Romans 12

Gor Ker Mindpun Aŋgiy, Nup Tep Ginimuŋ Ar Ak Gem Amnimuŋ

Kun ak mam ay sikop. Nimbip simb niŋiy dip ak, opriyŋ ñimbay rek; mumbwak gos timund nimb ak maŋgiysek nup ker amnimuŋ. Tap dand amiy, Gor nup simboŋg ñimbay gok, tap timey timey gok ma ñimbay; tap tep tep gok nep ñey mey, nuk dip. Kun ak, chinup opriyŋ rek dinimuŋ aŋgiy, nup gosimb niŋiy, aŋgip aŋgip rek nep ginimimb. Biynimb niŋmindpay rek, miñ kuyip ar ak dinjun aŋgiy ma aŋgnimimb. Pen Gor nimbip gos ñakniŋ, biynimb key kindiknimb rek aynimimb. Nimbip gos ñek, key kindiknimb rek ay gem amek mey; yipund giniŋgamb ar ak, mindrep gep ar ak, nup tep giniŋgamb ar ak niŋrep giniŋgambim.

Pen Gor yip simb niŋiy dek woŋg nup gipiyn ak, nimbip maŋgiysek aspiyn: chin Gor nup direp gipun rek, yimb chin yiy ar biyoŋ mindip aŋgiy ma niŋjun. Pen chinup kond mindiy gos tep yerip yerip rek ñimb ak niŋiy, ar kun ak gon amnimuŋ.

Chin niŋbun: mumbwak nokom mindip ak pen; tomb ak woŋg nuk ak key gip; ñin ak woŋg nuk ak key gip; windin ak woŋg nuk ak key gip. Kun ak, day keykey mindip rek, woŋg keykey nep gipay.

Chin Krays ker mindpun gok kunep, kun ak rek mindpun. Woŋg keykey gipun ak pen; biynimb kiñiŋ nuk nokom mindiy mey; pen wasemb ayek, pen wasemb ayek gipun. Gor chinup kilis keykey ñimb rek, gos ar keykey niŋbun ak mey; chin gunap, biynimb gunap kuyip Gor minim aŋgñemb rek ayek, Gor gos tep ñimb rek niŋiy, kuyip aŋgñinjun. Biynimb gunap kuyip tap marik gep rek ayek, marik ginjun. Tiysa mindep rek ayek, tiysa mindiy, aŋgñirep ginjun. Timund winjikep rek ayek, timund winjikjun. Biynimb chin gunap kuyip tap ñemb rek ayek, monmon ñinjun. Biynimb chin gunap kuyip kond mindep rek ayek, niŋrep giy kond mindrep ginjun. Pen mam ay gunap kuyip, simb niŋiy dep rek ayek, tep gakniŋ dinjun.

Biynimb Gok Wasemb Aynimimb

Biynimb gok kuyip wasemb aysipun aŋgiy yesek ma aŋgnimimb; kuyip wasemb ay, direp yimb ginimimb. Tap siy tap timey gep ak kirgiy, Gor miñ tep ar ak dinimimb. 10 Pen yimb nimbik ak key ma dand aranimimb; mam ay Krays ker mindpay gok yip penpen wasemb ay, yimb kuyip ak dand aranimimb. 11 Yiruk yiruk sek woŋg ma ginimimb; tep gakniŋ, Biyomb chin ak nup woŋg gispun aŋgiy, girep ginimimb. 12 Gor chinup diniŋgamb aŋgiy, tep gakniŋ kond mindenimimb. Nimbip miker ñeniŋgiy, gos kun ak ma niŋnimimb. Gor nup minek minek aŋgniŋmindenimimb. 13 Biynimb Gor ker mindey tap ma mindip gok, tap nimb gunap kuyip bilok ñinimimb. Biynimb par okok nimb apeniŋgiy, girep ginimimb.

14 Biynimb gunap nimbip gi timey gey, pen miluk ma niŋnimimb, Gor nup aŋgniŋem, kuyip kond mindrep ginimuŋ. 15 Biynimb gunap tep gakniŋ mindey, kiy yip tep gakniŋ mindenimimb; pen gunap simb gakniŋ mindey, kiy yip simb gakniŋ mindenimimb. 16 Chin biynimb yimb sek mindpun aŋgiy niŋbim gok, yimb nimbik ma dand aranimimb. Biynimb yimb ma mindip gok yip wilikiy mindenimimb. Chin nep niŋrep gipun aŋgiy, ma aŋgnimimb.

17 Pen biynimb gunap nimbip miluk niŋey, pen miluk ma niŋnimimb. Biynimb gok niŋey tep giniŋgamb ar anep ginimimb. 18 Biynimb gunap yip penpen gun aŋgiy gos ak ma niŋnimimb; kapkap jimñiy mindonjun aŋgiy gos anep niŋnimimb.

19 Pen biynimb tep yand gok. Nimbip aspiyn; biynimb gunap nimbip timey geniŋgiy, kuyip pen timey gun aŋgiy gos ak ma niŋnimimb. Ak Gor gos nuk. Kuyip pen timey giyn aŋgiy, key niŋimb rek giniŋgamb. Baybol buk ak tikiy aŋgyak, “Gor aŋgip, ‘Kiyk timey gipay ak, pen kunep timey giniŋgayn ak; gos yand aŋgip’ aŋgyak.” 20 Kun ak biynimb nimbip timey giyak gunap kuyip yiwan gek, keñmaŋgiy ñinimimb. Kuŋam ak kinjik gek, ñiŋg ak ñinimimb. Kun gem niŋiy, kuyip yenen timey gipun aŋgiy, gos kuŋay niŋniŋgambay. 21 Kun ak mey, nimbip timey geniŋgiy, kuyip pen timey ma ginimimb; mindrep gem, key sayn gek amnimuŋ.

Copyright information for `KMH