Matthew 7

Enaali rumape agale

(Luk 6.37-38; 6.41-42)

Yesumi agale meda wala go-rupa lisa: Nimimi enaali medaloma pa kama namariaaoma kose laaoma namuma rumaalepape lisa. Go-rupa puma Gote-me nimi page go-rupa mada mea rumaalia. Nimimi enaali meda pa kama mariaoma kose leme-daare gore Gote-me nimi madaa go-rupa komea-rupa abutea. Nimimi go-rupa rumaalua kone salemede-rupa go rumaape kone madaare Gote-me nimi komea-rupa abutea. Gore nimina amena le-para oge le mare abala adema leme. Go-rupa pea pare nimina le-para wi repena reke pena ademe. Gore nimina le-para repena reke wia-le ake paa-daa go-rupa leme: Naa ame, nena le-para wia oge le mare mea rubano leme. Go ali nere makirae agale le ali yade. Abala ririnare nena le-para wia repena rekelepena maa rubape. Go-rupa puma werepere le adolalo puma nena amena le-para aaya loma epe-rupa mada mu paina.

Nimimi Gote-na elere yananu nakatapape. Go-rupa pumare wala nimumi kauloma ne nolalo palia. Go page nimi kulubunu epe epe elenu menana maa-nane namaitialepape. Go-rupa pumare nimimi mogo epe kulubunu rugulabebe palimi.

Beten loma agale meamina

(Luk 11.9-13)

Yesumi go-rupa lisa: Nimimi Gote-para beten teme-daare nipumi mada gialia. Nimimi ele asa palimiri nimimi mada adasaalimi. Nimimi pora gaape puma tya tya palimiri Gote-me nimi-para pora gaape mada lobalia. Enaali raayome Gote-para beten lemere gore nimumi elenu mada mealimi. Enaali raayome elenu asa palimi-daare mada ada salimi. Gore alimi pora gaape tia-daare Gote-me pora mada lobalia.

Gore nimina naakinumi aapa yaaloma bret meda gi tea-daare nipumi kana meda mea katea ya? Dia. 10 Go page mo naakimi aapa yaaloma wena page meda gi tea raburi koe kero meda katea ya? Go page mada nakaeta. 11 Go-rupa pea-le nimi alinumi nimina naaki nogonu epe elenu pa kaleme-le nimina so yaa-para pia Aapamere nipu madaa beten leme-daare nipumi epe ele page pa maa gialia-le beten loma agale mealepape.

12 Pa enaalinumi epe kone muma ni komea go-rupa meda pina kone salimade-rupare neme page go-rupa pape. Gore apo kone madaare Moses-na rekena agale-para Gote-na agale lakale alina agale raayo go-para wia.

Nimiri oge pora gaape-para ora pulupape

(Luk 13.24)

13 Yesumi agale go-rupa lisa: Nimiri oge pora gaape-para ora puma puaa kodobalepape lisa. Pora medare mo koe su-para pope pora gaapere ora adaalepe mada lobapa wia. Enaali adaapu pere go pora-para pulalo peme. 14 Go-rupa pea-le ade abuna kagaa pirape pora gaapere ora ogeasi yaa-pulu kalai waru palimi. Go-rupa pea-le enaali komea komea lo go pora-para mada palimi.

Pa repenana kili matia waru adalepape

(Luk 6.43-44; 13.25-27)

15 Yesumi agale meda go-rupa lisa: Gote-na bi madaa makirae agale le alinuri waru adalepape. Nimi piri-para epalimi rabu nimumi epe sipsip menana yogale aako yameme pare nimuna lo robaa-para raa yana-na kone suma nimi nolalo peme. 16 Go makirae agale le alinu epalimi rabu nimumi kogono palimi waru adoma makuaalepape. Repena keto keto aayari epe repena wain-na le mada namaitia. Go page repena fik-na epe kiliri mo po rilipu pepo puti-para mada naralemade ora dia. 17 Go-rupa pea-le ipa waru piri repena raayo madaa kili epe-rupa maitaa. Pare koe kaapu le repena raayo le koe-rupa maitaa. 18 Epe repenamere repena kili koe-daa mada namaitia. Go-rupa kama repena koeme epe repena kili meda namaitia. 19 Repena raayo kili epe-rupa namaitalia-daare poma repena sulaa-para meakiralia. 20 Go-rupa pea-le mo Gote-na bi madaa makirae agale loma makirae alinumiri kogono peme rabu nimuna maitialimi kili adalimina.

21 Gore enaali raayome ni-para Ali Mudu leme pare nimimi Gote-na Surube Yapi-para madaa na-adalimi. Dia, pare enaali raayome naana aapa so yaa-para piana kone raitalimiri Gote-na Surube Yapi-para mada adalimi. 22 Apo yapi di epaliade rabu enaali adaapumi go-rupa teme: Ali Mudu, neme abalade nena bi enaali laketalo epe agale mogeaasima leme. Nena bi lakeloma abalade naame enaalina koe remonu mea ruboma napi kogono adaapu pisima leme. 23 Go raburi neme nimu-para go-rupa laketoa: Neme nimina le-para na-adisuade-le nimiri koe enaalinu-le ni piri-para pane pulupa toa.

Ada pape kone laapo

(Luk 6.47-49)

24 Yesumi agale meda go-rupa lisa: Enaali raayome nina go agale pago raitalimi-daare nimuna epe konere go-rupa wimi: Ali medame ada puma kaname puri mapalaasa. 25 Go-rupa pumare yai ipisa raburi ipa roma rubisaaoma puri pale po rilipumi ipuma go ada walu walu malaasa. Go pisa pare mo ada ora kaname puri waru mapalaaoma pisa-pulu mada narobesa. 26 Yapare enaali raayome nina agale pagoma naraitalimiri nimuna kone go-rupa wimi: Go enaalinuna konere ada pigi puri namapaalae pa mabaoma peme. 27 Go-rupa pumare yai ipuma ipa roma rubisaaoma puri pale po rilipu page ipuma mo ada epa marobaasa. Gore mo ada lopesa rabu ora e waru lisa.

28 Yesumi go agale pu kiritasa rabu pirisimi enaali raayome pogolasaasimi. 29 Gore nipumi agale lakalisa rabu nimuna rekena agalena lisimi tisaanu-rupa nalakalisa. Dia, pare nipumi puri pale alina agale lakalisa.

Copyright information for `KJS