Acts 14

Ikoniai

Ikoniai Paulo e Banabas taura ruala Iuda talimara geria rupu ai gekalawai vetaina gelaka-togato, ne gevopatato. Geria vopata na Iuda e Grik talimara gutuma kamu vagi gevega-taunataunato. Na Iuda talimara ati geririwato Iesu pia vega-taunataunaa, talima reketa na ati Iuda talimara gekaro-iluilurato, ne walakava kamonagi aonai talimara geao-rakavarato. Paulo e Banabas vonai getalu-rauto. Makwalimura na Velekou gena vega-nama kilana gekilagiawai. Velekou na geria kila evega-taunataunarato tiavu evenirato, vegailia irau vagira e nugapalevagi kalara kamura gekalarato. Na vanuga kamuna talimara geveware-kavalugato, reketa Iuda talimara ria gekauto, reketa apostolo talimara ria. Gaurai ati Iuda talimara e Iuda talimara mageria vekuneagi taura ria gekila-koukouto, geririwato apostolo pia vega-vitivitira e vatu na pia vatu-matera. Na Paulo e Banabas na vonavuga geripaato, gaurai Likaonia tanonai vanuga kamura ruala Listera e Derebe, e lagara tanorai gekali-agoto e lagara vanugara reketai. Vonai Vali Namana gevopatagiawai.

Listera e Derebe ai

Listerai talima ta etaluwai; ia ewalato gagena rakava, pe ati elakawai. Votalima ekamonagiwai Paulo evopatawai aonai. Paulo na egita-kalakalaato, ne eripato ia gena kamonagi na pene vega-namaa ripa, 10 ne ekila-paralato, netiwato, “Ono rugaiti ono ruga.” Ne epuriitito, elakato.

11 Taunilimalima gutuma na Paulo na rakagau ekalaato gauna gegitaato aonai, geria Likaonia karonai gekeato, negetiwato, “Palagu taunilimalimai pege ago, pegema rigo ita gerai!” 12 Ira na Banabas arana Dios negetiwato, e Paulo arana Hemes negetiwato, kwalana Paulo ekilakila-vogowai. 13 Dios gena Rupu Veaga velena gena rupu vanuga kamuna mulinai. Ia na polomakau e tiare vanuga kanana vanaginai eago-agirato, kwalana taunilimalima gutuma ria geririwato, apostolo geriai vega-nama kalara pia kalara ulanana.

14 Na apostolo ruala Banabas e Paulo na gekamonagirato, rakagau pia kalaa negetiwato aonai, geria rapuga geralerato, ne gutuma aorai geraka-kogokogo-togato. 15 Negetiwato, “Rakagau gaurai gomi nevetaina gokalana? Ai maki talimamo gomi vetaimi! Ai na Vali Namana gomi gemi ai gavogomai-agiana, gomi gavaikilamina, ati ganira gaura pio raokwanira, ne Palagu Magulina genai pio laka-waikule-wai nagatina. Ia na kupa, tanopara, rawapara, e getalu-agirana gaura maparara ekalarato. 16 Kunenai ia na pete maparara egita-guilagirato, matotaura geria ririwa raupararai pia laka ulanana. 17 Na gau namara ekalarana geriana, ia matotauna vanagivanagi evevega-taunataunana: Ia na gura kupa na evenimina e varovaro gaura geria toma rorirorirai evenimina. Ia na ganigani vogovagi evenimina e aomi verere na evega-vonurana.” 18 Vovetaina gevaikilarato, na votaunilimalima gutuma kamu ira taura ruala geriai vega-nama kalara ia kalara vou negetiwato, kila-waira taura ruala geriai gegaokato.

19 Iuda talimara reketa Antioka e Ikonia na gevogomaito, e votalima ira kavarai gegapi-vanagirato. Gaurai Paulo vatu na gevaleato ne gerolo-atiato vanuga mulinai. Ira getugamagito ia warau ekwaregato. 20 Na Iesu gekwalanaawai talimara na geruga-gegelagiato aonai erugaitito, ne vanuga kamuna aonai elakatoga-waito. Amoamo Banabas goti Derebe ai geagoto.

Siria Antiokana gewaikuleto

21 Paulo e Banabas na Derebe ai Vali Namana gevopatagiato, ne taunilimalima gutuma Iesu gekwalanaana talimarai gegapi-togarato. Ne magewaikule-waito Listera, e Ikonia, e Pisidia Antiokai. 22 Ira na Iesu gekwalanaawai talimara gevega-tiligarato e gelaunagirato geria kamonagi pia gapi-gaugaura. E gekilato, “Ita vitiviti vogo pita rawalira vou Palagu gena Basileiai pita laka-toga.” 23 Taura ruala na rupu kwapurakwapurai vekuneagi talimara gevega-rugarato. E taura ruala gevokato e gerapalito mulinai, Velekou gimanai getao-kaurato. Voo ira na gekamonagi-veniawai Velekouna genai.

24 Pisidia tanona na gelaka-vanagito mulinai Pamfilia tanonai gekwarato. 25 Peka vanuganai Velekou gena kila gevopatagiato mulinai, Atalia vanuganai geagoto. 26 Atalia na poti na gewaikule-waito Antiokai. Vonai geria evanelia lakalakana rogotina gere tinaa aonai, walakava na Palagu gena vega-nama aonai getao-kaurato, einagulu pia kalaa ulanana. Inaguluna ewagumona pege vega-aikia.

27 Antiokai gekwarato aonai ekalesia talimara gevega-tanu-kourato, ne Palagu na ira geriana rakagau ekalarato gaura maparara, rakavetaina ia na ati Iuda talimara geria kamonagi vanagina ekala-pakaato valira, geria ekilagito. 28 Vonai Iesu gekwalanaawai talimara ria taura ruala getalu-rauto.

Copyright information for `KHZ