Acts 11

Pita-me Jerusalem su-para piri kone rulae enaali apo remaa lakalisa

Go pisa rabu Judia piri disaipel alinu-para kone rulae alinu-para nimumi pa ruru radome page Gote-na epe agale pageme remaa pagisimi. Go puma Pita Jerusalem su-para wala pisa rabu oge naakina yogale rugutalo peme alinumi Pita-para rono komoma rono pagesimi. Nimumi Pita-para talo: Ne abalade ruru radonu yogale naruguli ali raapu eda no pirisimide.

Go lisimi rabu Pita-me go agalena re waru gu-rupa lakalisa: Niri Jopa adare-para piruma beten lala pirisua. Go rabu nina kone maa perekema upaa meda adisua. Go puma ora mamina ele meda nipuna kuni ripinaaoma yaa-para epa kilipima ni piri epa wisa. Gore neme mamina ru-nane waru adisua rabu neme ku-yarinu-para keronu-para yaa yapanu ele raayo adisua. Go rabu agale medame ni gu-rupa lagisa: Pita, neme rekoma mo yarinu lu nape. Pare neme gu-rupa lawa: Mudu Ali, neme madaa dia. Neme abalade rekena wi arinu madaa eda-rupadaa ora nanisuade. Pare yaa-para agale wala lagisa: Gote-me ele raayo ma-epeaaya-le koto pi ele kone nasape. 10 Go agalere rana repo paganoloma mo yarinu ele raayo wala so yaa-para yola pua.

11 Ora go raburi Sisaria piri ali repo ni lamua pulalo nina ada-para epa opapasimi. 12 Holi Spirit-mi ne nimi raapu pu lo gu-rupa lagisa-pulu neme kone adaapu nawisua. Go ali ni raapu Sisaria su-para pumare Kornilius-na ada-para pisima. 13 Gore Kornilius-mi ensel meda nipuna ada-para pirina adisa remaare naa lagisa. Go ensel-me nipu lakalisa: Neme Jopa su-para ali maa rapaaoma Saimon lamua ipulupape. Go ali nipuna bi laapopare Saimon Pita leme. 14 Go ali nipumi epe agale lagialia rabu ne-para nena ada-para piri enaalinu-para nimi ade abuna kagaa piramala pope remaa lagialia. Go ensel-me gu-rupa lisa. 15 Gore neme agale pena lalano Holi Spirit nimu madaa ipisa. Abalade naa madaa ipisade-rupa ipisa. 16 Ipisa rabu neme Mudu Alimi agale lagisade-rupa kone-para wala wisua. Nipumi abala gu-rupa lisa: Jon-mere enaalinu kalu-ipa kalisa rabu pa ipame kalisa pare nimiri Holi Spirit-na kalu-ipa mealimina lisa. 17 Naame Mudu Ali Yesu Keriso madaa kone rulaoma Holi Spirit misima. Go puma Abiri go ruru rado enaalinu komea-rupa misimi. Gore komea-rupa misimi-pulu neme Gote-na kogono mada nama-koeyaalua kone wisua.

18 Gore nimumi Pita-na agale pagomare nimuna rono agale giyoma Gote-na bi minasaasimi. Nimumi talo: Gote-me ruru rado enaalinu page ade abuna kagaa piramala paliminalo kone perekeape pora waalisa.

Antiok su-para piri enaalimi kone rulasimi

19 Stiven lisimi rabu adaa kedaa maa kalisa-pulu kone rulae enaalinu pu pa yabesimi. Go puma Fonisia su-para Saiprus su-para Antiok su-para page epe agale lakalisimi pare nimumi Juda enaalinu kama agale lakalisimi. 20 Go pisimi pare Saiprus Sairini su laapo piri kone rulae ali medaloma Antiok su-para puma ruru rado enaali-para Mudu Ali Yesuna Epe Agale pua lakalisimi. 21 Go puma Mudu Alimi puri kalisa-pulu enaali adaapumi Epe Agale madaa kone rulaoma Gote-para kone perekelisimi.

22 Go pirisimi rabu apo Jerusalem su-para kone rulae enaalinumi remaa pagisimi-pulu Barnabas mo Antiok su-para penaalisimi. 23 Barnabas nipu puma opapasa rabu nipumi Gote-me go enaalinu raba mina adoma raaname komoma agale gu-rupa lakalisa: Go epe agale nagiyoma Mudu Ali raapu puri paloma kogono pu piralepape. 24 Barnabas ora epe ali piruma nipumi Gote-na agale waru pagoma Holi Spirit nipu madaa waru rubitabisa. Go rabu enaali adaapumi Mudu Ali-na agale madaa kone rulasimi.

25 Go puma Barnabas-me Sol mo Tasas su-para asa pula pisa. Nipu abala adasaaoma mo Antiok su-para lamua ipisa. Go puma maali komeamere mo Antiok su-para Gote madaa kone rulae enaali raapu piruma enaali adaapu mogeasipi. Go Antiok su-parare nimumi disaipel enaalinu Keriso-na bi
Barnabas-para Pol laapome Gote-na Epe Agale lakelisipi rabu enaalinu lo robaa perekema Yesuna ruru pirismi. Go enaalinuna biri Kristen misimi.
abala kalisimi.

27 Go rabu Gote-na agale lakale ali medaloma Jerusalem giyoma Antiok su-para pisimi. 28 Pisimi rabu agale lakale ali meda Agabus page ipisa. Holi Spirit-mi su raayona rea ora adaae pabenalo go alina kone-para mea kalisa. Go puma Agabus-me enanu gu-rupa lakalisa. Gore werepe ali mudu Sisa Klodius pirisa rabu reame waru komisimi. 29 Go agale pagisimi rabu disaipel enaalinu Judia su-para piri ame bali enaalinu-para eda kabape kana maa pena kone wisimi. Nimuna kone suma kana komea komea kaloma gu-rupa raba misimi. 30 Nimumi go-rupa puma Barnabas Sol laapo kana kalenaloma lotu ada surube alinu-para maa pisipi.

Copyright information for `KJS