John 9

Yesumi le rubu pi ali ma-epeaasa

Yesu pora pamisa raburi nipumi le rubu pi ali meda adisa. Go aliri agimi le rabu pu palae madisa. Go ali adisa rabu disaipel alinumi Yesu nipu agale gu-rupa misimi: Tisaa, go le rubu pi ali yaa-pulu aapimi pupitagi noma le rubu mapaasa ya? Go ali nipuna pupitagi nisa palo nipuna agi aaraa laapome pupitagi nisipi-daa pisa pae lisimi. Yesumi talo: Go alina lere nipuna pupitagi page agi aaraa lapo pupitagi page go madaa nanisa. Dia, pare nimimi Gote-na kogono adenalo agina robaa-para pupalae madisa. Abi naare rea raburi naame nipuna le epeaina Aapana kogono pamina. Werepe ribaa yaalia rabu kogono madaa napalima-pulu Aapana kogono abi pamina. Ni su kamaa enaali raapu pa pi rabu nimu paa mea katoa lisa.

Go lomare Yesumi supi raa kirasa. Mo sopere su raapu medale yaoma sabaoa mo alina le paa suma palae kimi maa waraasa. Go rabu nipumi agale gu-rupa lisa: Go Siloam ipa pia-para pu lisa. Go ipa Siloam-na biri adaa agale meda madaa maa penaalisa leme. Go lakalisa rabu go ali ipa puma le radepea wala ipumare le epe-rupa ruma ele adisa.

Gore nipuna adare-para piri enaali medalomame nipu ele ogetalo adisimi-pulu agale gu-rupa misimi: Abalade go alimiri ele oge muma gialepa lala pirisa lisimi. Enaali medalomame talo: E, go ali yaade lisimi. Pare enaali medalomame talo: Dia, nena pi alina yago yaade lisimi. Go lisimi-pulu go alimi talo: Gore ni yaade lisa.

10 Nimumi nipu lorapisimi: Nena lere ake puma epea pe lisimi. 11 Gore alimi talo: Nimina ali Yesu lemede alimi supi su raapu mokopea nina le-para pepeminuma go rabu nipumi ni-para ne no ipa Siloam le madaa ipa isula pu laa. Go laa rabu waswas tula puaware le rupaoma ele waru adawa. 12 Nimumi lorapisimi: Mo alina adare aa-para pia ya lisimi. Nipumi maarea lisa.

13 Go raburi mo le rubu pi ali Farisi alinu piri-para maa pisimi. 14 Gore Yesumi mo alina le-para kege mokopea ma-epeaaripa di-ri Pomo mu Pirape Yapi rabu pa lisimi. 15 Go rabu Farisi alinumi go ali-para talo. Nena lere ake puma wala epea pe lisimi. Nipumi nimu-para talo. Nipumi nina le-para kege tanaloma nina le agaa radepeaoma abi neme ele epe-rupa ada lisa. 16 Farisi ali medalomame talo: Nipumi rekena agale ralu Pomo mu Pirape Yapi di madaa kogono pea-pulu Gote-me go ali namuma epenalisa lisimi. Medalomame talo: Pupitagi ne alimiri go napi kogono mada pea pa lisimi. Apo agaleme nimu rugutalalo pa pirisimi. 17 Mo ali wala lorapisimi: Gore nipumi nena le maepeaaripa-daa lae-pulu nemere nipu madaa ake le ya? Go alimi talo: Nipuri Gote-na agale lakale ali kone salo lisa.

18 Yapare Juda alinuna konere nipu abala le rubu pi ali piruma pare abi nipuna le ma-epeaaripa-daa dia kone yaalisimi. Go kone wisimi-pulu nimumi go alina agi aaraa yalaasimi. 19 Go puma nimumi agaa gu-rupa misimi: Go naakiri nena ya? Neme madisi raburi le rubu pi madu wi si palo lagi. Gore ake puma nipumi abi ele mada adea? 20 Go puma nipuna agi aaraa laapome talo: Ora saana si yaade. Go page agimi le rabupu palae madu wisa. 21 Pare abi nipuna lere ake puma rupaaripa lisa rabu saa namakuaaepa lisipi. Go page aapimi nipuna le marupaaripa palo nipu puma agale mealepa. Nipu oge naaki-daa dia yaa-pulu nimi mada lagialia lisipi. 22 Agi aaraa nipu laapo Juda alinu paalame komisipi-pulu nipumi go-rupa lisipi. Abalare Juda alinumi agale gu-rupa robesimi: Ali medame Yesuri Gote-na Mea Rapaae Ali mo lotu ada-para leme-daare so kamaa rasamina lisimi. 23 Go lisimi-pulu agi aaraame talo: Nipu adaa ali yaa-pulu nipu puma agale lorapealepa lisipi.

