1 Corinthians 12

Pol-me Holi Spirit-na puri madaa agale lakalisa

Ame balinu-ya, nimiri Holi Spirit-na puri adaliminalo lagialo. Go madaare agale pagalepa. Abalade nimi Gote-na pape mopare pirisimide raburi koe komape remonumi nimi makiraoma koe pora-para lamua pisimi. Go pea-le waru pagalepa: Gote-na Holi Spirit-mi ali meda pora mea waatea-daare go alimi Yesu-para go-rupa napeape mada natea. Go page Holi Spirit piri ali medame Yesuri ora Mudu Ali pia mada tea.

Holi Spirit-na puriri rado rado wia pare Holi Spirit nipumi raayo go aaya. Naame Mudu Ali-na kogono puma enaali raba mulalo pemare pora rado rado wia-daa Mudu Ali komea raba mealima. Go page kogono pape kone rado rado wia pare gore komea mere enaali raayo kone go aaya. Go pea-le enaalinumi nipuna kogono raayo mada palimi. Holi Spirit-miri nipuna puri enaali raayo komea komea lo mea katea-pulu enaalinu medaloma raba minalo pea. E, gore Holi Spirit-mi ali komea puri mapalaanialoma go alimi enaalinu Gote madaa makuaae kone lakelea. Ali medame page go Holi Spirit-mi puri kalenaloma elenuna re adoma enaalinu laketea. Go Holi Spirit komeame ali meda puri pale kone rulape kone katea. Go puma go Holi Spirit-mi ali meda puri kalenaloma yaina kome enaalinu mada marekaalia. 10 Holi Spirit-mi puri gu-rupa go aaya: Ali medamere puri pale kogono pape puri meme. Medamere Gote-na epe agale laketapape puri mu aaya. Medamere puri adoma gu-rupa mada laketea: Go puriri ora Holi Spirit-na puri yapalo mo puri koe remonuna puri yapalo mada laketea. Ali medamere puri muma nipumi abalade napage adaa agale rado mada pagalia. Ali medamere puri muma abala napage adaa agale radona re mada laketea. 11 Go-rupa puri mumare Holi Spirit komeame-le go kogono raayo mea rumaaya. Nipuna kone suma enaalinu puri rado rado kalaaoma pea.

Naa raayore yogale komea yapare rado rado ma-aulaaomaa pima

12 Keriso-na leare yogale rado rado-rupa aaya. Go yapare naa to yogale komea piruma yapare kuni rado wia. Go puma Keriso-re ora naana to yogale komea-rupa pia. 13 Go pea-le naa raayome Holi Spirit komea misima rabu kalu-ipa muma komea ma-aulaaya-daa pima. Naa Juda alinu-para Grik alinu-para kepele alinu-para kogonome adili alinu-para go Holi Spirit komea muma komea-rupa pima.

14 Gore naana to yogale madaa aaya kuniri ora rado rado aaya. 15 Go puma nipumi gu-rupa mada tea: Niri ki-daa dia-le niri to yogalena kuni-daa dia. Go alina aliri nipu ni tona mada napi teare pinawa-le nipu yogalena kuni pa aalia. 16 Go page kaleme gu-rupa talo: Niri le-daa dia yaa-pulu niri to yogalena kuni-daa dia. Go tea pare kalere nipu yogalena kuni pa aalia. 17 Gore yogale raayore le yaalare ake paa-daa agale mada pagalima ya? Go page yogale raayore le komea yaalore ake puma mada kaa mealima ya? 18 Yapare yogalere go-rupadaa dia. Abalade Gote-me nipuna raana koneme yogalena kuni komea komea lo maasa. 19 Go yogale to raayona kuni komea-rupa kama yaalore gore ora to yogale-rupa na-aalia. 20 Pare go-rupadaa dia. Yogalena kuni rado rado aaya pare ora yogale komea-rupa kama aaya. Go nasamina Gote-me kone rado rado gisa pare naa raayo nipuna yogale komea-rupa piruaaema.

21 Go pea pare leme ki-para gu-rupa mada nalakelea: Neme ni mada naraba muaaye-le rubalua tea. Go page kalumi aa-para gu-rupa mada nalakelea: Neme ni naraba muaaye-le rubalua. 22 Go rupa-daa dia, yapare naame naana yogale kuni meda puri napaita kone wima pare go dia yaaliare ora komalima. 23 Gore naame naana to yogalena kuni medaloma madaa yala potema pare medaloma waru surubuma medaloma nasurubema. 24 Go pema pare mo epe yogalena kuni medalomare go-rupa nasurubema. Go pea pare Gote-me yogale kuninu raayo makibumaaoma warisa. Go rabu ora epe kuni-daa dia kone wima pare nipumi go kuninu epe kogono kalisa. 25 Nipumi go-rupa pea-pulu yogale madaare kunina robo-rupa na-aaya. Dia-le komeame meda narabunyaaya pare komea-rupa surubolalo aaya. 26 Go pea-pulu yogalena kuni komea kedaa pea raburi gore yogale raayo page kedaa pea. Gore yogale kuni medame pedo mealiare yogale raayo page pedo mealimi.

27 Go pea-le nimiri Keriso-na yogale komea-rupa aaeme pare kuni rado rado pimi-le Gote-me kogono rado kalo kiritea. 28 Go puma lotu ada-para Gote-me enaali medaloma gupiale mapiraasa: Abala ririna aposel enaalinu wala laapore Gote-na agale lakale ali enaalinu wala repore tisaa-nu mapiraasa. Walare nipumi yaina maperekeape enaalinu raba meape enaalinu nipuna kogono surubape enaalinu adaa agale rado lakale lape enaalinu mapiraaya. 29 Gore nipumi aposel kogono alinu komea agale lakale alinu komea tisaa-nu komea-rupa mapiraaya? Go page nipumi enaali raayo napi kogono pinalo puri nakatya? 30 Go page nipumi enaali raayore yaina kome enaali maperekeape puri nakatea. Go page nipumi enaali raayo adaa agale rado laminalo puri nakatea. Go page nipumi enaali raayo agale radonuna re mada perekelenalo puri nakatea. 31 Go pisa-le nimimi kone waru suma ora ali muduna agale puri mulalo palepape. Go pea pare abiri go kone madaare neme nimi ora epe pora meda abi maa waatoa.

Copyright information for `KJS