginu kecmuac hezac. Imi mia Anutuac qeri geric imuac niŋac sac qahac, néŋ ewa qerigina solaŋa imuac niŋac momacnec imuhuc wammuac hezac. Ieneŋ imi Anutuac weleŋ qeqe ichéra kecma nalé séc ai mema weleŋ qeénécmianʒu. Hénia imuac niŋac ini takis acguc haimuac hezac. Imuac takis hénia hénia énécmimuac hezac imi mocʒoŋ énécmimu. Takis niŋac ʒégic takis énécmimu. Bac yandiyandi waŋ énécmimuac hezac ionac imi bac yandi yandi waŋ énécmimu. Eegina héi énécmimuac hezac ionac imi eegina héiénécmimu.

Ala waŋamuma qerinéŋ goihéihéi waŋamumu.

Ic méŋac méŋ taséginaguc ménda wammu, néŋ siŋ niŋamuma kekec imuac sac niŋgic taségina wammac. Méŋnéŋ ic tosara goigina héianʒaciguc ic imi mia héna ac mocʒoŋ méndacdacʒac. Kaisero ménda wammu. Ic ménda unuhumumu. Kowu ménda nemu. Héipuc ac ʒéwiŋ ʒé ac ikoc ménda wammu. Hémbaoc ménda wammu. Waŋu héna ac tosara hezac, néŋ héna ac mocʒoŋ imi geŋga goiga héiamuanʒaŋ imuac séciguc alagawac goiya héimiwésémaŋ ac imuac qeriaiguc hedacʒac. 10 Goi héihéinéŋ alayawac haka biria ménda wammac. Hénia imuac niŋac goi héihéi momacgucnéŋ héna ac mocʒoŋ wandac wandara wanʒac.

Haka dimuhuc waŋamuma kecbiŋ?

11 Waŋu nalé yomuac tanera bec niŋtegicma hakagina yomuhuc wamma kecmu. Kicga hima gau igucnec yacbésémaŋ imuac naléya imi bec hazac. Némac niŋ, walac ninʒéŋgéma mambéc waŋiŋ éséc qahac, néŋ imi ogicma deguc aŋgéŋ titinina imi hosucgé nénécmizac. 12 Siŋi imi keŋ keru bec ama giaŋimaŋ ʒé wanʒac. Imuac niŋac neŋaŋ siŋi tunumaŋac wawaŋ meme aténdacma edamuyawac bunda maleku héini hiŋgacmac. 13 Kaiweac séciguc wawaŋ meme ee héihéiyaguc qindiŋi amuma kecbiŋ. Kaiʒiliweŋ ʒéma doku seliguc ewa soho qahac, kaisero ʒéma séwiac siŋiguc qahac, waŋu euqeqe ʒéma nimbupuciguc qahac, 14 néŋ maleku éséc Miŋ Kewu Yesu Kristo héiamuma kecmu. Waŋu séwiginawac siŋ niŋac wamma séwiac ai
13:14Képésic ac siŋniŋ.
imi ménda niŋareŋgému.

Copyright information for `KGF