24 Go rabu mo le rubu pi ali wala yaaloma nipu-para talo: Gote-me ne adea-le neme so yaa madaa loma ora agale lape. Go nena le marupa-ae aliri pupitagi ne ali-rupa makuaatema. 25 Go alimi talo: Nipu pupitagi nea palo epe ali yapalo ni maarea. Pare komea ele-daa makuaato. Abalade nina amame ni madisa raburi le rubu pi ali pirisuade. Go pea pare abi nina le epelea-daa pi lisa.

26 Nimumi talo: Nipumi ne mada ake paa? Nena lere ake puma ma-epeaaripa pe lisimi. 27 Gore nipumi talo: Neme nimi abala mo lagiawade pare nina agale napagoma wala agale mealimi: Gore ake pea-daa wala pagalimi? Gore nimi nipuna disaipel ali-rupa piralimi pe lisa.

28 Go lisa-pulu nimumi nipu-para ero agale gu-rupa lisimi: Ne komeare go alina disaipel ali pi. Naare Moses-na disaipel alinu pima. 29 Naare Gote-me abalade Moses agale lakalisa-daa makuaaoma go aliri aa-para epa palo naa maarea lisimi. 30 Go raburi mo alimi talo: Go leme agalere ora rado meda. Go aliri ali-para epa palo nimimi na-ademe pare nina le nipumi ma-epe yaaripa. 31 Gore naame ademe-le Gote-me pupitagi ne enaalinuna beten mada napageade. Dia, pare enaalinumi nipuna bi minasaoma nipuna agale mogalimi-daare go enaalina beten-re Gote-me pagea. 32 Ora su yaa warisa rabu enaalinu komala ralala puma abi page ali medana agimi le rabula palae-rupa nipuna le ma-epe yaaripade remaa napageme. 33 Gore Gote-me go ali-daa namuma epenala pisa yaalore nipumi go kogono mada napula paa lisa.

34 Nimumi agale go-rupa abulisimi: Nena amame nere pupitagi noma maitaana. Gore neme naa agale lagiali ya? Go lomare go ali lotu adaa kamaa-nane ralisimi.

Kone rulae elena saaba pimi enaaliri le rubu pi pimi

35 Gore nimumi mo ali lotu ada kamaa-nane ralisimi rabu Yesu go remaa pagisa. Go rabu mo ali asa puma adasaaoma agale go-rupa lorapisa: Ne enaalinu Raapu Pirape Alina Si madaa kone rulaale pe lisa. 36 Go alimi talo: Tisaa, go aliri aapi ya? Neme ni lagiali-daare neme nipu madaa kone rulano. 37 Yesumi nipu-para talo: Neme nipu ade-le abi saa laapo agale tepa lisa. 38 Go rabu go alimi talo: Mudu Ali, neme kone rulaato. Go lomare nipuna rumu pege puma Yesu re-para pirisa.

39 Go rabu Yesumi talo: Ni go su kamaa ipumare kose lape agale lamulalo pi. Go puma le rubu pi enaalinumi ele mada adalimi pare ele ademe enaalinuri le rubu pi enaalinu piralimi lisa. 40 Go lisa-pulu Farisi ali medaloma nipu raapu pirisimi rabu go agale pagomare agale gu-rupa misimi: Gore naa le rubu pi ali-rupa pima lae pe lisimi. 41 Yesumi talo: Nimi le rubu pula pea yaalore nimi pupitagi nape kone nasula peme. Go pea pare nimimi naana lere epelea leme-pulu nimina pupitagi nape kone pa saapitimi lisa.

Copyright information for `KJS