1 Timothy 3

Bi Gor Biynimb Nuk Kond Mindep Gok

Biynimb Gor nup woŋg giy, biynimb nup gok kuyip kond mindonjun aŋgiy niŋbay gok, gos tep yimb niŋbay. Pen nimb bi Gor biynimb nuk gok kuyip, kond mindeniŋgiy gunap dun aŋgiy, bi yikop gok ma dinimimb; bi minim sayn gos niŋrep giy, minim aŋgñirep giniŋgiy rek gok niŋiy dinimimb. Bi minim sayn tep, tap timey ma giy, ñiŋg kilis kuŋay ma ñimbiy, biynimb okok wasemb ay, biyn kiyk nokom diy, biynimb gunap niŋey tep gek, kuyip aŋgjiwniŋgiy rek ma aynimuŋ, bi gok niŋiy dinimimb.

Pen bi kalrimey jiwpay gok, penpen apay gok, ñiŋg kilis ñimbiy sakiy aypay gok, gur-maniy nep gos niŋbay gok ma dinimimb. Bi tep mindrep giniŋgiy rek aynimuŋ gok niŋiy dinimimb. Bi ñapan kiyk amyoŋg gok kuyip, kond mindrep gey, ñapan kiyk gok pen bapiy niŋind aŋgip aŋgiy, niŋdiniŋgiy bi gok niŋiy dinimimb. Pen bi biyn ñapan kiyk key gok, kond mindrep ma giniŋgambay ak; Gor biynimb nuk gok kuyip, yergiy kond mindrep giniŋgambay?

Bi Gor nup kisen nep chiŋgipay gok ma dinimimb. Bi kisen nep chiŋgipay kun gok, biyomb mindpun aŋgiy, Gor nup kirgiy, apyap pikniŋgiy rek ayip. Seytan nind biyomb mindpiyn aŋgiy, Gor nup kirgek, aŋgyokak rek ak, kuyip giniŋgamb. Bi dinimimb kun gok, biynimb Gor ker ma mindpay gok niŋiy, bi tep aŋgiy niŋbay gok kuyip dinimimb. Yikop ak, Seytan gek, biynimb Gor nup ma dipay gok kuyip aŋgjiwey, apyap pikniŋgiy rek ayip.

Bi Diykon Gok

Nimb bi diykon don, biynimb kond mindeyaŋ aŋgiy, bi yikop gok diy, woŋg kun ak ma aŋgaynimimb. Biynimb niŋey mindrep giy, ñiŋg kilis kuŋay ma ñimbiy, minim yesek ma aŋgiy, maniy tap gok yand nep diyn aŋgiy gos ak ma niŋiy, Gor minim niŋind yimb ak, direp gipay gok nep niŋiy dinimimb. 10 Kun ak woŋg sikoy gunap aŋgayem, yergiy rek giniŋgambay ak niŋiy, aŋgem diykon woŋg ak giniŋgiy.

11 Pen biyn kiyk gok kunep, ñiŋg kilis kuŋay ma ñimbiy, biynimb gunap kuyip ma aŋgjiwiy, minim yesek ma aŋgiy; minim niŋind yimb aŋgiy, mindrep giniŋgiy. 12 Pen bi diykon gok biyn nokom diy, biyn amyoŋg kiyk gok kuyip, aŋgey mindrep giniŋgiy. 13 Bi diykon woŋg tep giniŋgambay gok, biynimb namb ak yimb tep ak diy, Jiysis Krays nup direp giyiŋg mindeniŋgambay.

Biyomb Chin Gosimb Niŋbun Ak Key Yimb Gip

14 Kasek niniŋgayn rek ayip aŋgiy, nip minj tiksipiyn. 15 Pen kasek ma niniŋgayn ak, minj biy niŋiy, chin Gor biynimb nuk yimb gok, biynimb nuk gunap yip yergiy rek mindenjun aŋgiy, niŋrep giniŋgamban. Chin Gor biynimb nuk gok, jimñiy korip sap kilis yimb rek mindon mey, minim niŋind yimb nuk ak, kurginimuŋ rek ma ayip.

16 Minim tep chin niŋbun ak key yimb. Jiysis Krays Nop yip mindiy, bi yimb ay miseŋ owak. Kun giy apek enjol gok niŋyak. Gor Kawnan nuk ak, biynimb gok kuyip aŋgak, “Gor Ñinuk wip aŋgak.” Minim tep nup ak, miñmon okok aŋgñey amnakniŋ, nup gosimb niŋyak. Nop nup dand andkind miñmon tep nuk biyoŋ amnak.

Copyright information for `KMH