Romans 14

Ninʒéŋ ninʒéŋ selia ʒéma ninʒéŋ ninʒéŋ bébélacgia.

Mérénéŋ méŋ ninʒéŋ ninʒéŋa kuha mamaya kecma niŋ éréhéc waŋu ʒésure ménda wammimu. Méŋ imi iwaiwai mocʒoŋ efima nemacac séc ninʒéŋ ninʒéŋ selia késa kecʒac, néŋ méŋ imi ninʒéŋ ninʒéŋa bébélacgia imuac ʒuaʒua sac neanʒac. Nene imuac me imuac efima neanʒac inéŋ nene tosara ménda neanʒac iwac niŋu mamaya ménda wammac. Waŋu nene tosara ménda neanʒac imi acguc nene imuac me imuac efima neanʒac i képésicyaguc ménda ʒémimac. Gi mérénéŋ ic méŋac weleŋ qeqeya niŋgésima kecʒaŋ? Nanaŋ selia me maqeqeya imi mocʒoŋ eŋeya miŋinanéŋ niŋu hezac. Miŋ Kewuninanéŋ hia meselimiyu nammacac séc. Imuac i imi Anutunéŋ naŋgéyu hia naŋselimac. Ic méŋnéŋ ai meme méŋac niŋu tosara onogicma téréya waŋanʒac. Waŋu ic méŋnéŋ niŋu ai meme mocʒoŋ sécgina momacguc waŋanʒac. Imuac waigic ic eŋac eŋac niniŋginaiguc niŋselima ʒému. Ai meme méŋac niŋu téréya wanʒac imi mia Miŋ Kewuac niŋac wamma imuhuc eeya héimianʒac. Waŋu iwawai méŋac méŋ efima neanʒac imi acguc Miŋ Kewuac niŋac wamma imuhuc waŋanʒac. Waŋu iwawai méŋac méŋ niŋgésima ménda neanʒac imi acguc Miŋ Kewuac niŋac wamma imuhuc wamma Anutu ewa hia ac ézéanʒac. Neŋaŋ murunec méŋnéŋ méŋ eŋeya niŋac ménda kecanʒac. Waŋu méŋnéŋ méŋ eŋeya niŋac ménda humuanʒac. Kecbiŋiguc Miŋ Kewuninawac niŋac kecbiŋ. Waŋu humuwiŋiguc imuhucyanec Miŋ Kewuninawac niŋac humuwiŋ. Imuac Kecbiŋiguc me humuwiŋiguc séc nini Miŋ Kewuac buŋa wanʒiŋ. Hénia imuac mia Kristonéŋ humumia ʒéma kekecginaguc momacnec Miŋ Kewu waŋ énécmimaŋ ʒéma humumaguc muŋguc ɋelima yarec. 10 Waŋu neŋaŋ mocʒoŋ Kristoac gésigési tatac imuac wésiaiguc nambiŋac hezac. Imuac gi némac niŋac dacga me munaga gésimianʒaŋ? Waŋu némac niŋac dacga me munaga mematiti wammianʒaŋ? 11 Imuac mia kiwi méŋ yomuhuc ooyawac hezac; Miŋ Kewu ʒézacnéŋ; Ni hélacnec kecʒua, imuac simiŋgina séc simiŋ héinéndacmu. Waŋu ezelaŋgina séc Anutuac muru ʒéhicŋima mepésimimu. 12 Imuac neŋaŋ murunec icya icya Anutuac muru eŋeya aiya meyec séc ʒéhicŋi mimacac hezac. 13 Imuac bec neŋaocnec ménda ʒégési waŋamuwiŋ. Néŋ dacga me munagawac muru qonʒontoŋ gégéyawac baŋa me manam batucac iwawai méŋ ménda haimiwésémaŋ. 14 Ni Miŋ Kewu Yesuac qeriaiguc niŋasarima ninʒéŋgéanʒua imi mia yomuhuc; Iwawai méŋnéŋ méŋ
14:14Nene hénia hénia.
ʒapi qeqeyaguc ménda wanʒac, néŋ iwawai méŋac niŋu ʒapi qeanʒac iwacnec sac iminéŋ ʒapi qeqeyaguc wanʒac.
15 Nene gi neanʒaŋ imuac niŋac dacga me munaganéŋ niŋ yéwérizaciguc gi imi goi héihéiiguc ménda wanʒaŋ wanʒac. Kristonéŋ alagawac niŋac wamma humuyec, imuac gi nene niŋac wamma ménda mebiri miwésémaŋ. 16 Imuac ini galeŋ megic haka hiabiagina imuac niŋac wamma qeqetali ac ʒéénécmiwu niŋac. 17 Anutuac héŋgaleŋ ama areŋa yanda imi nene doku neʒéléléŋiguc ménda hezac, néŋ Uŋa téréyawac qeriaiguc solaŋ dindiŋa ʒéma luae ʒéma ségiségi wamma kekec iminéŋ mia hezac. 18 Némac niŋ, haka imuhuc wamma Kristo weleŋ qemizac imi Anutunéŋ aŋgéŋ timimacac séc wanʒac. Waŋu baec ic ieneŋ acguc imuac niŋgic sécgémac. 19 Imuac bec neŋaŋ luaeac buŋa ʒéma meme seli ai imuac mia nesima kembiŋ. 20 Nene niŋac wamma Anutuac ai imi ménda héʒéŋ géwésémaŋ. Nene mocʒoŋ yanda imi hiabia. Waŋu ic méŋnéŋ nene méŋ alaya ménda neanʒac imi kiwaiguc nema meyéwéri mimac imi hiabia qahac. 21 Waŋu yaŋ beric, waiŋ selia, me iwawai tosara ménda nema alaga qonʒontoŋgé mimia méŋ ménda wambésémaŋ iminéŋ haka hiabia soroc wanʒac. 22 Imuac ninʒéŋ ninʒéŋga imi Anutuac kiwaiguc geŋga muru késa kecbésémaŋ. Ic méŋnéŋ haka méŋ wammaŋ ʒé hiabia ʒéma ninʒéŋgéma wammaguc eŋeya haka imuac ménda ʒégési amumaciguc ʒézé ségiségiyaguc wanʒac. 23 Ewa éréhéc wamma neanʒaciguc imi, ninʒéŋ ninʒéŋ igucnec qahac imuac niŋac képésicyaguc ʒémimia wanʒac. Wawaŋ meme ninʒéŋ ninʒéŋ igucnec ménda hahaya imi mocʒoŋ képésicyaguc wanʒac.

Copyright information for `KGF