1 Corinthians 12

God Kaun tap tep ke ke ñɨb

Pen ai mam sɨkop. God Kaun ne tap tep cɨnop nokɨm nokɨm ke ke ñɨb ak, mɨñi mɨnɨm nɨbak nɨbep ag ñɨ tep gɨnɨgain. Nɨbi nɨpɨm: ned Krais nop ma nɨŋ dɨl mɨdelɨgɨpɨm ñɨn ak, lɨm, mab dai, kab gol, tap okok dɨ gɨ lɨpal tap gos ma mɨdeb nɨb okok, gos nɨbep lɨp gek, tap esek nɨb okok sobok gɨlɨg gɨ mɨdelɨgɨpɨm. Nɨb ak, yad nɨbep agebin, God Kaun bin bɨ kɨrop eip nab adaŋ mɨdenɨgab ak, Jisas nop mɨnɨm tɨmel agɨl ag junɨmel rek ma lɨnɨgab. Pen bin bɨ alap, Jisas Bɨ Kɨb mɨdeb, agnɨgab ak, Kaun Sɨŋ nop nab adaŋ mɨdek me nɨŋlɨg gɨ nɨb agnɨgab.

God Kaun ne tap tep tep bin bɨ nokɨm nokɨm ke ke ñɨb ak pen Kaun tap tep ñɨb nɨbak ne Kaun nokɨm nep mɨdeb. Cɨn wög ar nokɨm nokɨm ke ke gɨpɨn ak pen Bɨ Kɨb nop wög gɨpɨn ak ne Bɨ Kɨb nokɨm alap nep mɨdeb. Cɨn tap tep ke ke dɨl wög ar nokɨm nokɨm ke ke gɨpɨn ak pen God nokɨm nep ak ne ke gek, cɨn nokɨm nokɨm wög ar ke ke gon ameb.

God Kaun cɨnop tap tep ke ke ñek, wög ar ke ke gɨpɨn nɨbak, Krais pɨs ar mɨdebal bin bɨ okok dɨ tep gɨl gɨ tep gon, bin bɨ ne magɨlsek mɨd tep gɨlaŋ, agɨl gɨp. God Kaun ne cɨnop bin bɨ ognap tap tep ñek, gos nɨŋ tep gɨl Krais mɨnɨm tep ak bin bɨ okok ag ñɨbɨn. Pen Kaun nokɨm nɨbak ne cɨnop bin bɨ ognap tap tep ñek, Krais mɨnɨm tep ak wagɨn ak gos nɨŋ kɨd yɨkɨl bin bɨ okok ag ñɨ tep gɨpɨn. Kaun nokɨm nɨbak cɨnop ognap tap tep ñek, Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb gɨpɨn; Kaun nokɨm nɨbak cɨnop ognap tap tep ñek, bin bɨ ognap tap gɨp okok gon komɨŋ lɨp. 10 Kaun cɨnop ognap tap ma gep rek gɨlaŋ agɨl kɨlɨs ak ñɨb. Kaun cɨnop ognap tap tep ñek, God mɨnɨm ne ke ageb mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl bin bɨ okok mɨseŋ ag ñɨbɨn. Kaun cɨnop ognap tap tep ñek, God Kaun aka kaun ke nɨb alap kɨrop abaŋ ñagek apal ak nɨpɨn. Kaun cɨnop ognap tap tep ñek, cɨn mɨnɨm ke yɨb mɨnɨm ned ma agolɨgɨpɨn ke ke apɨn. Kaun cɨnop ognap tap tep ñek, bin bɨ ognap mɨnɨm ke yɨb ned ma agolɨgɨpɨn ak agel cɨn nɨŋɨl, adɨk gɨl bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbɨn.

11 Pen God Kaun nokɨm nep mɨdeb ak, gos ne ke nɨŋɨp rek, cɨnop bin bɨ nokɨm nokɨm tap tep ke ke ñek nɨŋlɨg gɨ, wög ar ke ke gon ameb.

Krais mɨb goŋ ne nokɨm nep mɨdobɨn

12 Mɨb goŋ cɨn nokɨm nep mɨdeb ak pen dai dai ke ke koŋai nep mɨdeb. Dai dai ke ke nɨb okok magɨlsek eip jɨm ñɨl mɨb goŋ nokɨm nep mɨdeb. Krais abe nɨg aknɨb rek mɨdeb. 13 Nɨg aknɨb rek nep, cɨn Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, bin bɨ kɨri bin bɨ ognap kɨrop mɨñ wög gɨpal okok abe, bin bɨ kɨri gos kɨri ke nɨŋɨl gɨpal okok abe, God Kaun nokɨm nɨbak nep cɨnop magɨlsek pak ñek, Krais mɨb goŋ ne nokɨm nep mɨdobɨn. God ne Kaun nokɨm nɨbak nep cɨnop ñɨb mɨdmagɨl nab cɨn adaŋ mɨdeb.

