Mark 2

Odoo su kakawa poogoo moodoo

(Mat 9:1-8, Luka 5:17-26)

Beeame abo pogoloso hamamee, Yesu see Kapeniyum mi mapoo wedi sibume, edebeeyo Yesuye simi ogoloso, mi omapoo saga takomo diso. Osoloso odoo susuga sibileso, o moso kulodu sabolo peegoo sabolo omapoo dia mooloogoodoome, Yesuye dimapoo Godeeyo to eligi meleeso. Eseme mi omapoo odoo su kakawa poogoo badebei, odoo bakadio bakadiodi oso kida mapoo magoloso tosimiso. Osoloso diayo yo Yesuye badebei omapoo todilame goomogaso. Esino odoo beiga Yesu mapoo dilei eli egele. Eseme diayo odoo su kakawa poogoo kida sabolo moso omu dokodoo imado palaso. Osoloso Yesuye to kemelee domo amaga seme ou toloko pogoloso tiso kida mapoo bagagoloso kida sabolo moso kulodu toosooso. Diayo odoo su kakawa poogoo moso omu maga toosoo egeme, Yesuye diayo odoo egee yayo moodoolame, yo tebia doloso tei too ogoloso, odoo su kakawa poogoo mapoo takaso, “Mo odoo, nee tokenee ayo boobado puguso.”

Tei eligili odoo disono dopolone diso nediliyo egeesee goolee meleeso, “Odoo hagoso kaseme egeesee ka takayo? Yayo Godee daga dilame see, esino goo tokenee hapeeli hedepe Godeeso.”

Yesu o dio oso diayo dibada sooloo ma kulodu goolee melee goo ee gooleedoloso dimapoo egeesee takaso, “Niyo kasee maga nibada sooloo ma kulodu egeesee ka goolee malala? Ayo odoo su kakawa poogoo mapoo ‘Nee tokenee ayo boobado puguso,’ dee takooga, o tokenee boobado pugu niyo gooleedalaime. Esino ayo yimapoo takoo ‘No topoloso nee kida toloso di,’ dee takoloso, yo tobooga, a odoo moodeli kitulugu molo doloso niyo gooleedalaiso. 10 Esino niyo gooleedalame, Odoo Holo amapoo kitulugu olo teneeso mi toowa hamapoo tokenee goo hapoloso boobado pigilame,” yayo odoo su kakawa poogoo yimapoo egeesee takaso, 11 “No hogabuloso nee kida toloso mosopoo di,” diso.

12 Diayo balagamolome odoo su kakawa poogoo hogabuloso, o kida toloso saga diso. Diayo odoo su kakawa poogoo oso topoloso di egeme dia howoogaso. Osoloso Godee mapoo goomoga pouduso. Osoloso diayo egeesee takaso, “Iba daga goo hageesee koo egeli.”

Yesuye Libai idoo goo

(Mat 9:9-13, Luka 5:27-32)

13 Yesu Gelili abei palaga maga see wedi dimeleeno odoo susuga sibileso yimapoo mooloogoodoome, yayo Godeeyo to dimapoo eligi meleeso. 14 Yesu abei palaga dulone egeino odoo Alpies eyo owolo Libai tekisi molee misikeli moso kulodu badoboome egeiso. Eseme yayo yimapoo takaso, “Ama hamamee sibe.” Eseme Libai topoloso Yesuye di hamamee diso.

15 Habe Yesu Libaiyo mosopoo badebeeno, tekisi molee misikeli odoo bei sabolo, goo tokenee teli odoo abo sabolo, osoloso Yesuwo hamamee dili odoo sabolo, Yesubolo nei nameleeso. Odoo bei hageesee oso yimapoo hamamee dili odoo. 16 Osoloso Yesu tekisi molee misikeli odoo sabolo, osoloso goo tokenee teli odoo sabolo nei namolome, tei eligili Pelisi odoo oso ogoloso, o hamamee dili odoo mapoo egeesee woosaso, “Yesu bei kasimaga tekisi molee misikeli odoo sabolo goo tokenee teli odoo sabolo nei ka namolosomo?”

