Romans 2

Gote-na kose epe-rupa loma rumaalia

Go pea-le Juda enaali nimumi pa enaali medaloma-para kose lape agale mada nalakeleme ya? Nimimi enaali medaloma-para kose lape agale leme rabu nimimi page nimuna koe ele moge peme. Go pea-pulu nimuna madaa kose lala palimi. Gore naa Juda alinumi gu-rupa makuaaema: Go enaalimi go-rupa peme-le Gote-me nimu kose lape agale tea-daare ora epe aalia. Pare nimi Juda alinumi gu-rupa kone wimi? Nimi enaalina pea-ai madaa kose lape agale lemere Gote-me nimi madaa kose lape agale natea ya? Dia, nipumi nimi madaa page kose lape agale mada tea. Gote-me epe kone suma pawa piruma wagepu rono napagaaya. Go konere nimimi namakuaaeme? Gote-me epe kone su pia rabu nipuna konemere nimina koe kone perekealiminalo epe pora maa waatalo pia. Go pea pare nimina lo robaa kolea-pulu koe kedaa mealimina. Gote-me nimi madaa ora rono pagoma nipuna werepe epaliade yapi di rabu koe kedaa epa rumaalia. Go raburi Gote-me nipuna redepo le kose lape agale pename waatea. Go rabu Gote-me enaalinuna kogono peme-rupa adoma nipumi yoto gu-rupa rumaalia. Enaali medalomame epe kogono pama pu piralimiri nimumi Gote-na epe paa-para adaa bi-para ade abuna kagaa pirape kone mealimi. Pare enaali medalomame ni kama raapu ora pitua kone suma epe pora giyoma koe pora pameme. Go peme-pulu Gote-me nimu rono waru pagoma ronome komalia. Enaali raayome koe pupitagi nalimiri nimumi kedaa pi ele muma radaa mealimi. Go elere Juda alinuri abala minalomare wala ruru radonu page mealimi. 10 Go pea pare epe kogono pemede enaali raayo-parare Gote-me epe paana puri-para adaa bi-para kuma pi kone-para katea. Go konere Juda alinuri abala minaloma wala ruru radonumi page mealimi. 11 Go madaare Gote-me enaali raayo-para kone meda-ai suma kose lape agale epe-rupa laketea.

12 Gore ruru radonumi Moses-na rekena agale napagesimi. Go pea-pulu nimumi pupitagi noma komalimi rabu rekena agalena pape mopare komalimi. Go pea pare Juda alinu nimumi Moses-na rekena agale pagisimi-pulu koe ele palimi rabu go rekena agaleme nimu madaa kose loma yoto rumaalia. 13 Juda enaalinumi rekena agale pa pageme rabu Gote-me nimu redepo le enaali kone nawisa. Dia, pare rekena agale ora pagoma raleme rabu redepo le enaali pimi. 14 Ruru radonu rekena agale namisimi pare nimuna koneme rekena agale wia-rupa raleme-daare go enaalinumi nimuna kone suma rekena agale pageme kone wisimi. Pare nimumi Gote-na rekena agale namisimi. 15 Namisimi pare nimuna kone moge pora pameme rabu Gote-me nimuna pu robaa-para rekena agale mada adea. Go pumare nimuna lo robaa-para wi koneme Go-daa napipape tea. Go pea pare lo-pu meda-para wi koneme mada palepape tea. Go pea-le lo robaa-para wi koneme rekena agalena pora maa waatea. 16 Go paa-daa werepe epaliade yapi di madaare Gote-me Yesu Keriso-para laketea rabu nipumi enaalina pagaa wi kone madaa ado rekele puma kose lape agale tea. Go madaare neme Epe Agale moge aayo.

Rekena agale madaare Juda alinumi kone gu-rupa wisimi

17 Go pea-le nimiri ake palimi ya? Naa Juda loma rekena agale pagoma Gote madaa agale adaapu leme. 18 Go puma nimimiri Gote-na porare makuaaeme. Nimimi rekena agale pagoma epe kogono pulalo makuaaeme. 19 Go puma nimina konemere naame le rubu pi enaalinuna pora mada waatema. Go puma naame ribaale enaalina lo robaa-para paa maa kalema kone wimi. 20 Go puma naame makeae enaalinu epelea-ae moge nogo naakinu-para page kone kalema kone wimi. Nimuna konemere naame rekena agale madaare ora agale raayo-para makuaae kone raayo-para mu aaema kone wimi. 21 Nimimiri enaali radonumi pagenalo agale mogeaaeme pare nimina go agale mogeleme? Enaalinu-para nimimi paake nanalepape loma lakeleme pare-le nimimi paake neme ya? 22 Nimimi enaali radonu-para paake yole kone nasalepape lo lakeleme pare nimimi go-rupa peme ya? Nimimiri remonu-para ero agale leme pare nimimi nimuna ada-para puma pa paake neme. 23 Nimimi naa kama raapu Gote-na rekena wi agale mu saapima leme pare nimimi Gote-na rekena agale yokeme rabu nipuna bi rabuaanaalia. 24 Nimina kone madaare Gote-na buk madaa agale gu-rupa wia: Nimi Juda alinuna kone madaare ruru rado enaalinumi go kone adoma Gote-na bi madaa ero agale leme.

25 Gore nimimi rekena agale mogealimiri yogale kuni ruguape
Yogane rugulina re-re Juda enaali nimuna rekena agale raluma pisimi nimu epe ali aatalo. Gotena le agaana page yogale rugulima waea pa pala pirisimi-nuri pa naruguli-rupa wala aasimi.
konere epelea. Go pea pare nimimi rekena agale yokalimiri yogale abala ake paa-daa rugulisimi?
26 Apo ruru rado alinuri yogale narugutimi pare nimumi rekena agale mogealimiri Gote-na kone-parare nimu ora yogale ruguli enaali-rupa pitimi. 27 Go puma ruru rado enaalinumi nimi Juda enaalinuri kose lape agale mada lagialimi. Nimimiri rekena agale wi buk yarepea yogale rugutimi pare rekena agale pa yokeme. Go pea pare ruru rado enaalinumi rekena agale pageme pare yogale ora narugutimi. 28 Gore ora yogale rugulape enaalinuri ora Juda alinu ya? Gore le agaa adoma ora Juda pima leme pare nimu ora Juda alinu-daa dia. Nipuna yogale ruguli elere resa-me rugutimi. 29 Go pea pare ora Juda-re nipuna pu robaa-para yogale ruguli kone salia-daare go aliri ora Juda-rupa pia. Go alina lo robaa-para yogale ruguli kone wia-pulu resa-me nawisa. Dia, Gote-na Holi Spirit-mi pisa. Go pisa-le rekena agaleme nimuna kone naperekelisa. Go-rupa piri enaalinuri enaali medalomame nimuna bi naminasaaeme pare Gote-me go kone adoma nimuna bi minasaaya.

Copyright information for `KJS