1 Corinthians 9

Pol-me aposel kogono alinuna kogono madaa agale mana lakalisa

Gore niri moge riae ali piruma kepele ali-rupa pi. Neme Mudu Ali adisu-pulu nimimi Yesu raitaliminalo pe. Go puma nipu madaa kone rulaliminalo pe. Gore enaali medalomamere niri moge riae ali-daa dia kone suma agale adaapu leme. Go peme pare nimimi ni moge kana kogono ademe. Ni ora aposel kogono ali pi-pulu nimi Mudu Ali raapu piru aaeme.

Gore enaali medalomame ni rabuaniaalalo agale leme rabu neme gu-rupa lakele: Go neme aposel kogono pe rabu enaalinumi nape eda mada yoto gialimi pae? Go page neme Keriso-na kogono painalo enanu-rupa muma pora pagina pamualima ya? Go moge riae ali medaloma-para Mudu Ali-na amenu-para Pita page nimumi pisimi-rupa mada napalima pae? Go Barnabas saa kama raapumere epe agale mogelepa rabu eda kogono-rupa palipa ya? Dia-le gore alinu soldia kogono puma nimuna eda mada nakabalimi. Go page alinumi nimuna eda wai poaeme-le go eda nape ele mada nalimi. Go page alinumi mena gawa surubeme rabu go gawana adu mada neme. Neme pa ele madaa saa pi agale komea nalagialo-le Moses-na rekena agale pagalepa: Gawa mename kuniga wit rabuaa tyalaara medalomare nipuna agale narogaape leme. Go agalere Gote-me mena gawanu komea madaa nalea. 10 Dia, pare apo agalena re naa madaa page lagisua. E, gore Moses-me go pepa-mere naa madaa page lisa. Go agalena re-re go-rupa: Ali laapome nipuna kogono rado puma maapu-para medame su awea pare medame eda madea. Go puma yapare kogono pisipi rabu go ali laapome eda medaloma mea nolalo kone suma pisipi. 11 Go pea-le naame Holi Spirit-na kone nimina lo robaa-para wai-rupa poaema-pulu nimina raba meape ele mealima. 12 Gore ali medalomame nimina ele go-rupa mealimi-daare naame ora mada mealima. Ora mada mealima pare naame ele gialepa natema.

Dia, pare Keriso madaa Holi Spirit meme rabu nimi lopalimi lo kedaa nagisima. Naame naana kedaa risimade.
13 Makuaaeme-le pagalepa. Ali medalomame epe lotu ada-para kogono peme pare nimumi eda go epe lotu ada-para kirae meme. Go page ali medalomame mo kana reke madaa eda suma epe lodo kiraeme pare go eda medaloma mada neme. 14 Go peme pare Mudu Ali-na agale mana go-rupa lea: Alinu medalomame epe agale lakelemere gore enaalinumi raba meape elenu mada abuteme lisa.

15 Pare neme abalade apo pora naraluma ele meda go-rupa namisua. Abi page neme ele meape go-rupadaa kone nasuma pepa lu paayo. Dia-le ni abala pa komoma pi-le pa ali medame nana kogono madaa pedo pi agale mada narabuainalia. 16 Pare neme epe agale mogeaayore gore go madaa nana pedo pape ele-daa pare Mudu Alimi ni kogono painalo agale mana lagisa. Go pea-le neme epe agale namogeala pe yaalore gore ni ora kedaame komape kone sula pawa. 17 Gore nana pa koneme suma go kogono pula pe yaalore gore neme yoto ele mada mulape. Pare nana koneme page ginalo palua? Dia, Gote-me ni go kogono gisa-pulu ora pa palua. 18 Go pea-le neme ele nasamina ake mealua ya? Gore neme Epe Agale mogeaayo rabu enaalinumi ni ele gialepa nalalo. Mada toa pare Epe Agale disaipel kogono pere neme raaname komoma go kone ora nana epe yoto yaade.

Pol-re enaali raayona kogono ali-rupa pirisa

19 Gore niri pa ali medana kogono madaa adili naaki napi. Dia, pare neme enaali Keriso madaa kone rulainalo enaali raayona kogono adili naaki-rupa paayo. 20 Go pea-le mo Juda alinu raapu kogono pe rabu ni ora Juda ali-rupa piru aayo. Go puma neme Juda alinu Keriso madaa kone rulaminalo pe. Go rabu neme Moses-na rekena agalena rolo-para napi pare go enaali raayomere rekena agale waru raluma peme. Nimi rekena agalena rolo-para pimi-daa neme mo enaalinu kone rulaliminalo rekena agale mogeaayo. 21 Go page ruru rado enaalinu raapu pi rabu neme nimu-rupa piruma Juda alinuna rekena agalena rolo-para napisua. Neme go-rupa pe rabu go enaalinu kone rulaliminalo pe. Go rabu neme Gote-na rekena agale nageyeme. Dia, neme Keriso-na rekena agalena rolo-para piruma moge aayo. 22 Gore enaali medalomame kone rulaere lo robaa-para waru namuma wimi. Go pea-le nimu raapu piruma kone komea suma go enaalinu raba mulalo pe. Go puma neme enaali raayona kone muma neme nimu kagaa piramala penaalo kogono rado puma kone rado suma pe. 23 Go kogono raayo neme pere gore Epe Agale minasaalalo pe. Go rabu go enaalinumi page Epe Agalena puri mada mealimina.

Naame wagepu alo pumare epe yoto puma meaoma

24 Go agale abala pageme kone salo: Ali raayome alo puma agiralina peme pare ali komeame epe yoto pu mealia. Go pea-le nimimi page puri paloma alo puma kogono waru puma Gote-na epe yoto puma mealimina. 25 Gore mo ali medare alo pulalore abala ririnare nipuna yogale puri mapalaalalo pea. Go pea rabu nipumi pa rumaape yoto mulalo pea. Go pea pare naame Gote-na kogono pemare ade abuna kagaa pirape epe yoto mulalo pema. 26 Go pea-le ni age rali talo pe rabu wagepu redepo le pora madaa polalore le mini nape. Ni yada pape ali-rupa pi. Go puma ki mogome tulalore neme ki wage wage nape. 27 Neme naa yogale puri paboma kone surube-pulu neme nana yogale ki mogome luaayo. Gore neme enaali medaloma go age rali lape pora ralinalo agale lakele. Go pea-le pa enaali medame ne puri napabe lemere naa yogale kone laapo puri mapalaayo.

Copyright information for `KJS