17 Yesu diayo to taka duloso to nei dimapoo takaso, “Odoo paiye mauwe melesenee neli odoo mapoo dileime, esino odoo paiye melesenee neli odoo mapoo dileiso. Ayo simi hagee tekepo teli doloso wulo googoolee oso gweli odoo ee gilimilame ka sibile, tokenee teli dee gweli odoo gilimadoloso Godee mapoo sibilame ka simi.”

Wo nelega tei doloso badalai goo

(Mat 9:14-17, Luka 5:33-39)

18 Beeame aboso Yonee odoo howo sauwidili o hamamee dili odoo sabolo Pelisi odoo sabolo wo nelega tei doloso Godee mapoo toodagalame debeiso. Beeame hedepeso odoo aboso Yesu mapoo sibileso woosaso, “Yonee o hamamee dili odoo sabolo, Pelisi odoowo hamamee dili odoo sabolo, wo nelega tei doloso dopolone, bei kasimaga nee hamamee dili odoo wo nali tei delega ka debeliyo?”

19 Yesuye to nei takaso, “Gisoso sobo hulei beeame omapoo odoo abo sabolo wo nelega tei doloso dabalaisomo? Haye, yo dibolo badebei omapoo, wo nelega tei doloso badalaime. 20 Beeame hedepeso giso sobo daga hu, toloso peegoo dilei beeame siboga, diba beeame omapoo wo nelega tei doloso dabalaiso,” diso. 21 (Yesuye Yu odoo oso dibada odooga dia tei mapoo dodolone kituluguloso debei egeiso. Eseme yayo diba o goo dia eligi ee dadalai tebile gooleedooso.) Esiga Yesuye dimapoo dio masi taka bakadio hagoso. “Odoo agayo dugo nape didediba omapoo dugo dia diadoloso dugo nape didediba mapoo opodoloso dusaga dugo diaso kitulugu oso dugo nape hapoomelee hapoomologa didedibilone ou toowa tologo pigileiso. 22 Edebeeyo howo giedege ou sia mapoo keesoga, ou gadia maga howo solaiso. Esiaga edebeeyo howo giedege ou dia mapoo keeselai tekepo,” diso. (Yesuye dio masi bakadio taka eyo bei hagoso: Ayo mo goo dia eligi ee nibada odooga dia tei sabolo hedepe dalame ka sibile. Esino ayo simi hagee goo dia ayo tosimi omapoo niyo dadalame ka simi.)

Yu odoowo tei beeame goo

(Mat 12:1-8, Luka 6:1-5)

23 Yu odoowo tei beeame heeso, Yesu o hamamee dili odoo sabolo kakomee howo masi segei eli pee maga diso. Yesu o hamamee dili odoo oso kakomee masi gooloogaloso dulone nalagamo diso. 24 Eseme Pelisi odoo diayo ogoloso Yesu mapoo woosaso, “No ege, bei kasee maga nee hamamee dili odoo oso Yu odoowo tei beeame eyo tei magoo ka gabauwala? Diayo kakomee masi goolooga maga ibada tei magoo ee gababuo.”

25 Yesuye nei takaso, “Niba wiligi odoo toba Debidibolo odoo yibolo debei sabolo oso houdoome, Debidiye goo moodoo ee hogugu niyo hesigileyo? 26 Abayata yayo Godeeyo tei moso tegei wiligi toboloso badebei omapoo, Debidiye Godeeyo tei moso tegei mapoo gapeleso tei wo Godee mapoo tenee neso. Osoloso Debidiye wo naloso o odoo abo mapoo teneeso. Esino wo egee odoo abo koo nali, tokenee goo hapalame gala hu weli wiligi odoo tebisa oso nali. 27 Godeeye edebeeyo tei beeame ee pidilame ka moodoole. Godeeye odoo pidilame tei beeame ka moodoo. Egeeseega niyo Debidiye o odoo sabolo houdoome, tei magoo gababulone tei wo ne takele. Esiga bei kasi maga niyo mo hamamee dili odoo oso houdoome goo moodoo ka takala? 28 Esiga Odoo Holo Yesu, a wiligi odoo tobaso, osoloso tei beeame mapoo ayo wiligi doloso ka badoso.”

Copyright information for `KKC