a9.2Exo 26.1–30, 25.23–40
b9.3Exo 26.31–33
c9.4Exo 16.33, 25.10–16, 30.1–6; Num 17.8–10; Deu 10.3–5
e9.5Exo 25.17–22
f9.6Num 18.2–6
g9.7Lev 16.2–34
i9.13Lev 16.15–16; Num 19.9, 17–19
k9.21Lev 8.15
l9.22Lev 17.11
m9.28Isa 53.12

Hebrews 9

Naṽide hǝn nalotuan ta m̃o

Mitinau na-kel-gati-an siGot ta m̃o. Ikad nalo gail hǝn nalotuan mai naut sua tolo len navile a pan. Loum hǝn naim nǝtap̃olen enan. Ikad nab̃iltikaliko totahǝtah kǝkol hǝn togol narum̃ toru. Len narum̃ sua, bopita, ikad nametǝlai paspasil toil, nam̃ial tomǝlevru lotopaŋ lan, mai natev sua mai nabǝta lotoviol hǝni mai aGot. Narum̃ enan lokisi hǝn Naut Tolo. a  Beti narum̃ tarhǝb̃iltikaliko lohoim lokisi hǝn Naut Tolo Masuṽ. b  Len narum̃ enan ikad nǝmel tutumavan nagol lototutumav hǝn nǝhai pǝhas lan. Ale ikad nabokis lotop̃os gat nagol hǝn tokabut gole ale lokis nabokis enan hǝn Nabokis hǝn Na-kel-gati-an aGot tota gati. B̃urhulon Nabokis ikad nab̃iliwai nagol nǝmanna tosuh lan, mai nǝhai nǝyaran siAron todum̃oh, mai nǝvat papav aGot totos gat na-kel-gati-an san lan. c  A mǝhat hǝn Nabokis ikad nakerupim
9.5Nakerupimevi natit tomaur tokad nǝhabǝlan toru.
hǝn namǝnas siGot, nǝhabǝlalaru lotosǝsah gol namǝtan Nabokis tovi naut aGot torub̃at nǝsaan dan nǝvanuan gail lan. Be namtsalǝboi namtb̃isor vǝsvǝsai p̃is natgalen gagai. e 

Ŋa nǝboŋ lotoutaut p̃is natgalenan maienan, ahai tutumav gail lob̃is akis len narum̃ bopita hǝn lǝb̃igol nauman salito m̃os nalotuan. f  Be ab̃iltihai tutumav sǝb̃on eb̃is len Naut Tolo Masuṽ vǝha-sua ŋai len nasihau p̃isi. Len nǝboŋ enan eviol hǝn nǝda mai aGot sil nǝsaan san gabag mai nǝsaan nǝvanuan lotogolgole len natǝtanan salito. g  Len natgalenan aNunun aGot igol imasil ke, nǝboŋ naim nǝtap̃olen topat sal, nap̃isal hǝn avan ideh b̃eb̃is vi lohoim len Naut Tolo Masuṽ sǝkamis. Natenan ehum nasoruan kǝta m̃os nǝboŋ ta damǝŋai. Husur naviolan gail mai narivatvat ahai tutumav lototutumav hǝn gail lǝsalǝboi lǝb̃igol nǝlon nǝvanuan lotolotu b̃imasil. 10 Husur nǝkadun naṽide hǝn naviolan mai natutumavan evi nalo hǝn nǝhanian, namunian mai nakǝkasian m̃os naveveuan. Nalo galenan lovi hǝn niben nǝvanuan ŋai. Ale nalo galen lupat van vǝbar nǝboŋ aGot togol naṽide veveu.

11 Nǝboŋ aKristo togǝm vi b̃iltihai tutumav hǝn natit lotovoi lotovisi tia, eb̃is len naim nǝtap̃olen toyalyal mai tonor sǝhor ta m̃o. Naim nǝtap̃olen enan, avan ideh saum hǝni hǝn navǝlan, ale savi natideh topat len navile eg a pan. 12 Nǝboŋ aKristo tob̃is len Naut Tolo Masuṽ, sab̃is len nasihau p̃isi hum ab̃iltihai tutumav ta m̃o lotogole. Ao, eb̃is vǝha-sua ŋai husur sǝlav nǝda hinani mai nǝda hetuhb̃uluk vi lohoim hǝn b̃ekǝkas kuv nǝsaan, be ilav nǝda han sǝb̃on, evi lohoim. Ale len nǝda han ep̃ur kuv gidato dan nǝpanismen, ale nǝmakuvan enan ipat vi sutuai. 13 A m̃o, ahai tutumav ebul hǝn nǝda hinani mai nǝda heb̃uluk mai nǝmasiav hǝn natuhb̃uluk pǝhaṽut
9.13Natuhb̃uluk pǝhaṽutenan, lopǝŋasi, nǝmasiav han ŋai ipat.
len nǝwai, ale igol egiris niben nǝvanuan lotob̃iŋb̃iŋal len nalo hǝn nibelit b̃iveveu dan nab̃iŋb̃iŋalan salito. i 
14 Be nǝda hiYesu esǝhor masuṽ hǝn natgalenan. Len nǝdaŋan seNunun aGot totoh vi sutuai, aKristo, natit tosa tob̃uer lan, etutumav hǝn gai van hǝn aGot. Imaienan, nǝda han igol nǝlodat imasil dan nǝsa dattogole lotolav gidato vi lan nǝmatan; nǝda han igol nǝlodat imasil hǝn datb̃ilotu hǝn aGot tovi nǝkadun nǝmauran.