14 Mɨb goŋ cɨn nokɨm nep mɨdeb ak pen dai dai ke ke koŋai nep mɨdeb. 15 Tob kɨd ak, ñɨn kɨd ak nɨŋɨl, yad ñɨn kɨd mɨdebnep ak tep, pen tob kɨd mɨdebin ak rek, mɨb goŋ dai alap ma mɨdebin, agenɨgab ak, cɨn tob kɨd nɨbak mɨb goŋ dai alap ma mɨdeb, agɨl ma agnɨgabɨn. 16 Tɨmɨd ak, ak rek nep, udɨn ak nɨŋɨl, yad udɨn mɨdebnep ak tep, pen tɨmɨd mɨdebin ak rek, mɨb goŋ dai alap ma mɨdebin, agenɨgab ak, cɨn tɨmɨd nɨbak mɨb goŋ dai alap ma mɨdeb, agɨl ma agnɨgabɨn. 17 Pen God cɨnop gɨ lak ñɨn ak, udɨn okok magɨlsek gebkop ak, titi gɨl mɨnɨm agel tɨmɨd pak nɨpnop? Pen tɨmɨd magɨlsek nep gebkop ak, titi gɨl ki nɨpnop? 18 Pen God gos ne ke nɨŋɨl, mɨb goŋ dai dai ke ke magɨlsek gɨ lɨ tep gak. 19 Dai dai ke ke ma mɨdobkop ak, mɨb goŋ ak rek nep ma mɨdobkop. 20 Nɨb ak me, dai dai ke ke koŋai nep mɨdeb pen magɨlsek eip jɨm ñɨl mɨb goŋ nokɨm nep mɨdeb.

21 Pen udɨn ak, ñɨn kɨd ak nop, “Tari gɨnɨg yad eip mɨdeban? Wög nak alap ma mɨdeb,” agɨl, asɨk am ke nep mɨdɨl, mɨd tep ma gɨnɨgab. Nabɨc cög magɨl ak, ak rek nep, tob kɨd ak nop, “Tari gɨnɨg yad eip mɨdeban? Wög nak alap ma mɨdeb,” agɨl, asɨk am ke nep mɨdɨl, mɨd tep ma gɨnɨgab. 22 Pen mɨb goŋ dai ognap kɨlɨs ma mɨdeb, apɨn okok, wög kɨri abe mɨdeb. Asɨk ke ke lek, mɨb goŋ mɨd tep gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. 23 Pen dai okok dai yokop apɨn dai okok, cɨn gos nɨŋ tep gɨl, walɨj tɨb kadɨg tep gɨpɨn. Pen dai okok dai ma nɨŋep apɨn dai okok, cɨn gos nɨŋ tep gɨl, walɨj tɨb kadɨg gɨ tep gɨpɨn. 24 Pen dai okok dai tep apɨn dai okok, cɨn tap ke alap ma gɨpɨn. Pen God ne ke mɨb goŋ dai okok dɨl, dai okok dai yokop apɨn dai okok dɨ yɨmeb yɨb gɨl, dai okok magɨlsek dɨ jɨm ñek, mɨb goŋ nokɨm nep mɨdeb. 25 Nɨb ak, mɨb goŋ nokɨm nep mɨdɨl, asɨk ke ke ma lɨl, bin bɨ ne ognap eip adɨp adɨp rek mɨdɨl, pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmel. 26 Pen dai alap mɨker genɨgab ak, dai ognap magɨlsek abe mɨker genɨgab; pen dai alap nop yɨb agel ar amenɨgab ak, dai ognap magɨlsek abe mɨñ mɨñ gɨnɨgal.

27 Pen nɨbi magɨlsek Krais mɨb goŋ ne mɨdebɨm. Mɨb goŋ ne ak gek nɨbi nokɨm nokɨm dai dai mɨdebɨm. 28 Bin bɨ wagɨn ne mɨdobɨn nab ak, ne cɨnop ag lɨp rek wög ke ke gɨpɨn. Ned ak, cɨn ognap Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok mɨdobɨn; yɨgwu nab nɨb ak, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñeb bɨ okok mɨdobɨn; omal nokɨm nɨb ak, Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ ñɨ pai kɨrop ag ñeb bin bɨ okok mɨdobɨn; pen cɨn ognap tap ma gep rek okok gɨpɨn; ognap bin bɨ tap gɨp okok kɨrop gon komɨŋ lɨp; ognap bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨpɨn; ognap bin bɨ okok kɨrop kod mɨdon nɨŋlɨg gɨ, mɨd tep gɨpal; ognap mɨnɨm ke yɨb mɨnɨm ned ma agolɨgɨpɨn ke ke apɨn. 29 Pen cɨn magɨlsek Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ ma mɨdobɨn. Cɨn magɨlsek Jisas mɨnɨm tep ak ag ñeb bɨ ma mɨdobɨn. Cɨn magɨlsek Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ ñɨ pai kɨrop ag ñeb bin bɨ okok ma mɨdobɨn. Cɨn magɨlsek tap ma gep rek okok ma gɨpɨn. 30 Cɨn magɨlsek bin bɨ tap gɨp okok kɨrop gon komɨŋ ma lɨp. Cɨn magɨlsek mɨnɨm ke yɨb mɨnɨm ned ma agolɨgɨpɨn ke ke ma apɨn. Bin bɨ ognap mɨnɨm ke yɨb ned ma agolɨgɨpɨn ak agel cɨn magɨlsek nɨŋɨl, adɨk gɨl bin bɨ okok kɨrop ma ag ñɨbɨn. 31 God Kaun tap tep ñɨb nɨb okok, gos tɨmɨd mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ gos nɨŋɨl, tap tep tep ñɨb nɨb okok dɨn, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb.

Pen mɨñi yad nɨbep kanɨb tep yɨb ak agnɨg gebin.

Copyright information for `KMHM