2 Corinthians 9

Pol-me Gote-na ruru raba mealepape lo agale lakalisa

Gore Judia su-para piruma Gote-na ruru enaalinu nimumi raba mulalo omoale pa kateme. Go remaa pageme-le neme nimi agale wala adaalupu naluma rapaalua. Nimina konere naame go kogono palima kone wimi-pulu neme mo Masedonia enaalinu nimi pedo pi agale go-rupa puma lakalisua: Abala palisa maali rabu Grik su-para pimi ame balinumi nimi raba mulalo piru aaeme lo lakalisua. Gore Masedonia su-para piri enaali adaapumi nimina kone adoma nimumi pora waru mea waalisimi. Go puma naame nimi madaa pedo puma lisimade agalere pa agale nalisima pare go amenu penaatema. Go pea-le neme abalade nimi lagiasuade agale madaare nimimi omoale abala managolaba piralepape. Naame abalade nimi madaa kone waru suma agale adaapu lisima. Go pea pare mo Masedonia su-para piri enaalinu ni raapu nimi kiritaoma epola peme-pulu ele nakiritalimi-daare naa yala potema. Go puma nimimi page yala waru poteme. Go paa-daa neme go amenu nimi piri-para abala maa penaalomare nimina pa kaloma rumaape ele yarare palepape. Go puma pa maa rumaae ele yarare palimiri naa epalima rabu ora nimina kone suma kalemenalo adalima. Naame go kana ele yoloma mulalo-daa napema.

Go madaare nimi kone go-rupa pagamede makuaalepape: Ali medame nipuna eda wai ogepusi poaliare gore nipuna eda page ogepusi no paitalia. Pare ali medame e adaapu poaliare gore nipumi eda adaapu no paitalia. Go pea-le nimi komea komea lo nimina kone waru sumare ele rumaaoma katapape. Go puma nimi ele katalo peme rabu kone laapo suma nakatapape dia, ora mea nipu neme pi natepape. Dia, ali medame ele kaloma waru raaname komeare Gote-me go ali madaa ranaame komalia. Gore Gote-me nimi nipuna ele waru guaaya-le nimimi mealimi rabu nimina ki-para rubitabalia. Go pea-pulu ade abuna nimimi mealimi rabu ele raayore mada saapiru kiritalimi. Go pumare nimimi epe kogono raayo madaa pu kiritalimi. Go yapare Gote-na buk-para agale go-rupa lea:

Go ali nipumi abalade naarali piri enaalinu-para elenu waru rumaaoma kalisa.
Nipuna epe konere ade abuna pa saapiraama palia.
10 Go puma Gote-me eda wai elenu mea katea rabu napenu page poaeme. Go pea-le eda kili go naliminalo adaapu ma-adaa gialia. Go pumare nipumi nimi epe kone su waru kalape elenu mealminalo epe ele adaapu ma-opalia. 11 Go puma nipumi nimi ele adaapupe maa gialia rabu ade abuna nimimi page ele adaapu mada kaleme. Go puma naame nimina pa gi elenu mea kalema rabu enaali adaapumi Gote-para go ele madaa ora pili mada leme. 12 Gore nimimi go epe kogono palimi rabu Gote-na ruru enaali raba muma nimu ele rudu leme enaali raayo kalo kiritalimi. Go pea pare go-rupa komea dia. Go palimi rabu go madaare nimumi Gote-para raana waru komoma ora pili lema. 13 Go puma nimimi go kogono puma enaali adaapu raba mulalo ele rumaaoma kaleme-pulu nimimi Keriso-na epe agalena pora raitalimi-daare adalimina. Go puma nimimi pa enaali radonu raayo page kaleme-pulu enaali adaapumi Gote-na bi minasaalimi. 14 Go puma Gote-me nimi ora waru epe-rupa raba meape kone Go surubaaya. Go pea-pulu nimumi nimi adaalepe raaname waru komoma Gote-para beten leme. 15 Gore Gote-me naa pa kamaa go aaya elere gore naame ora nakabalima pare naame Gote-para go-ai madaare ora pili lo piruamina.

Copyright information for `KJS