1 John 5

Biynimb Jiysis Nup Dipay Gok

Biynimb Jiysis bi Kiyŋ yomb key yimb kond mindyiŋgipun ak nep wip aŋgiy niŋbay gok; Gor ñapan nuk mindiy, nup wasemb ay, Ñinuk nup wasemb ay gipay. Pen biynimb Gor nup wasemb ayniŋgambay gok, aŋgip rek giyiŋg, ñapan nuk gunap kuyip wasemb ayniŋgambay.

Gor nup wasemb ay mey, aŋgip rek giniŋgambun. Minim nuk aŋgip kun ak, miker ma gip. Nup gosimb niŋon, chinup dek ñapan nuk mindpun ak, biynimb yikop gok miñ gipay ar ak, gos chinup lipiŋg dand amnimuŋ rek ma ayniŋgamb. Nup gosimb niŋmindon, chinup kond mindek mindrep giniŋgambun. Chin biynimb Jiysis Gor Ñinuk yimb aŋgiy niŋbun gok, miñ giy yiwur dipay kun ak kirginiŋgambun; pen biynimb nup gosimb ma niŋbay gok, kirginiŋgiy rek ma ayniŋgamb.

Jiysis Gor Ñinuk Yimb

Jiysis owak ak bi yikop ma owak. Ñiŋg pikñeyak, kisen likañ yapek kumak. Ñiŋg nep pikek, Gor Ñinuk ak aŋgiy ma apun; ñiŋg pikek kisen likañ yapiy kumak ak, Gor Ñinuk mindip ak niŋbun. Gor Kawnan nuk ak kunep chinup gos ñek niŋbun: Jiysis Gor Ñinuk yimb ak mindip. Kun ak minim ar omiŋal nokom mindip:

Jiysis nup ñiŋg pikyak ak, likañ nuk yowak ak,
Nop Kawnan ak Ñiyand aŋgiy, chinup gos ñimb ak.
Minim omiŋal nokom kun ak, jimñiy ar nokom aŋgip rek, Jiysis Gor Ñinuk nep mindip ak niŋrep gipun.
Biynimb gok aŋgey niŋbun ak, minim nep aŋgey niŋbun; Gor Ñinuk chinup minim aŋgip ak, niŋind yimb aŋgip.

10 Biynimb Jiysis Gor Ñinuk yimb aŋgiy niŋbay gok, Gor yip mindiy, kun giy niŋbay. Pen biynimb Jiysis Gor Ñinuk mer aŋgiy niŋbay gok, Gor bi yesek aŋgip aŋgiy kun giy niŋbay. 11 Nuk Ñiyand ak yoken am gek, perper mindeniŋgiy aŋgak rek, 12 Ñinuk nup dipay biynimb gok, perper mindeniŋgambay; pen nup ma dipay gok, perper mindeniŋgiy rek ma ayip.

Gor Nup Dipim Rek Ñapan Nuk Mindpim

13 Nimb Gor Ñinuk chinup di Nop yip jimñimb aŋgiy, nup gosimb niŋbim gok, perper mindeniŋgambim ak niŋrep ginimimb aŋgiy, minj kun biy tiksipiyn.

14 Gor nup tep giniŋgamb ar gok aŋgniŋoniŋgambun, aŋgniŋniŋgambun rek nep giniŋgamb ak, niŋrep gipun.

16 Pen mam ay bap tap siy tap timey gey niŋiy, Gor nup aŋgniŋnimimb. Aŋgniŋem, kuyip tip ak dek, nuk yip jimñiy mindeniŋgambay. Pen tap siy tap timey mon key yinjap amemb rek ak geniŋgiy, Gor nup aŋgniŋnimimb aŋgiy ma asipiyn. 17 Gor tap mer aŋgip gok gipay ak, tap siy tap timey gipay ak pen; tap timey ar gunap gey, Gor niŋiy kirginimuŋ rek ayniŋgamb.

18 Chin niŋbun: biynimb Gor ñapan nuk mindpay gok, tap siy tap timey giyiŋg ma mindpay; Gor Ñinuk kuyip kond mindek, Seytan kuyip dinimuŋ rek ma ayip.

19 Chin niŋbun: biynimb yikop gok maŋgiysek Seytan ker mindpay; chin pen Gor ker mindpun.

20 Gor Ñinuk awak rek, Gor yipund giy ak nup niŋrep gipun. Amemb owep chinup ak, Gor yipund giy ak kond mindip. Gor yipund giy kun ak mey, Jiysis Krays. Nuk gak ak perper mindeniŋgambun.

21 Ñapan yand gok. Gor chin aŋgiy tap yesek aŋgniŋbay gok, asikrep ginimimb.

Copyright information for `KMH