15 Husur natenan, aKristo evi p̃isal silat aGot tokis galito. Na-kel-gati-an veveu siGot eil gǝgat len aYesu hǝn lǝb̃ikad nǝmauran vi sutuai aGot tokel gati. Husur aKristo imat hǝn lǝb̃imakuv dan nǝpanismen tonor hǝn galito sil nǝsaan lotogolgole len na-kel-gati-an ta m̃o.

16 Avan ideh totos gat na-kel-gati-an san ke, len nǝmatan san anatun gail tile dereh tikad natit san gail, nǝmatan sitenan totos gati, timasp̃arp̃ar. 17 Husur nǝboŋ tomaur sal, na-kel-gati-an san ipat sal, be nǝboŋ tomat, nǝsa tokel gati isarpoh. 18 Bathut enan, len nǝda ŋai na-kel-gati-an ta m̃o aGot tolav mai aMoses etub̃at um. 19 Nǝboŋ aMoses tokel ur p̃is nakelean todaŋ gail mai nǝvanuan p̃isi, ilav navurun nasipsip lotogol tobisibis, mai nǝpashǝt nahisop, ale etur hǝni len nǝda heb̃uluk mai nǝda hinani mai nǝwai, ale eb̃il hǝni hǝn nǝda b̃egiris nalob̃ulat mai nǝvanuan gail p̃isi. 20 Ikel mai galit ke, “Egai nǝda hǝn na-kel-gati-an aGot tokel buni ke mitimasgol husuri.”
9.20Exo 24.8. Nǝboŋ aMoses tokǝmaienan, esǝŋav hǝn na-kel-gati-an siGot ta m̃o.
21 Len naṽide tomaienan, igol nǝda egiris naim nǝtap̃olen mai natit p̃isi hǝn nalotuan lotosuh ei. k  22 Kitin, len nalo siMoses, ahai tutumav igol natit hǝn nalotuan gail luveveu len nǝda, pǝpadaŋ natit p̃isi. Husur asike nǝda b̃isel, imabe? AGot asike erub̃at nǝsaan dan nǝvanuan gail. l 

23 Husur enan, naim nǝtap̃olen len navile eg a pan mai natit p̃isi lotosuh lan luveveu ŋai len nǝda herivatvat gail. Natgalenan lohum nǝgarutian hǝn natit gail len nǝmav. Natit gail kitin len nǝmav, nǝda herivatvat sanor hǝn b̃igol lǝb̃iveveu, be naviolan tovoi masuṽ sǝhori ŋai inor hǝni. 24 Husur aKristo sab̃is len Naut Tolo Masuṽ nǝvanuan toum hǝni len navǝlalito. Naut enan ehum nǝgarutian ŋai hǝn Naut Tolo Masuṽ len nǝmav. Be aKristo eb̃is len nǝmav kitin, ale gagai isor sidato len nǝhon aGot. 25 Gai etile dan ab̃iltihai tutumav tolav nǝda savi ehan, ale tob̃is len Naut Tolo Masuṽ len nasihau p̃isi. AKristo sab̃is len nǝmav hǝn b̃etutumav daŋir hǝn gai. 26 Tǝmaienan, aKristo tǝmasmat vǝha-sob̃sob̃ur van, tub̃at len natub̃atan hǝn navile a pan. Be gagai, len nǝboŋ hǝn nanoŋan hǝn navile a pan, evisi vǝha-sua tovi namǝkot hǝn b̃etutumav hǝn gai hǝn b̃ilav kuv nǝsaan. 27 Ale gidat dattovi vanuan, aGot eriŋ nǝboŋ tonor hǝn gidat ṽisusua datb̃imat. Len nǝboŋ enan dereh dateil len nǝhon aGot len nakotan san. 28 Len naṽide tomaienan, aKristo am imat, etutumav vǝha-sua tovi namǝkot hǝn gai, hǝn b̃ilav kuv nǝsaan sinǝvanuan lotosob̃ur. Dereh tegǝm tǝtas, be savi m̃os nǝsaan sidato. Dereh tegǝm hǝn b̃ilav nǝmauran vi sutuai mai alat lotovatvat viri, lotolǝŋon masuṽ hǝn lǝb̃erisi. m 

Copyright information for KLV