Acts 11

Petero gena varavara Ierusalemai

Apostolo e walakava Iudea kapura mapararai gekamonagito, ati Iuda talimara na maki Palagu gena kila warau gegapi-rageato. Na Petero Ierusalemai everageto aonai, Iesu gevega-taunataunaawai talimara, na tauniparara kopira gevoro-vagirato gaura, na gegao-piatogarato, negetiwato, “Goi taunipara kopira ati gevoro-vagirana ati Iuda talimara geria numai olaka-togato, e ira ria goganigani-kouto!”

Ne Petero na vali maparana geria epiaato, raka evetina-tiwato pene ago ikanai. Netiwato, “Au Iopa vanugana kamunai arapaliwai aonai amata-vanagito. Apoeto, gau ta rapuga kamuna vetaina, riki kava vativati, kupa na emarigowai, noowane gema tugu-rigoawai, wailaku ai ema vetao-talito. Apoe-rigoto aonai maguli gaura irauirau, tanoparai gageria vativati na gelakana ramaramara, e urai getaluna ramaramara, gealana gaura, e kupai gelovona manura agitarato. Ne karo ta akamonagiato, netiwato, ‘Petero, ono kuliiti, ono vagira ono ganira!’ Na au akilato, ‘Velekou, aikina ragaina vagi, rakava e ati kala vealeva gaura ta au muruku na rogotina gelaka-toga.’ Vokaro kupa na maekila-waito, netiwato, ‘Palagu na ealevarato gaura rakavara ragai pono kilagi.’ 10 Vega-toitoi vovetaina ewalato, ne gaura maparara kupai maegapi-ragerato.

11 Voora kianai talima toitoi au ataluwai numanai gekwarato. Ira Kaisarea na getugurato au geku ai. 12 Ne Veaga Palaguna na evaikilakuto, ira ria paia ago, ragai pana veituveitu. E walakava taula toitoi maki au ria Kaisareai gaagoto, maparamai Korenelio gena numai galaka-togato. 13 Ia na gema ekilagiato, raka aneru ta ia gena numai ematagaito egitaato, e evaikilaato, netiwato, ‘Iopai ono vetugu, Simona, ia arana ta Petero, piave vaikilaa, pene vogomai. 14 Ia na kila reketa gemu pene kilagira, ne vokila geriana Palagu na goi e gemu numa talimara maparara pene vega-magulimi.’ 15 Au na kila warau atinaato aonai, Veaga Palaguna emarigoto ira atarai, Pentekoste tomanai ita atarai emarigoto vetaina. 16 Ne Velekou na rakagau ekilagiato gauna atugamagi-rawaliato, netiwato, ‘Ioane nanu na evebapatisowai, na gomi Veaga Palaguna na pene bapatisomi.’ 17 Pene Palagu na vovega-nama kwapunamo, ita Velekou Iesu Keriso tavega-taunataunaato gaurai evenirato vega-namana, ati Iuda talimara maki evenirato genai, au rai gaurai, au na Palagu pana kila-waia?”

18 Ira na vokila gekamonagiato aonai, geria kila paruparu gevega-aikiato, ne Palagu gevega-rageato, negetiwato, “Navou ati Iuda talimara maki Palagu na vetugamagiwai rauparana pevega-gitara, maguli pia gapia ulanana.”

Ekalesia evetinato Antiokai

19 Setepano ekwaregato aonai, ekalesia vega-vitivitina e vagivagina ewalato, ne vega-taunatauna talimara gevega-raka-lovolovorato. Ira reketa geagoto pene ago Foenikia, Saipras e Antiokai geve kwarato. Vonai Iuda talimara geriaimo Iesu valina gevopatagiawai. 20 Na vega-taunatauna talimara reketa, Saipras e Kureni talimara Antiokai geagoto, Grik talimara geriai maki vali geve piato, Iesu Velekou Valina Namana gevopatagiawai. 21 Velekou tiavuna ira geriai, gaurai taunilimalima gutuma para Velekou gevega-taunataunaato e gevetugamagi-waito.

22 Ierusalema ekalesiara na evali gekamonagiato, ne ira na Banabas Antiokai getuguato. 23 Ia Antiokai ekwarato, Palagu gena vega-nama taunilimalima geriai egitaato aonai, everere-gaokato. Maparara evega-nagirato, rorirori ai Velekou pia kwalanaa maaora maparara na. 24 Banabas talima namana, Veaga Palaguna e kamonagina evonuto. E taunilimalima gutuma para Velekou gena taunilimalimai geagoto.

25 Ne Banabas Taso ai eagoto, Saulo tavutavuna. 26 Erawaliato, ne Antiokai evaiagoato. Vonai rigolo kwapuna, taura ruala ekalesia ria getanu-kouwai e taunilimalima gutuma para gevega-riparawai. Iesu gekwalanaawai talimara Antioka vanuganai vou gekilagirato “Christian”.

27 Votoma peroveta talimara reketa Ierusalema na Antiokai geverigoto. 28 Ta ira aorai arana Akapas. Akapas ekuliitito, Veaga Palaguna na evega-ripaato gelegelenai tanopara maparanai roge kamuna pene wala valina epia-kuneato. Voroge kamuna Klaudias gena vegitatago laganinai ewalato. 29 Iesu gekwalanaawai talimara na geririwaato, ira kwapurakwapura geria rawali gelegelenai walakavara Iudeai geria wareware gaura reketa pia tugura, pia veakavara ularana. 30 Vokala gekalagiato, Banabas e Saulo geriai geria moni getugukauto, rupu gitatagona talimara pia venira ulanana.

Copyright information for `KHZ